Invandringspolitik – biblisk och kristen?

Det står inte i Bibeln hur Sverige ska bedriva sin invandringspolitik. Det är upp till Sveriges regering och riksdag att utifrån noggranna överväganden avgöra detta, baserat både på den etik eller de värderingar vi önskar att vårt samhälle ska präglas av och på alla de ekonomiska och praktiska faktorer som är av så avgörande betydelse i en fråga som denna. Punkt!

Jag känner att jag ville skriva detta, med tanke på de otydliga signaler som Sveriges kristna råd har skickat ut i samband med bland annat det så kallade ”Juluppropet”, vars främsta tillskyndare verkar ha varit ledningen för Equmeniakyrkan  och Svenska kyrkan – två samfund vars högsta ledning gärna ägnar sig åt vänsterpolitiska utspel.

Bibeln och den kristna tron manar oss alla att älska Gud och våra medmänniskor. Den manar oss till generositet och barmhärtighet och gästfrihet. Den manar oss till att betrakta alla människor som lika mycket värda som människor, i egenskap av att vara skapade av samma Gud, till Guds avbild. Bibeln talar om omsorg om de fattiga och svaga, och om rättvisa.

Bibeln talar om att vi ska vara generösa, men den säger inte att vi ska bli utblottade på kuppen. Bibeln säger att vi ska vara gästfria, men den säger inte att gästerna ska ta över ägandet eller kontrollen av vårt hem och härska över vår familj. Bibeln säger att vi ska behandla invandraren väl och som en mänsklig jämlike, men den säger inte att invandraren ska följa sitt eget lands lagar i vårt land, utan invandraren ska följa våra lagar. Bibeln manar oss till gästfrihet, men den föreskriver inte hur många gäster vi ska bjuda in och ta emot. Gästfriheten ska inte gå ut över att vi sparar till våra barn, att vi behåller en god ekonomi och trygghet. Invandraren som ska behandlas väl, ska anpassa sig till de lagar och regler som gäller i landet han kommit till.

Bibeln och kristen tro talar också om att Gud insatt den mänskliga överheten för att skapa välordnade samhällen baserade på lag och rätt, där de enskilda medborgarna skyddas från kriminalitet och våld genom att överheten ”bär svärdet” och är en ”hämnare” mot det onda, i Guds tjänst. Bibeln och kristen tro slår också vakt om den privata äganderätten och rätten att arbeta och förtjäna sin egen inkomst, att bilda familj, att fostra sina barn till goda människor. Överhetens uppgift att ”bära svärdet” för att skydda sina medborgare och att stifta goda lagar och upprätthålla freden i samhället är ett uppdrag från Gud. Och detta är givet till överheten i egenskap av överhet och inte till bara ”kristna” eller ”gudfruktiga” politiker som individer.

Det Bibeln och kristen tro däremot inte talar om är hur man rent praktiskt ska genomföra allt detta. Det finns inga riktlinjer rent konkret för på vilken nivå skatterna ska ligga, på vad som ska beskattas, vilka exakta ekonomiska lagar som ska gälla och så vidare.

Det finns heller ingen biblisk påbjuden invandringspolitik. Inte heller någon sådan påbjuden politik i den kristna traditionen. Bibeln och traditionen säger att det är överheten som ska bestämma politiken. Den kristna läran påbjuder ingen kristen ”sharia-lagstiftning”. Det finns etik och det finns värderingar som ska vara vägledande för politiker, men inte regler för hur de praktiskt och konkret ska tillämpas.

Utifrån ovanstående vill jag påstå följande:

Sverige stod redan innan hösten 2015, då över 160.000 invandrare – mest män – vällde in över våra gränser, i en invandringssituation som vi inte klarade av.

Vi hade redan då, innan hösten 2015, utanförskapsområden som är som no-go-zoner för polisen, områden där blåljuspersonal attackeras av kriminella gäng, där arbetslösheten är över 50 % och där ”sharia-poliser” ser till att kvinnorna inte bryter mot lagar och normer från de muslimska hemländerna.

Vi hade redan innan hösten 2015 en växande gängkriminalitet i flera städer och samhällen i Sverige, med dödskjutningar och knarkhandel och utpressning med mera. Socialt utanförskap bidrar till att förklara det som händer och som fortsätter att öka, men det ursäktar det inte.

Vi hade redan innan hösten 2015 en eskalerande bostadsbrist, där ungdomar som växer upp i Sverige har allt svårare att få en egen bostad så att de kan flytta hemifrån. Vi hade redan innan hösten 2015 en eskalerande brist på lärare, socialarbetare med mera. Vi hade eskalerande köer inom sjukvården med mera. Vi hade kort sagt redan innan hösten 2015, eskalerande problem inom rättsväsendet, med ökad kriminalitet som växte allt mer bortom den allt mindre fungerande polismaktens kontroll, allt större bostadsbrist, allt större problem inom välfärden.

Vi hade med andra ord en situation redan innan hösten 2015, som talade för att gränsen för vad just staten Sverige klarar av i gästfrihet och invandring redan då var passerad. Man borde alltså redan under sommaren 2015 ha stängt gränserna. Man borde redan då ha förklarat att vi inte klarar mer invandring. Vi har tagit emot alla de gäster vi klarar av. Övriga får tas emot någon annanstans. Sedan kom hösten 2015…

Som tur var kovände regeringen och ”oppositionen” (ett icke passande ord för de borgerliga partierna) och vi fick en inbromsning i invandringen.

Men vi har fortfarande en hög invandring – ca 30.000 under 2016. Vi har fortfarande en ökande bostadsbrist, ökande brist på utbildade poliser, socialarbetare, lärare med mera. Vi har fortfarande en ökande arbetslöshet bland invandrare. Vi har en ökande kriminalitet, ökning av grovt våld och sexualbrott med mera. Man läser gång på gång hur allting krackelerar och faller samman i samhället. Män begår grova våldsbrott (inklusive sexualbrott) och döms till lindriga straff under föregivande att man inte kan veta om de är vuxna eller minderåriga. Man kan begå grova våldsbrott utan att bli utvisad.

Och när staten beviljat alla uppehållstillstånd och det ekonomiska ansvaret lastas över på kommunerna – varifrån ska miljarderna tas? Från alla de övriga som behöver kommunens hjälp?

Det bör i sammanhanget också tilläggas, att den stora majoriteten av invandrade unga män (”ensamkommande flyktingbarn”) har en mycket låg utbildningsnivå. De måste alltså först lära sig svenska, sedan läsa in grundskolans betyg, sedan läsa in något gymnasieprogram, och sedan eventuellt kunna få ett jobb. Det rör sig med andra ord om många år och mycket stor kostnad för skattebetalarna innan dessa invandrade personer kan bidra till det gemensamma bästa.

Vi lever med andra ord i ett samhälle där överheten alltmer vacklar och inte verkar klara av situationen. Saker som för vanliga sunt tänkande människor skulle vara självklara, fungerar inte. Vårt rättsväsende och lagstiftning hinner inte med.

Vi hade inte då och vi har inte nu en politik som gör att vi ens klarar av den situation vi hade innan den stora vågen av invandrare som kom hösten 2015. Hur ska vi då klara av den nuvarande situationen och den fortsatt stora invandringen (ca 30.000 år 2016)?

I denna situation kommer så juluppropet.

Som kristen kan jag naturligtvis hålla med om att man ska ”ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro”, men vi kan som land inte ta emot alla barn och unga från hela världen som behöver detta. Vi har för länge sedan nått vår gräns, innan det går ut över vår förmåga att ta hand om vårt eget hus och familj. Om invandringen fortsätter som den gjort hittills, kommer snart inga barn i Sverige att få detta.

Jag kan hålla med om att vi ska ”ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv”, men jag tycker att vi inte ska bevilja fler asyl nu. Och många av dem som kommit hit, särskilt dem som inte är krigsflyktingar, ska inte beviljas asyl, utan snarare få hjälp att återvända. Någon gång sade någon minister i regeringen att kanske 80.000 av dem som kom hösten 2015 skulle utvisas. Det är bra. Håll fast vid det. Jag är tveksam till om alla de övriga har flyktingskäl. Jag räknar inte ett allmänt trist liv i fattigdom som ett asylskäl.

Jag håller med om att man ska ”undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening”, men den återföreningen bör i de flesta fall ske i annat land än i Sverige. Vår gräns för vad vi klarar av är passerad.

Jag håller absolut inte med om förklaringen som ges till detta upprop, där det bland annat står:

”I uppropet formulerar Sveriges kristna råd tre önskemål. Vi vill att barn och unga ska ges rätt till trygghet och framtidstro, att alla som beviljas asyl i Sverige ges rätt till familjeliv samt att praktiska hinder för familjeåterförening undanröjs. I praktiken innebär detta att Sveriges kyrkor önskar att riksdagen snarast möjligt beslutar om att en återgång till ordinarie lagstiftning.

Det innebär bland annat att återinföra:

– permanenta uppehållstillstånd som norm

– rätten till familjeåterförening för alla som beviljas asyl i Sverige

– återgå till den tidigare, mer generösa, tillämpningen av särskilt och synnerligen ömmande omständigheter som grund för uppehållstillstånd.”

Att följa detta vore en återgång till kaos. Det vore att helt släppa kontrollen över det som är statens grundläggande funktioner, att upprätthålla ett tryggt samhälle där lag och ordning och inre fred råder. Staten klarade inte av situationen innan hösten 2015, hur skulle man då klara av den om man återgick till gamla ordningar?

Men är det då inte det mest kristna att låta alla som vill komma hit komma? Är det inte kristet att dela med oss av all vår välfärd och sänka vår egen standard?

Nej.

Jämför med gästfriheten i ditt eget hem. Du kan inte ta emot alla från hela stan som gäster. Du gör ett begränsat urval vilka som kan gästa ditt hus. Du kastar ut gäster som stjäl, förstör och utövar våld. Du låter inte gästerna få allt som du tänkt spara åt dina barn för framtiden och så vidare. Sverige är ett gästfritt land. Men gränsen är passerad. Vi kan inte göra mer. Man bjuder inte in gäster i sitt eget hem att bo där permanent och låta dem ta över ”kulturen” och allt man äger. Den svenska överheten kan inte nu sköta sina grundläggande funktioner av att upprätthålla lag och ordning. Och då är gränsen redan passerad.

Sverige som land kan inte lösa hela världens problem. Vi ska bidra till lösningar. Men vi kan inte göra allt. Vi har gjort en mycket stor andel. Men nu måste andra ta över.

Därför borde Sverige enligt min mening överge asylrätten. Vi borde inte längre bevilja eller ens pröva asyl för dem som kommer hit från andra kontinenter. Sverige kan ju rimligen inte ens vara första asylland för dessa, enligt Dublinförordningen.

Undantag från att överge av asylrätten är givetvis om krig drabbar något av våra grannländer, som Finland eller de baltiska länderna.

Vi borde införa ett kvotflyktingsystem där vi kan ta emot de särskilt behövande flyktingarna, särskilt kvinnor och barn, begränsat till kanske 10.000 personer per år – fast först om 5-10 år när vi förhoppningsvis har lyckats integrera dem som redan nu är här och bostäder i tillräckligt antal har byggts.

Vi borde ännu mer aktivt och målinriktat försöka hjälpa flyktingar i världen i deras närområden.

Vi borde bidra till en bättre värld genom att verka för ekonomiska liberalisering och fri handel.

Vi borde införa en kraftfull assimileringspolitik gentemot de som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Slopa allt tänkande på mångkultur. Det är svenska lagar och regler som gäller i Sverige, inte sharia eller inhemska sedvänjor från andra kontinenter.

Rättssamhället måste återupprättas i hela Sverige. Kriminella invandrade personer som döms för grova våldsbrott och liknande borde per automatik förlora uppehållstillstånd och medborgarskap och bli utvisade efter avtjänat straff – oavsett respektive hemlands politik (och eventuella risk för dödsstraff).

Detta var bara några konkreta förslag. Men jag tror att det är bäst för alla människor som bor i detta land, både infödda svenskar och invandrare, att detta implementeras nu. Och det betyder att alla lagar som i dagsläget försvårar eller omöjliggör detta måste ändras så fort som möjligt.

Observera också, att jag inte föreslår att Sverige ska sluta vara ett öppet och gästfritt land. Vi är det redan genom dem som hittills fått stanna. Jag föreslår bara att vi nu förklarar att gränsen för antalet gäster är nådd. Att de som inte beviljas uppehållstillstånd ska utvisas. Jag föreslår bland annat:

 • att vi inför ett temporärt totalstopp för invandring nu
 • att de som har beviljats uppehållstillstånd ska integreras och assimileras på bästa sätt.
 • att vi ser till att alla invandrare som inte beviljas asyl och måste lämna landet, verkligen gör det
 • att man bara beviljar asyl i strikta asylfall och inte utifrån allmänna och luddiga bedömningar om att det eventuellt kan finnas faror i hemlandet
 • att alla invandrare som bor i Sverige ska följa svensk lag och inte sharia.
 • att utanförskapet och arbetslösheten ska brytas genom en sund ekonomisk politik, så att invandrare har lika hög sysselsättningsfrekvens som svenskar
 • att vi inför ett nytt ”miljonprogram” eller liknande när det gäller bostadsbyggande
 • att invandrare som döms för bland annat grova våldsbrott av olika slag omgående ska berövas uppehållstillstånd eller medborgarskap och utvisas efter avtjänat straff, oavsett situationen i respektive hemland

Om kanske tio år när ovanstående politik har lett till att utanförskapsområdena har förvandlats till goda områden där invånarna har arbeten och lag och ordning råder, då kanske vi kan börja ta emot kvotflyktingar igen, i lagom takt. När gängkriminalitet och grov våldsbrottslighet har minskat radikalt. Men inte förr. Och invandringen måste styras och kontrolleras. Det går inte att ta emot 90 % män.

Och – svensk lag ska gälla i hela Sverige. Inte sharia eller gamla sedvänjor från andra kontinenter. Andra kulturer och språk berikar, men inte sharia och sedvänjor som strider mot svensk lag.

29 reaktioner på ”Invandringspolitik – biblisk och kristen?”

 1. Mycket bra skrivet. Hade inte kunnat skriva det bättre själv.

  Jag har vridit tarmarna ur mej för att begripa hur det skulle kunna vara kristet att ta emot våldtäktsmän, mördare, lögnare, förfalskare och det ska vara kristet att de får bo i mitt sovrum, få av mina hårt intjänade nettomedel som jag behöver för en dräglig ålderdom, etc?

  De vi kan ta hit är arbetskraftsinvandrare som täcker våra behov på olika områden, vi kan, som Mikael skriver, eventuellt höja kvotflyktingtalet något. Men annars får det verkligen vara nog.

  Ingen endaste av alla de som kommit hit 2015 har ju varit flykting i ordets riktiga bemärkelse! Inte en enda kotte! Alla har de varit välfärdsmigraner, på jakt efter det land i Europa med de största bidragsförmånerna. Eller har jag missat att det råder storkrig i Danmark, Finland och Norge?

  Redan här skulle man från svensk sidan slagit till full broms när flyktingar vandrar på danska motorvägar och vägrar att acceptera asyl där eftersom de vet att det svenska systemet är/var ännu mer generöst. Redan det var motbjudande.

  För att sen tala om ”populism” – vad ska man kalla de partier som ena dagen benämner det som Mikael skrivit ovan (och som det jag debatterat om sedan 2014) för nazism, fascism, människoförakt, SS-fasoner och sedan vänder man på en femöring och omfattar stora delar av denna politik? Det är riktig populism att vända kappan efter vinden som opinionsvindarna blåser. Riktiga landsförrädarpartier som nu ska mörka hela sin naiva och felaktiga verklighetsuppfattning med förhoppningen att vanligt folk ska glömma att vi har intecknat 50-60 miljarder årligen för att klara av det som några få politiker har ställt till med.

  Och ovanpå det fått irreparabla skador på samhället med ökande muslimsk närvaro eller den stora kvantitet unga virila män som gör att man/kvinnorelationen är skevare än den varit någon gång sedan istiden. Vi har långsiktigt oerhört negativa konsekvenser som vi inte ens ser ännu.

  1. vårt land den Svenska modellen som det så vackert heter ! Hur och vad är den Svenska modellen har jag undrat över?
   Som jag ser det så är det en oerhörd förförisk ISM som kallas för humanism , men som helt saknar grund, eftersom den ändrar tryne och skepnad ! Nu räknas nästan ingen som brottsling ! Nu hör man av företrädarna av humanismen , säjer det är en sjukdom ! Ja inte är det friskt! Ord som inte används i dag är vanartig , eller vansinne , men det är ord som utan omsvep berättar ett tillstånd , sinnen upptagna och intagna utan lag och ordning blir VAN i sjukheter
   Kärlek till varje pris , oj så vackert det låter ! Men det håller inte ! Kärleken har ett pris nämligen trohet mot sanningen ! Sanningen är och förblir sanning oavsett vad jag tycker och känner !

   Men många av kristenhetens företrädare talar ju bara om Nåd ytterst lite om omvändelse och bot och bättring .
   Ofta målar de över människans ofullkomlighet och synd men Nådespenseln , istället för att tala så att människan kan se sin fallna natur , med alla sjukheter som vi nu ser blommar i vårt land .

   Om rätt får vara rätt och fel får vara fel . då blir det rätt!
   Gud Fader själv är ordningens Gud och urtidsklippan (Grunden ) Jesus Kristus som är hörnsten Han fullbordade och grävde så djupt därför finns ingen sand eller främmande material mellan Fadern och Sonen ,Lag och Evangelium !
   Men vi i vårt land håller på att bli eller är ett Andligt Sahara !

 2. Du skriver att det är fortsatt stor invandring 2016 med 30 000 nya flyktingar. En mer rättvisande siffra är 150 000! Så många är nämligen de beviljade permanenta uppehållstillstånden. Under 2016 har registrerats 30 000 nya asylsökande men som sagt den verkliga siffran på nya bidragstagare(för det är det som den massiva majoriteten blir) är mycket högre.

  Fortfarande nu (januari 2017) finns det 70 000 asylsökande kvar att ge besked till och kommer det lika många nya asylsökande som förra året, och lika många anhöriginvandrare (50 000 år 2016), då innebär det att vi antagligen får 150 000 nya PUT även 2017.

  Eftersom flyktinginvandrare har katastrofalt låg sysselsättningsgrad innebär det att vi på bara två år släpper in kanske 200 000 nya bidragstagare som i många fall blir bidragsberoende hela livet.
  http://staffandanielsson.blogspot.se/2016/02/rut-rapport-25-av-flyktingar-har.html

 3. Oavsett vad vi tycker om invandring som privat person eller i kyrkor samfund och politiken .
  Står vi inför något som kommer att omkullkasta allt tyckande .
  Det vi nu ser är bara en början på folkvandringar , eftersom mat och vattenbristen förutom de krig som pågår kommer att bli av gigantiska mått!
  Det vi i västvärlden och framförallt vårt eget land och folk kallar för välfärd är en guldkalvslära som gjort att vi tappat verkligheten ! Förnöjsamheten, tacksamheten frid och ro är nog bara en broderad bonad på väggen sedan flydda dagar !

 4. Jag noterar att du ändrat i rubriken för bloggen. Förr hette det: ”För tron och sanningen”. Nu ”För kristen tro och sunt förnuft”.
  Innebär det någon förändring av bloggens inriktning? Spontant skulle jag väl tänka att ”sunt förnuft” är att sänka ribban jämfört med ”sanningen”.

  1. Mikael Karlendal

   Det är inte säkert att den rubriken blir kvar heller. Men jag laborerar lite med olika tankar. Jag sänker ju självklart inte ribban för mig personligen, att jag alltid vill söka sanningen och sträva efter att lära ut sanningen, enligt mina övertygelser. Men vad en blogg ska kallas är en liten annan fråga. Jag har ju både historieintressen och politiska intressen. Och det är ju inte omöjligt att det blir mer av både kyrkohistoria, allmän historia och vissa politiska frågor framöver, än vad det varit tidigare, då jag mera markant har rört mig med mestadels inomkristna, för att inte säga inomfrikyrkliga diskussioner. (Lång mening med många kommatecken!) Och om jag skriver lite mer om vissa politiska frågor och om vissa mer historiska frågor och hur historien påverkar oss i nuet – jämfört med förut – så kan det kanske vara lite bättre med rubriken ”för kristen tro och förnuft”, eftersom det kan vara lite väl pretentiös att hävda att exempelvis mina åsikter om hur den reglerade flyktingpolitiken ska se ut är ”sanningen”.

 5. Intressant artikel, jag håller med om visa saker, särskilt att Sverige har varit väldigt naiva när det galler invandring och integration.
  Dock så är vissa av dina förslag helt absurda. Menar du allvarligt att vi helt ska stoppa all invandring? Gäller detta även invandring från EU? Betyder det att vi ska gå ut ur EU? Gäller det utlandstudenter som betalar mycket pengar for att studera på svenska universitet? Gäller det arbetskraftsinvandring? Eller Polska katolska präster t.ex.? Alla som har en någorlunda förståelse av ekonomi vet att sådan protektionistisk smörja inte fungerar.

  Sedan så blir jag personligt upprörd när du säger att vi ska överge asylrätten. Jag bor i England och jobbar mycket med asylsokande från Iran, många som har konverterat till Kristendomen i Iran och som har varit tvungna att fly. Menar du att om en Kristen konvertit från Iran kommer till Sverige sa ska vi gladeligen sända tillbaka han/hon till Iran där han/hon troligtvis kommer sättas i fängelse eller möjligen bli dödad enbart pga deras kristna tro?

  MVH
  /David

  1. Mikael Karlendal

   Nej, riktigt så tycker jag inte. Jag medger att allt kanske inte var tillräckligt tydligt i min artikel.

   Vi tillhör EU och jag tycker att vi så ska förbli. Och då ingår den fria rörligheten mm. Det har jag ingenting emot.

   Jag är också positiv till arbetskraftsinvandring. Inte bara för polska katolska präster, utan även för t ex katolska präster och datorprogrammerare från Indien.

   Sedan är jag för kvotflyktinginvandring, även om jag tycker att vi kan vänta lite med det, med tanke på hur många invandrare som just nu väntar på asylbesked.

   Jag tycker att hela EU ska vara öppna för och ta emot kristna som flyr för sina liv från muslimska länder. På denna punkt vill jag därför modifiera det jag skrev i inlägget, och acceptera att vi tar emot en kvot av kristna flyktingar.

   Sedan kan det finnas olika typer av ömmande fall som berättigar till ytterligare undantag.

   Jag är definitivt motståndare till att personer som vistats 7-10 år i Sverige och som arbetar och gör rätt för sig, blir utvisade pga någon teknikalitet, som att de tjänat 200 kr för lite i månadslön eller inte fått sitt jobb via Arbetsförmedlingen utan via någon annan kanal, osv. Självklart borde de få stanna.

   Men med allt detta sagt, menar jag att vi måste strama åt invandringspolitiken och inte återgå till tidigare politik.

   1. Thorsten Schütte

    När Du nu mildrar Ditt budskap något efter att ha konfronterats med uppenbara orimligheter, står Du fast vid
    ” …bli utvisade efter avtjänat straff – oavsett respektive hemlands politik (och eventuella risk för dödsstraff).”
    Alltså: skicka folk i döden?

   2. Mikael Karlendal

    Du missförstår mig om du menar att jag tar tillbaka, men däremot förtydligar jag det som var otydligt och inte riktigt precist skrivet. Och alla konkreta sakförslag jag skrivit ovan om praktiska detaljer i politiken är något som kan diskuteras och förhandlas, precis som alla andra politiska förslag. Jag håller inte benhårt fast vid varje enskild detalj. Däremot håller jag benhårt fast vid att vi måste ha en reglerad invandringspolitik (i motsats till fri invandring). Och jag håller fast vid att den bör vara mer reglerad än vad den är nu. Däremot förespråkar jag inte ett helt stängt land. Som jag skrev i den andra kommentaren, arbetskraftsinvandring, EU-invandring, studentutbyte, kvotflyktingar, och särskilda ömmande fall som undantag, är sådant jag är för.

    Men när vi talar om invandring som ett problem, så är det varken arbetskraftsinvandringen eller studenterna eller EU-medborgarna (utom tiggarna från Rumänien) vi talar om, utan den stora våg av mestadels ekonomiskt/sociala flyktingar från Mellan Östern, Afrika och Asien. Personer som inte flyr från krig, utan från annat. Det är detta vi diskuterar och inte tyskar eller holländare som köper sommarstugor i Småland.

    Och om vi har grovt kriminella personer, sådana som dömts för våldsbrott av olika slag, så kan jag verkligen inte ur varken biblisk eller teologisk, varken protestantisk eller katolsk, synvinkel se att det skulle vara en kristen plikt att rädda världens dömda våldsbrottslingar från risken att eventuellt få ett hårdare straff i andra länder än Sverige.

   3. Thorsten Schütte

    Det är skillnad mellan ”hårdare straff” och dödsstraff. Det sistnämnda har ingen ångerknapp när den väl verkställts…

 6. Pingback: Tänk, det hade jag ingen aning om! Mikael Karlendal har uppenbarat en sanning! | Tankar i natten

 7. Du traskar fram i ett minerat fält………
  Vi har själv några flyktingar i vår lilla församling, och jag gratulerade nyligen några vänner från Syrien som har fått tillfällig uppehållstillstånd.

  Mitt resonemang liknar ditt i mångt och mycket.
  Är ett barn för mycket för en familj eller är 5 barn för lite för en familj?
  Det beror på.
  Är du inte en lämplig förälder, så är ett barn för mycket, men klarar du av 5 barn och längtar efter fler så är det inga problem med fler barn i familjen.

  Som det är nu i Sverige så klarar inte politikerna av att hantera de kulturella skillnaderna mellan Islamsk religion och våra kristna värderingar. Vi får inte ens nämna att det finns problem med Islam. Till detta kommer allt du har ”rapat” upp.

  Men detta kommer inte att kunna stoppas eftersom Sverige har undertecknat Agenda 2030, och har dessutom bestämt sig att vara bäst i klassen gällande detta FN föredrag (innehåller bl.a. fler mottagande av flyktingar).

  Läs några MYCKET tänkvärda länkar av Peter Krabbe, vad Agenda 2030 står för och var kritikerna menar att det kommer att leda till.

  ”Det sovande folket”
  https://peterkrabbe.wordpress.com/2015/10/03/det-sovande-folket/

  ”En framtid i mörker och tystnad”
  https://peterkrabbe.wordpress.com/2015/10/05/en-framtid-i-morker-och-tystnad/

  ”2030 Agenda och Maktens Män– hur hänger det ihop? Del 1.”
  https://peterkrabbe.wordpress.com/2015/10/17/2030-agenda-och-maktens-man-hur-hanger-det-ihop-del-1/

  ”2030 Agenda och Maktens Män – kanske hänger det ihop så här! Del 2.”
  https://peterkrabbe.wordpress.com/2015/10/18/2030-agenda-och-maktens-man-kanske-hanger-det-ihop-sa-har-del-2/

  ”2030 Agenda och Den Nya Världsordningen NWO – en sammanfattning.”
  https://peterkrabbe.wordpress.com/2015/10/24/2030-agenda-och-den-nya-varldsordningen-nwo-en-sammanfattning/

  Jag vet att det kan vara mycket att läsa, men det öppnar upp ögonen på vad som håller på att hända i världen och jag tror inte du kommer att ångra att du läst det.

  Frid

 8. Bra skrivet, men är inte ditt förslag att stoppa all invandring att gå lite för långt (även om det är temporärt)?
  Två exempel. Kvotflyktingar (1700 – 1900 per år) och arbetskraftsinvandring (kompetens som vi behöver i Sverige).

  1. Mikael Karlendal

   Jag håller inte benhårt fast vid alla konkreta detaljer i det jag skrev. Det kan säkert modifieras eller ändras. Jag är för ett generellt och temporärt invandringsstopp just nu. Men jag tror att man måste göra undantag från detta. Och jag tror att vi på behöver en reglerad arbetskraftsinvandring. Men det jag menar är att jag inte tror på den nuvarande situationen.

 9. Johan Silversjö

  Tack Mikael för en mycket väl formulerad text!
  Jag skickade länken till den förvirrade biskop Anders arborelius och andra inom katolska kyrkan.
  Jag ber för att de ska börja förstå vad de ställer till med någon gång.
  Guds frid.

 10. Staffan Wadström

  Ja, det finns en annan verklighet utanför Julupproret. Håller i stort med Mikael här. Och, är det inte bibliskt att hjälpa de allra värst utsatta i första hand ? De som saknar pengar, hälsa och möjlighet att resa till Europa och Sverige. De som med skräcken i ögonen flyr med sina barn från regnet av bomber och granater. Jag tycker att vårt fokus ska ligga på att hjälpa dessa människor att återfå ett hopp och ett liv i Syrien eller Irak eller i andra utsatta områden..

 11. Intressanta tankar Mikael. Ligger vad jag kan se nära Olof Edsingers som kommit till uttryck i debatten med Mikael Grenholm.
  Eftersom begreppet empati ofta slängs lite fram och tillbaka i dessa sammanhang kanske en definition vore på sin plats;

  Kognitiv Empati: Jag förstår vad du tänker. Detta är viktigt för att kunna följa en annan persons tankebanor och komma till en samsyn i olika frågor.

  Emotionell Empati: Jag förstår vad du känner, jag hade nog känt likadant om jag var i din situation.

  Medkänsla: Jag kan sätta mig i dina skor och förstå din upplevelse, och jag vill hjälpa dig om det är möjligt. Medkänslan är alltså en del av empatin som går längre i att vi vill andra väl.

  Som kristen och politisk varelse måste vi se när de olika begreppen är aktuella. För politiska beslut som det nu är fråga om menar jag att det är fråga om kognitiv empati ( ungefär som en läkare vid diagnosställning), vilket borde innebära att känslomässiga hänsyn måste vika för förnuft i de avvägningar som måste göras. Juluppropet å andra sidan rör sig på det mer känslomässiga planet och blir därför egentligen politiskt omöjligt att omsätta.

 12. Tror du att det bara är Antje Jackelén och Lasse Svensson som frivilligt skrivit på listan, medan de andra (se nedan) är att betrakta som en slags gisslan. Det du i övrigt skriver har jag ingen anledning att polemisera mot, men din egen biskop har också skrivit under. Vi måste utgå från att de alla står för texten. Eller tycker du att din biskop inte får kritiseras?

  Daniel Alm, föreståndare Pingst – fria församlingar i samverkan.
  Anders Arborelius, biskop Stockholms katolska stift.
  Dioscoros Benyamin Atas, ärkebiskop Syrisk-ortodoxa kyrkan.
  Stefan Holmström, missionsföreståndare EFS.
  Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan.
  Johnny Kleman, kommendör Frälsningsarmén.
  Kjell Larsson, missionsföreståndare, Svenska Alliansmissionen.
  Anne-Christine Lindvall, ordf. Hl Anna av Novgorods Ortodoxa förs., Serbisk-ortodoxa kyrkan.
  Jean Mansour, arkimandrit, Grekisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia.
  Maie Martinson, församlingsföreståndare, Estniska evangelisk-lutherska kyrkan.
  Bernth-Åke Ottosson, tf missionsdirektor, Evangeliska Frikyrkan.
  Lasse Svensson, kyrkoledare Equmeniakyrkan.
  Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd.
  Mattias Ingeson, ordförande
  Anders Malmstigen, generalsekreterare

  1. Mikael Karlendal

   Jag tror att alla har skrivit på frivilligt. Jag tycker inte att det är bra. Jag tror dock att Equmeniavoch SvK har varit drivande. Jag kan ha fel. Men läs gärna länken till Dagen om detta.

 13. Tack för en högst befriande text, Mikael! En text med konkreta förslag för vad som de facto lär behövas för att vi ens ha en chans att vända det sjunkande skeppet Sverige, och därmed ha åtminstone en avlägsen möjlighet att åter göra landet till en a-nation.

 14. Thorsten Schütte

  Gnället över att min kyrka, equmeniakyrkan, gör med juluppropet ett vänsterpolitiskt utspel påminner om Karl Bertil Jonssons pappa som utbrister”Jag har närt en kommunist vid min barm” när hans son gav bort julpaket ämnade för rika till fattiga. Att vara empatisk innebär inte med nödvändigtvis att man är vänster!
  Mitt eget engagemang har både klangbotten i egna erfarenheter:
  https://gront.mp.se/debatt/inhumant-med-tillfalliga-uppehallstillstand/
  och nagelfar visionen om bättre lösningar för flyktingar i framtiden som ursäkter för att stoppa dagens realt existerande flyktingar:
  http://www.sandaren.se/debatt/kvotflyktingar-den-obotfardiges-forhinder
  Jag ogillar även ett svepande förlöjligande av ”godhet”, här ett bra inlägg om detta:
  http://www.vlt.se/opinion/debatt/ann-lystedt-ingen-angslan-hos-medmanskliga-entusiaster

  1. Mikael Karlendal

   Karl-Bertil Johnssons pappa är väl inte det sämsta. 😉 Men något måste man ju få kalla det när man inte BARA är empatisk, utan också föreslår konkreta vägval som leder till kaos.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: