Är Skriften allena en biblisk lära och fungerar den? – del 5

När vi nu sysslar med bibelord som protestanter ofta säger att de handlar om Skriften allena, medan katoliker säger att de inte gör det, har vi nu kommit till 2 Timotheosbrevet 3:16-17. Paulus skriver:

“Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.”

Det finns väldigt mycket att säga om denna text – den handlar ju väldigt mycket om vår bibelsyn överhuvudtaget – men här ska jag i försöka avgränsa mig till att enbart behandla det som är relevant för frågan om Skriften allena.

Protestanter brukar citera denna text och säga, 

 • Se här, Bibeln är inspirerad av Gud och till stor nytta på olika sätt. Alltså, ska vi hålla oss till Skriften allena.

Katoliker brukar svara,

 • Ja, visst är den inspirerad av Gud och till nytta, men det betyder ju inte att den är högsta och enda auktoritet. Texten säger ju oss inget om just det. Och dessutom kan ju ni protestanter inte använda den texten om Skriften allena, eftersom de skrifter Paulus här skriver om ju bara kan syfta på Gamla testamentet, då ju Kyrkan vid den tiden ännu inte fastslagit någon nytestamentlig kanon. Och han kan ju inte ha menat att man bara skulle hålla sig till Gamla testamentet och inte det nya! Case closed!

Hur ska vi tänka här?

Vi får först påminna oss om. att eftersom Paulus levde under det första århundradet och inte hade ställts inför 1500-talets stridsfrågor, så har han heller inte formulerat ett direkt svar på frågan om det är läran om Skriften allena som gäller, eller om det är katolikernas Skriften och Traditionen. Men han kanske skriver saker här ändå, som kan ha relevans för denna sentida frågeställning. Och för att kunna ta reda på detta, ska vi titta väldigt noga på både texten och kontexten. Därför citerar jag här lite mer av det Paulus skriver, så att vi får lite mer sammanhang.

Men du har troget följt mig i min lära, mitt liv, mina föresatser, min tro, mitt tålamod, min kärlek och min uthållighet, mina förföljelser och lidanden, som i Antiochia, Ikonion och Lystra, ja, alla de förföljelser som jag har fått utstå – Herren har räddat mig ur dem alla. Så kommer var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Onda människor och svindlare kommer att gå allt längre på vägen mot fördärvet, på en gång bedragare och bedragna. Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna; de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.

“Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike: förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja – tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. De slår dövörat till för sanningen och vänder sig till legenderna. Men håll alltid huvudet kallt, var beredd att slita ont, gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst.” (2 Tim 3:10 – 4:5)

Syftar det på bara Gamla testamentet eller kan det inkludera det Nya också?

Det är mycket riktigt att “de heliga skrifterna” och “varje bok i skriften” som Paulus här talar om i rent bokstavlig mening syftar på Gamla testamentets skrifter. Det var dessa skrifter Timotheos hade varit hemma i sedan sina barnaår. Det var i dessa skrifter han hade fått undervisning i sedan barnaåren. 

Men betyder det att det Paulus här skriver inte i en vidare och överförd bemärkelse skulle kunna åsyfta även Nya testamentets skrifter?

Skriftens inspiration

För att förstå detta måste vi först betänka vad det är Paulus säger om skrifterna i fråga. Han säger att de är inspirerade av Gud. I grekiska grundtexten används ordet theopnuestos, som ordagrant skulle kunna översättas “Gud-utandat”. Innebörden är att skrifterna är utandade av Gud. De är skrivna av människor, men så inspirerade av Gud att de är att betrakta som Guds ord på samma gång som de är människors ord.

Aposteln Petrus skriver om skrifternas inspiration på följande sätt:

“Och framför allt skall ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud.” (2 Pet 1:20-21)

Det är uttrycket jag markerat med fet stil ovan som jag mest tänker på här. Paulus skrev om att skrifterna var “utandade av Gud”, Petrus skriver att människor har talat ord från Gud “drivna av helige ande”. Detta handlar om vad de heliga skrifterna är – de är Guds ord, därav deras auktoritet, deras helighet, deras ställning.

Att skrifterna är Guds ord i betydelsen att innehållet och budskapet i dem inte är mänskliga påhitt och tolkningar, utan Guds tankar och tolkningar, framgår ännu tydligare om man förstår att grekiskan i 2 Pet 1:20-21 kan översättas på ett annat sätt, såsom till exempel den engelska ESV (English Standard Version) gör. Här i min översättning från engelskan: 

“… då vi först av allt vet att ingen profetia i Skriften kommer från någons egen tolkning. För ingen profetia kom någonsin till genom mänsklig vilja, utan människor talade från Gud burna av den helige Ande”

Poängen verkar alltså här vara – om vi ska uttrycka det på ett modernt sätt – att Skrifterna inte är mänskliga tankar om Gud eller tolkningar av vad Gud kan tänkas vilja säga, utan Skrifterna är Guds ord. Det texterna vill säga, budskapet, är vad Gud vill säga. 

Och även om detta sedan kommer i form av vad som ser ut som en människas funderingar och tolkningar, så är det funderingar och tolkningar som är inspirerade av Gud på ett sådant sätt, att de är Guds ord och inte bara en mänsklig fundering bland andra.

Och självklart är det de gammaltestamentliga skrifterna Paulus har i åtanke när han hänvisar Timotheos till vad han lärt sig sedan sina barnaår och de skrifter han är hemma i sedan barnsben. Det var det vi kallar Gamla testamentet han tänkte på.

Judisk tradition att läsa skrifterna

Lägg också märke till, att Timotheos ända sedan sina barnsben har stått i en tradition som hela tiden hänvisat honom till skrifterna, och det är just det Paulus här knyter an till och uppmärksammar. Det är alltså en judisk tradition som håller skrifterna i högsta auktoritet.

Detta har vi redan tidigare sett i flera texter. 

Bland annat när Herren själv sade till Josua, folket nya ledare efter Mose:

“Följ troget den lag som min tjänare Mose gav dig. Vik inte av från den åt vare sig höger eller vänster, så får du framgång i allt vad du gör. Ha alltid denna lag på dina läppar, läs lagens bok dag och natt, så att du troget följer allt som står skrivet där. Då kommer allt du gör att lyckas, då får du framgång.” (Jos 1:7-8)

Eller vad som sägs om hur Israels kungar borde göra:

“När kungen har bestigit tronen skall han låta göra en avskrift av denna lag, den lag som de levitiska prästerna har hand om. Han skall ha den hos sig och läsa i den så länge han lever, så att han lär sig att frukta Herren, sin Gud, och troget följer allt som står i denna lag, alla dessa stadgar.” (5 Mos 17:18-19)

Eller vad som sägs om den vanlige, fromme israeliten:

“Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går syndares väg eller sitter bland hädare utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten – det bär sin frukt i rätt tid, aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör går väl.” (Ps 1:1-3)

Vi har också sett i tidigare inlägg i serien, att Jesus i sin polemik gentemot flera av dåtidens judiska skriftlärda kraftigt kritiserar dem för att de skapat mänskliga traditioner och tolkningar som står i vägen för en rätt läsning, förståelse och tillämpning av de heliga skrifterna. Jag hänvisade till bland annat Markus 7:1-12. Vi såg att Jesus upphöjde de heliga skrifternas auktoritet över de mänskliga uttolkarnas auktoritet.

Vi såg också att när Jesus frestades av Satan i öknen, så svarade han på dennes frestelser genom att bara citera bibelord, som att det räckte.

 När Paulus då i 2 Timotheosbrevet uppmanar Timotheos att tänka på de skrifter han är hemma i sedan sina barnsben, så handlar det om Guds ord i bokstavlig bemärkelse. Och det är Guds skrivna ord som har den ställningen av att vara högsta auktoritet i den israelitiska frommas liv, som vi sett i Gamla testamentet och hos Jesus.

Och så säger Paulus om dessa gammaltestamentliga skrifter: 

“De förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus”. (2 Tim 3:15)

Så slutsatsen måste här bli – Paulus syftade verkligen i bokstavlig mening på de gammaltestamentliga skrifterna när han skrev detta. Kan texten inte användas om resten av Bibeln, om Nya testamentet?

En allmän sanning om vad de heliga skrifterna är

Det kan man. Och så brukar man göra i kristna teologiska sammanhang när man ska förklara vad Bibeln är – att den är Guds ord. Men hur är det möjligt?

Det beror på att det vi ser att Paulus gör i denna text, är att han framhäver en allmän sanning om vad helig skrift är eller kanske snarare vad som gör vissa skrifter till heliga skrifter – nämligen att de är “Gud-utandade” eller inspirerade av Gud. Det är ju på grund av det som Paulus hänvisar Timotheos till dessa skrifter, just därför som dessa skrifter har sådan nytta och så vidare.

Men om detta är en allmän sanning om vad de heliga skrifterna är eller vad som gör just dessa skrifter till heliga – och han tänker ju rent bokstavligen här på de gammaltestamentliga skrifterna som Timotheos kände väl från sin barndom – då måste ju denna allmängiltiga sanning även gälla för övriga heliga skrifter. Det vill säga, för de heliga skrifter som även nyligen skrivits (nyligen från Paulus tids perspektiv) och som skulle skrivas efter Paulus tid. Och då tänker vi på alla de skrifter som utgör vårt Nya testamente.

Aposteln Petrus skriver så här,

“Att vår herre dröjer skall ni betrakta som en räddning. Detta har också vår käre broder Paulus skrivit till er i enlighet med den vishet han har fått. Det gör han i alla sina brev när han talar om dessa ting. Där finns somligt som är svårt att förstå, och detta liksom vad som står i de övriga skrifterna förvränger okunniga och obefästa människor, till sitt eget fördärv.” (2 Pet 3:15-16)

Lägg märke till att Petrus här räknar in Paulus brev bland “de övriga skrifterna”.

Om det är sant att de skrifter som vi räknar som heliga skrifter och därmed som Guds ord, om det är sant att dessa skrifter är detta därför att de inspirerats av Gud (Gud-utandade), då måste det rent logiskt gälla för alla likadant inspirerade skrifter. Paulus brev räknas dit av Petrus. Och då måste det betyda att vad Paulus skriver till Timotheos i 2 Tim 3 också gäller hans egna brev och resten av Nya testamentet. Detta gäller både vad skrifterna i fråga är och vad de har för roll och funktion.

Skriftens roll och funktion

Och vad är då denna roll och funktion. Paulus skriver att Skriften är 

“… till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv…”

Skriften är till nytta när man,

 • undervisar (utlägger och förklarar positivt vad den kristna läran är)
 • vederlägger (motbevisar falsk lära och den som säger emot den sunda läran)
 • vägleder (här används egentligen ett ord som kan översättas med korrigerar/att man korrigerar den som handlat fel)
 • fostrar (att man lär människor att handla rätt i enlighet med den kristna läran)

Sedan fortsätter Paulus, 

“så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar”

För att åter citera ESV, 

“that the man of God may be complete, equipped for every good work” (så att gudsmänniskan ska vara komplett, utrustad för varje gott verk)

Vad är “man of God” eller “den som tillhör Gud”?

Samma uttryck (på grekiska anthropos theou) förekommer i 1 Tim 6:11, 

“Men du som tillhör Gud, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.”

Det kan översättas ordagrant “gudsmänniska” och kan ha den enkla innebörd som Bibel 2000 har använt, “den som tillhör Gud”, och därmed syfta på alla kristna. Men det kan också mer bestämt syfta på den som står i en ledarposition i Guds församling. 

Paulus kallar Timotheos för “gudsmänniska” i 1 Tim 6:11. Och flera gånger i den grekiska översättningen av Gamla testamentet används som en beteckning på en speciell Herrens tjänare, “gudsmannen Mose” i 5 Mos 33:1; “gudsmannen David” i 2 Krön 8:14; gudsmannen Elia i 1 Kung 17:18; gudsmannen Elisha i 2 Kung 4:40. 

Och ser man till sammanhanget 2 Timotheosbrevet, så är det nog mer logiskt att förstå texten som att Paulus här åsyftar ju Timotheos mer specifikt, och andra som står i tjänst för Herren allmänt sett.

I verserna 10-15 talar Paulus specifikt till Timotheos i hans livssituation, i den roll han hade som Paulus medarbetare sedan många år och den ledarroll han står i nu. Timotheos bör i den roll han står i nu särskilt minnas och hålla fast vid de heliga skrifterna som han känt sedan sina barnaår. “De förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus” (3:15). Sedan följer orden,

“Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.”

Vem är det som har nyttan av skrifterna när han undervisar, vederlägger, korrigerar och fostrar, om inte “den som tillhör Gud” eller “Gudsmänniskan”. Och vem är det i sammanhanget? Timotheos. Det är han som står i rollen att vara en gudsman, en Herrens tjänare, den som står i heltidstjänst för Herren, för att uttrycka sig modernt.

Paulus fortsätter ju sedan,

“Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike: förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja – tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. De slår dövörat till för sanningen och vänder sig till legenderna. Men håll alltid huvudet kallt, var beredd att slita ont, gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst.” (2 Tim 4:1-5)

Vem är det som uppmanas att predika i tid och otid, att vederlägga, tillrättavisa och vädja, om inte Timotheos. Eller alla som står i en förkunnares tjänst.

Vad menar Paulus då han i 2 Tim 3:17 skriver “så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar”?

I den engelska översättningen ESV skriver de,

“… that the man of God may be complete, equipped for every good work.”

I den svenska 1917 års bibelöversättning skriver man,

“… så att en gudsmänniska kan bliva fullt färdig, väl skickad till allt gott verk.”

Ovanstående översättningar är här mer ordagranna än Bibel 2000, som jag tycker har gjort en märklig översättning här.

Det betyder att “gudsmänniskan”/Herrens tjänare/Timotheos i detta fallet blir helt komplett, fullt färdig till att göra det arbete vederbörande är satt att göra, nämligen att predika i tid och otid, vederlägga, tillrättavisa, korrigera, fostra etcetera.

Allt som behövs för vår frälsning, allt som vi behöver veta för vår frälsning, allt vi behöver för att växa i tron och stå fast i den rätta och sunda tron – allt detta kommer från den heliga Skrift som förkunnaren/gudsmänniskan använder sig av i sin verksamhet.

Avslutning

Jag tycker att detta om något är ett väldigt starkt stöd för läran om Skriften allena.

Aposteln Paulus skriver till sin medarbetare Timotheos, som i Paulus ställe är ledare över den kristna församlingen i Efesos, och vill styrka honom som kristen broder i tjänst för Herren. Paulus vill styrka Timotheos genom att hänvisa till det som varit det central i Timotheos liv ända sedan hans barndom och som fortfarande är det mest grundläggande och viktigaste när det gäller tjänsten för Herren. Och när Paulus här här hänvisar till det mest fundamentala och viktigaste att stå på, till det som är den centrala källan till vad Timotheos ska göra i sin tjänst, det som är allra viktigast att hålla på med, det som han har mest nytta av, det som är över och mer än allt annat – då hänvisar Paulus till Skriften och till att predika och undervisa utifrån den.

Och det han skriver om heliga skrifter – att de är inspirerade av Gud och till nytta, och så vidare – är en allmängiltig sanning om alla skrifter som är inspirerade av Gud, vilket betyder att det även inkluderar det Paulus själv skriver och allt som ingår i vårt Nya testamente, förutom det Gamla testamente som han mer direkt tänker på i skrivandet stund.

Jag har alltid tänkt – även under den period jag var bedårad av katolicismen – att de så kallade pastoralbreven, 1 och 2 Timotheosbreven och Titusbrevet, är svåra att förena i anden med det katolska tänkandet. Det gäller inte minst 2 Timotheosbrevet. Här har vi protestantismen i dess prydno. Här talar den protestantiske kyrkoledaren till sin andlige son. Här uppmanar han sonen att hålla sig till Skriften – Skriften allena.

Det är Skriften som är det verkliga sakramentet!

Att läsa Bibeln – som är utandad av Gud – är att sitta vid Andens flod. Genom Skriften flödar Guds Ande till den som läser och tar emot.

 

6 reaktioner på ”Är Skriften allena en biblisk lära och fungerar den? – del 5”

 1. Jonatan Fransson

  Hej Mikael!
  Gratulerar att du kommit ut ur den katolska tankebanan och nu främjar Sola Scriptura. Jag var med i Uppsal när Ulf Ekman konverterade och såg vänner konvertera. Mitt intryck är att det inte alltid är rationella argument som ligger till grund för en konvertering. Ofta finns det upplevelser av att Gud önskar att personen konverterar. De tidigaste övertygelserna kan vara Maria-fromhet (eller som jag anser avgudadyrkan) där man börjar söka helgonens förböner. En av de giftigaste lärorna anser jag är den om Maria. Jag läste Mary in Early Christian Faith and Devotion av Stephen J. Shoemaker och tycker det är tydligt hur obiblisk läran är. Har du några tankar att skriva om fenomenet katolsk appropriering av hedniska tankar och bruk genom kyrkohistorien, där läran om Maria är en del?

 2. I Svenska bibelsällskapets tidning ”BIBEL” säger en av världens bibelöversättare så här:

  ”Och ju mer du läser Ordet, desto bättre förstår du Gud och din tro på honom växer mer och mer. Du blir en annan person.”

  Är det så?

  En av mina svagheter är att jag ibland kan känna ett högre intresse av världsliga ting och begär till ”skatter på jorden” än att hjälpa utsatta på olika vis. Ett av Guds ord som räddar i sådana situationer är det här:

  ”Se om jag är på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen.” (Ps 139:24)

  Olycksvägen i ”mitt” fall är ju då att tvärsemot vad skriften säger samla skatter på jorden och inte hjälpa utsatta människor.

  Om Guds ord får gro i god jord och inte bara landar på stenig mark och flyger bort vid nästa vindpust till ”förmån” till begären kan det börja förvandla människan.

  Bibelöversättaren (och Gud) får alltså rätt.

 3. Mycket intressant serie. Såg den dessvärre när den pågått ett tag och läste igenom allt på en gång vilket gjorde att jag missade ett skype-möte… Vi jobbar ju alla hemifrån numera.

  En sak blev kvar som något oklar – de judar som studerade Skrifterna och kom fram till att det Paulus predikade stämde, vem beslutade att det som Paulus predikade stämde enligt Skrifterna? För strängt taget så finns ju här den välbekanta protestantiska splittringstendensen. Om alla enskilt läste i det som då var GT och kom fram till att det som Paulus förkunnade stämde så var det säkert några som kom fram till att det stämde, några inte, några ansåg att bara en del stämde. Det är ju problemet, kanske inte för kristendomens grunder, men för en del mindre centrala tolkningar.

  Baptisterna har tolkat det som Paulus skrivit som att det enda accepterade dopet är nedsänkning. Andra, likt Luther och många andra, har tolkat att det är barndop. Båda har en poäng. Ska vi då säga att splittringen baptism/klassisk lutherism är ett utslag att man inte läser skrifterna ordentligt eller att någon har fel, eller har båda rätt (varvid omdop i baptismen måste betraktas som något mycket utmanande)?

  Vi har i den protestantiska världen policies, deklarationer och uttalanden – så visst håller protestantismen på att centralt definiera något som många har läst och många har ansett vara sant i Bibeln/NT. En del ställer sig sedan bakom dessa deklarationer och uttalanden, andra inte. Splittring.

  För den skulle vill jag givetvis inte ha ett katolskt läroämbete som tolkar åt mig.

 4. Vill bara berätta för dej, Mikael, att din slutkläm, där där du skrev: ”Det är Skriften som är det verkliga sakramentet!”; var en av de mest betydelsefulla förklaringar jag har sett på lång tid.

  Som ärkeprotestant har jag aldrig hajjat ordet ”sakrament”. Varför inte låta dopet vara just ett bekännelsedop och nattvarden just den åminnelse som Guds ord säger att den är?

  Varför ta ifrån den troende sitt ansvar och låta en ”prästvigd” sköta saken?

  Men i samband med ”Inget utom Skriften” får din förklaring plötsligen konkret betydelse. Jag har ju själv upplevt hur Skrifterna, Guds ord, har varit och är ett ”nådemedel”.

  Äntligen hajjar jag vad ”nådemedel” betyder. Även om jag inte kan koppla det med de ”officiella” sakramenten.

  Men det beror nog på att jag är ”protestantare” än både Luther och Kalvin.

  /Kjell

 5. Thomas Fryxelius

  Hej Mikael!
  Tack för den här serien, den är en välsignelse för mig. Jag uppskattar att du är så noggrann och utförlig. Det är den enda ordentliga undervisning jag någonsin sett/hört på temat, vilket som protestant som läst teologi och gått bibelskola är ganska märkligt.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: