Amos Yong – är detta en pentekostal teologi vi vill eftersträva? Del 3

Efter några dagars försening är det nu dags att börja sammanfatta min granskning av teologen Amos Yongs religionsteologi. Jag har ju beskrivit den i korta drag i mina två föregående inlägg (här och här), utifrån ett delvis begränsat material, men som jag ändå tror är tämligen bra.

Amos Yong är alltså professor i systematisk teologi på Regent University i USA och en ledande pingstteolog. Han besökte Sverige i början av januari och föreläste bl.a. på pingstpastorernas rikskonferens i Stockholm samt på Livets Ords universitet. Ämnet på pastorskonferensen handlade om pingstörelsen och samhället och socialt arbete mm. Ett ämne som måste varit tämligen okontroversiellt. Det är ju inget fel att kalla en talare som är expert på ett visst ämne att föreläsa om just det. Sedan behöver man ju inte köpa allt vad den talaren säger i andra ämnen. Och jag tror att arrangörerna både på pingstpastorskonferensen och på Livets Ords universitet var tämligen omedvetna om just de kontroversiella punkterna i Amos Yongs teologi. Annars skulle de förmodligen ha markerat det på något sätt.

Men det kan i sig vara ett litet problem. Hade Amos Yong varit romersk-katolik och hållit sin föreläsning om t.ex.  ”Anden och socialt arbete”, så hade det inte varit ett problem för någon att han samtidigt haft ståndpunkter om Maria och helgon, om påven och reliker, som avviker kraftigt från vår lära. Alla hade vetat om det och bara lyssnat på det aktuella föredraget och tagit det för vad det var. Men i Amos Yongs fall, en teolog som lanseras som en ledande ”pentekostal” teolog, alltså en som ska vara i ”samma lag” som oss, då förväntar man sig nog något mer. Om en så kallat ”pentekostal” teolog har uppfattningar som på vissa sätt rejält avviker från traditionell lära, så borde man i alla fall kunna förvänta sig öppenhet och tydlig debatt om detta. Men, som sagt, jag misstänker att ingen av de svenska arrangörerna var fullt medvetna om detta, och det kan kanske inte heller lastas dem fullt. Det är ju en omöjlighet att hålla koll på alla världens teologer och föreläsare.

Jag har redan förklarat att jag inte delar hans ståndpunkter vad gäller andra religioner på de punkter där han avviker från traditionell kristen teologi. Som jag förstår det, så är Amos Yong en ledande systematisk teolog inom det som här i Sverige kallas ”pentekostal” teologi, vilket i sig är ett märkligt begrepp.

När jag växte upp, på 70-80-talen, så användes så vitt jag vet inte det begreppet. (Kanske det började lanseras i slutet på 80-talet?) På den tiden talade man om ”pingstteologi”, dvs den teologi som ansågs vara specifik för just pingströrelsen. (Jag talar i första hand nu om svensk pingstörelse). Med det avsågs då inte en heltäckande teologi om allting, eftersom vi pingstvänner inte hade någon från andra kristna avvikande teologi på alla punkter, utan med specifik ”pingstteologi”, åsyftade vi den speciella teologi vi hade på vissa punkter i den kristna läran där vi faktiskt hade lite avvikande uppfattningar från andra kristna. Man kunde naturligtvis också använda termen för att beteckna det samlade ”paket” av bibeltolkningar och lärouppfattningar som var förhärskande inom pingströrelsen, oavsett om de var typiska för oss eller även förekom i andra sammanhang, men som en beteckning på just vårt ”paket”, så att säga.

Så länge som man talade på det sättet, så betydde ”pingstteologi” att vi hade samma uppfattning som andra kristna om treenighetsläran och inkarnationen, vi hade en klassisk protestantisk syn på försoningsläran, en uppfattning om helgelsen och det kristna livet som hämtade inspiration både från Wesley, helgelserörelsen men även från luthersk teologi, en baptistisk dopsyn och nattvardssyn (i stort sett – jag vet – stockholmsfiladelfia…) Vi hade en dispensationalistisk syn på eskatologin. Allt detta var ståndpunkter vi delade med kristna från andra samfund. Sedan hade vi två för oss specifika teologiska doktriner: (1) Läran om den fria församlingen och (2) läran om ett s k andedop med tungotal som obligatoriskt medföljande tecken. Den förstnämnda lära var specifik för just svensk pingströrelse. Den andra delade vi med den internationella pingströrelsen.

Man kan säga att vi nu för tiden delvis har tonat ner dessa två för oss specifika doktrinerna. Läran om den fria församlingen är inte lika absolut längre. De flesta av oss kan nu tänka oss att samarbeta i lösliga samfundsformer, som vi gör nu, ungefär som EFK. Insikten om att varje enskild församling ska fungera som en separat ö i respektive stad håller successivt på att modifieras.

Många av oss kan nog också tänka oss att använda ett delvis annat språkbruk om Anden och erfarenheten av Anden. Vi måste kanske inte alltid tala i absoluta termer om ett Andens dop som en andra erfarenhet skild ifrån frälsningen och med tungotalet som obligatoriskt medföljande tecken. Den karismatiska rörelsen har även påverkat oss. Men vi tror fortfarande bergfast på erfarenheten av Anden och att Andens gåvor är något som Gud avsett att hans församling ska ha som en levande erfarenhet i nuet. Historiskt sett var vi den rörelse som på det kanske mest påtagliga sättet var kanal för detta till kristenheten, men nu för tiden är denna gamla ”monopolsituation” borta. Nu tror man på detta Andens verk i nästan alla kristna sammanhang. Det normala sättet att tala om detta i pingströrelsen är nog dock fortfarande det för oss traditionella

Men, nu finns det somliga som vill skapa en säregen så kallade ”pentekostal” teologi. (Handlar det månne om en identitetskris?) På svenska är detta ett märkligt ord. Det är nämligen en översättning av det engelska ord som betyder ”pingst”. Vi har alltså ett svenskt ord för fenomenet, men det duger alltså inte längre. Det låter tydligen bättre med en försvenskning av ett engelskt ord ”pentecostal”. Då låter det mera speciellt. Och tydligen försöker en del teologer – utomlands – att konstruera en pingstteologi (jag föredrar det svenska ordet) som ska markera att vi är något speciellt utöver att vi en gång bidragit till att få hela kristenheten att återupptäcka det Andens verk med andeuppfyllelse och nådegåvor Bibeln talar om. Men för att göra detta, verkar det som att åtminstone några (jag förstorar upp Amos Yong till några, eftersom han säkert inte är ensam) gör det på ett sätt som faktiskt gör att vi blir mer avvikande från våra klassiska kristna protestantiska rötter och gör oss till en mer egen riktning teologiskt. Och jag menar att när Yong gör detta, så fjärmar han oss inte bara från våra klassiska protestantiska rötter utan även från vår traditionella bibeltro och viljan att allt ska stämma överens med bibeltexterna.

Om vi i svenska pingströrelse skulle följa Amos Yong, skulle vi få offra något som varit oerhört centralt för svensk pingströrelse, nämligen bibeltroheten. Och det skulle ju ironiskt nog göra oss mindre ”pentekostala” än tidigare!

Amos Yong verkar vilja göra något specifikt av pingstteologin genom att lyfta fram talet om Anden och göra något speciellt av just det. Han konstruerar en teologisk metod av det, som går långt utöver vad som är exegetiskt möjligt och det yttrar sig då i exempelvis detta märkliga och missvisande sätt att se den helige Andes verk i och genom andra religioners religiösa uttryck. Traditionell kristen teologi (och därmed även svensk pingstteologi) ser här inte den helige Andes verk, utan människors verk och ibland demoners verk.

Folk i andra religioner kan ha en del idéer, tankar och berättelser som till en del är riktiga ur biblisk synvinkel, men om detta omtalar man inte ur traditionell kristen synvinkel som ett Andens verk utan det ses snarare som uttryck för den allmänna uppenbarelse som Bibeln talar om, som bl.a. kommer till uttryck i texter som Ps 19, Rom 1-2, Apg 17 mm. Människor har en del sanna tankar, eftersom de är skapade av Gud till hans avbilder. Syndafallet har inte skapat oss till ren och skär ondska och mörker. Det finns fortfarande avtryck kvar från Eden. Gud kan naturligtvis också förebereda människor för evangeliets ankomst genom att ge människor drömmar om Jesus o.d. Men traditionell kristen teologi (och därmed även pingstteologin) uttrycker sig inte om den helige Ande och säger att han har skapat andra religioners uttrycksformer eller att den helige Ande verkar genom spiritistiska mediers verksamhet som medier. Traditionell kristen teologi och traditionell pingstteologi reserverar begreppet ”Andens verk” till det som bibeln verkligen omtalar som ett Andens verk. I mötet med människor med annan religion – vilket ju var det normala på Apostlagärningarnas tid – så predikar vi omvändelse från avgudarna och demonerna och tro på Herren Jesus Kristus. Vi urskiljer inte Andens verk hos spiritister, utan vi driver ut demonerna i Jesu namn. Det är traditionell ”pentekostal” teologi – dvs pingstteologi!

Mer om detta i nästa inlägg…

Det kan bli intressant att se hur den nya bibelöversättningen som är på väg ska uttrycka sig om bland annat Anden.

12 reaktioner på ”Amos Yong – är detta en pentekostal teologi vi vill eftersträva? Del 3”

 1. Bengt-Olof Lindskog

  Hej Lennart Jacobson

  Håller med dig ”vi måste återgå helt till skriften.Inget utanför bibeln”
  Man plockar russin från kakan…men får med den osunda delen också.
  Lars har du sett denna svensktextade video.
  http://www.bibelfokus.se/rick_warren_exposed

  När du har tid…se gärna den ..beskriver allvarligt läget.

  Som du kanske vet så finns Rick Warrens bok ”leva med mål och mening” i stort sätt i varje pingst församling,,,,pastorer predikar ibland direkt från den. Föreståndaren i Fillan S-holm har skrivit en rad i den Svenska översättningen.

  Kopplingen Rich Warren,,,,Bill Hybel…ledarutbildningen för våra pastorer och ledare i pingsrörelsen finns.

  Vad hör det ihop med Amos Young,,,,Jag menar att det hör ihop,

  Man förändrar bibelns sanna budskap,,,,,,Jesus och korsets budskap förbleknas,,,…Konsulterna får en upphöjd position,,,med vetenskapliga företags modeller…som ger framgångsrika kyrkor, men korset och Jesus får mindre utrymme.

 2. Lennart Jacobson

  Finns det alls någon anledning att öppna sig för nya förkunnare som man inte har genomlyst ordentligt. Det gäller i synnerhet bröder från andra delar av världen och som vi känner dåligt.

  Att det alls finns öppningar mot förkunnare som misstänks sprida sådana läror, säger mig att vi måste återgå helt till Skriften. Inget utanför bibeln.

  Har känt oro i min ande när jag sett hur ivriga många varit att lyssna till t ex resursstarka amerikanska förkunnare. Bara för att de lyckats få många medlemmar till sin kyrka är de inte automatisk sunda. .

 3. Bengt-Olof Lindskog

  Broder Mikael

  Jag har återigen läst om pingstbroder Amos Young tankegångar…farliga tanke gångar han sprider……som frälst broder…försökte jag blanda ”andarna” i det tomma utrymmet i mitt inre….det gick inta så bra…jag trodde det var rätt ande jag kunde urskilja…men efter en lång tid…i bundenhet blev jag viss om att ”satan lekte med mig”

  Att skapa en mänsklig..köttslig…andlig…. KATALYSATOR som skiljer ut andarna är en ”satanisk tanke ”

  Att alla religioner med sina ”andar” ska ha ekumeniskt träff i det tomma utrymmet i sitt inre som man har tömt…för att finna
  gemenskap med en andeblandning….och som Pingstvän hoppas på att man har satt igång sin andliga katalysator för den rätta anden ska få verka i sitt liv…… horribelt… MEDITATIONS TEKNIKEN SKA VARA DEN GEMENSAMMA INSTRUMENTET FÖR DENNA SAMMANBLANDNING.

  Som du vet är principen i meditations tekniken …ATT TÖMMA SIG för att sedan fyllas.

  Men i korsets Jesus…..töms inte det inre utrymmet först….utan den Heliga anden fyller på spolar rent…fyller på i överflöd….då finns det inte utrymme för någon blandande ande som tar över.
  Jag är så trött på denna utspädning av kristenheten och evangeliet….bedrövad…förkrossad

  Det är dags att bära in korset i våra liv igen och synliggöra korsets sanna budskap
  Det är dags att fråga den Heliga anden….om gåvorna får bli brukade i våra församlingar
  Det är dagsatt fråga Jesus….först…innan konsulterna får säga sitt.
  Det är dags att förstå att andliga gåvorna är inte gratis…det har ett korsets pris och konsekvens….men vi vill ha dom största gåvorna gratis utan korsets konsekvens som praktiskt visar sig i våra liv
  Dags att teater och underhållning få vara i de lokaler som är lämpligare för dom.
  Låt oss sluta slita loss kristi kropp i stycken…och låta våra andliga tegelstenar återigen får bli till ett bygge det var ämnat för.

  Micael jag är rädd för utvecklingen….varför denna blindhet

  mvh B-O

 4. Bengt-Olof Lindskog

  Frid och tack för ditt svar

  Jag är en äldre broder 63 år..i stort sett hela livet i pingströrelsen…..äldstebroder men råkade hamna med fel böcker som snärjde mig så jag hamnade i new age anden under fyra år.
  Är fri genom blodets kraft idag.
  Har du sett videon med Rick Warren,,en svensk textad video som legat ute på nätet några veckor…”ogräsets kyrka”

  Som jag förstår så är Amos Yong inne i samma fåra som bröderna Rick Warren och Bill Hybells ett närmande och förenande mellan alla religioner…..det är det som jag ser faran med Amos Yong religionsteori….och hans samröre med pingströrelsen och sprider sina teorier.
  Rick Warrens böcker finn nog i dom flesta pingströrelsens bokstånd.
  Därför går det inte att undvika dessa bröder som jag nämner….när Amos Yong med sina farliga religionsteorier får spelrum …det är samma ämne på något sett…”religionsblandningen”

  Tack Mikael att du är vaken ang Amos Young.

  Är du lika vaken när det gäller Rick Warren och Bill Hybels inblandning och påverkan i pingströrelsens ledarutveckling? med kyrkornas ”sökarvänliga utveckling”
  Jag ser det som ett tydligt mönster som upprepar sig mot sammanblandningen med dom olika religionerna…SKR….Rkk….snart är blandningen ihop blandad

  Broder du tycker kanske att jag inte följer ämnet här….men med broder Anos Young religionsteorier…tycker jag att det hör ihop på något sett.

  mvh B-O

 5. Bengt-Olof Lindskog

  Hej Mikael

  En fundering……När man planerar en så viktig träff..en gång per år..där ledningen i pingst träffar sina predikanter…och ser möjligheten att påverka dom i en viss riktning……gör man en noggrann planering och omsorgsfullt analyserar vad och vilka talare man tar in…..jag går inte på detta att man har missat att tagit reda på vad pastor Amos Yong står för…omöjligt.
  Då både LO och Pingst gemensamt har inbjudit pastor Amos Yong som talare.

  Micael har en annan fråga..passar kanske inte på det här sticket.

  Är Rick Warren och Bill Hybel delaktiga i utvecklingen och förändringsprocessen i pingströrelsen ..om ….finns det skrivna samarbetes avtal mellan dom och pingströrelsen.

  mvh B-O

  1. Mikael Karlendal

   Bengt-Olof, de som planerar en konferens tänker säkert väldigt noga. Men jag är inte helt säker på att man sätter sig ner och läser allt vad en tilltänkt talare har skrivit i alla ämnen han skrivit. En teolog som Amos Yong, som av vad jag förstår är ovanligt produktiv, skulle nog vara rätt svår att fingranska innan. Man kan ju naturligtvis dock tycka att sådant han skrivit i ämnet religionsteologi inte borde ha undgått arrangörens ögon, då det gäller stora och viktiga teologiska frågor som behandlats i mer än en text. Det lär ju knappast vara någon hemlighet bland pentekostala teologer av facket var han står i dessa frågor. Och den ansedda tidskriften Christianity Today har också haft det uppe i en artikel.

   Men till arrangörens försvar, får man väl dock säga, att han inte var kallad att tala om något som berör religionsteologin, och Yong kan ju i det ämne han talat om här ha varit helt okontroversiell. Av vad jag har förstått, så kände inte Livets Ord till hans säregna uppfattningar om andra religioner, men det kom dock upp i den föreläsning han höll där, och han blev inte oemotsagd på Livets Ord.

   Jag känner inte till något om några avtal mellan Bill Hybels, Rick Warren och svensk pingströrelse. Det hör kanske inte heller till denna tråd, som du själv skriver.

 6. Pingback: Behövs pentekostal teologi? | itpastorn.nu

 7. Pingback: Sund och äkta evangelikal och inte konstlad ”pentekostal” (Amos Yong-seriens sista del)

 8. Ser man de här teologiska strömningarna utifrån kan man bli förvånad. Vad syftar en inklusivistisk teologi till? Varför är man så mån om att alla människor på något sätt genom sina olika religioner (ja, som det verkar, tom halvt spiritiska religiösa yttringar) ska vara en och samma Andes barn, Ande med stort ”A”? Vad ligger bakom detta? Är det nån slags osund konsensustanke, blir man psykiskt sjuk av att välja en religion och förkasta de andra? Blir man avstängd från sitt jobb? Blir man en ond människa genom att inte vilja få med sej alla till samma mål, det som under 2000 års klassisk kristendom inte gått att få ihop bibliskt?

  Jag tycker för min del det är ganska enkelt om jag nu är kristen och läser att Jesus är enda vägen till Fadern. Då är det så. Sorry. Och därmed anser jag att det förvisso finns andra goda människor och det finns ibland mindre goda pingstvänner, men det är inte så att mormoner, muslimer, bahaister eller vad vet jag är mina bröder på samma väg till himlen. I varje fall inte samma himmel. Om det är ett problematiskt sätt att tänka så var Jesus fruktansvärt problematisk!

 9. Hej Mikael!
  Bra att Du tar upp detta! När vi bjöd in honom var det för att tala om pingstkarismatik och mission. När jag lyssnade till honom märkte jag att han tycks lida av det som många religionsteologiskt orienterade kollegor gör, att gå för långt i sin vilja till dialog. T ex när han talar om dialog et cetera med buddhister. Jag ville markera att detta inte är någon jag eller vi som seminarium står för och gjorde så direkt. Tog upp risken att den partikulararitet som finns i Jesus Kristus aldrig får äventyras i teologin. I alla fall då backade Amos, men hans teologi inbjuder till detta lite otyglade gränsöverskridande. Han bygger på Hollenweger. Enligt min mening behövs ingen pentekostal teologi. Vi har Skriften och den allmänneliga kyrkans tro. Religionsteologin resulterar i att man suddar ut frälsningens budskap. Och det vill vi inte medverka till!

  1. Mikael Karlendal

   Tack Anders, för din förtydligande kommentar. Enligt en annan bloggare som jag läst, uttryckte sig Amos Yong på ett närmast inklusivistiskt sätt under sin föreläsning på Livets Ord, dvs att han menar att människor kan bli frälsta inom andra religioner utan att ha en medveten Jesustro, utan blott bli tillräkande Jesu försoningsverk ändå. Stämmer det, att han uttryckte han sig så, enligt din minnesuppfattning, och var det i så fall det han ”backade” ifrån vid din fråga?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.