Ny inriktning för teologin behövs

Det ska bli intressant att se vilken riktning Dagens nya artikelserie om Teologi från Syd kommer att ta. Den har i alla fall börjat bra. De växande kyrkorna i syd, i det vi brukar kalla tredje världen, kännetecknas alla av att de tror på Bibeln. De tror att när man läser Bibeln, så läser man en bok skriven av författare som har ett budskap de vill framföra och som de menar är livsviktigt och sant. De uppfattar det som att de i väldigt stor utsträckning lever i samma mentala värld som de bibliska författarna. De har med andra ord inga problem med att tro att de s k övernaturliga händelser som beskrivs i Bibeln verkligen har ägt rum. De har inget behov av några modernistiska eller postmodernistiska tillrättalägganden av bibeltexterna. De tror att det de bibliska författarna ville säga med sina texter, är det som Gud vill säga, och att det är sanningen.

Vi kristna i västvärlden behöver åter tillägna oss detta perspektiv, särskilt vi i Sverige. Vi måste lära oss att tillägna oss den bibliska världsbilden och det bibliska sättet att tänka och låta det prägla vårt sätt att läsa Bibeln och analysen av vår omvärld. Alltför ofta har vi gått från det ena diket till det andra. En del av oss har gått från den söndagsskolmässigt präglade barnatron av att läsa som det står, tro som det står och tro att alla som gör det tror likadant, till det dike som läser Bibeln utifrån ett s k historiskt-kritiskt betraktelsesätt som utgår från att man måste läsa Bibeln som vilken vanlig bok som helst och som om det inte finns någon Gud som kan gripa in i skeendet på något sätt eller tala med begripliga meningar. Detta är inte de enda alternativen! Man måste inte utgå från den filosofiska premissen att Gud inte finns eller att om han finns så är han stum och passiv, för att kunna använda sig av historia, arkeologi, språkvetenskap mm i sina bibelstudier. Men det framställs ofta så i det offentliga. I själva verket går det alldeles utmärkt att gå från en barnslig söndagsskoltro till en mogen vuxen tro som med hjälp av studier i historia, filosofi, språkvetenskap, arkeologi mm grundligt och gediget kan studera bibeltexterna och moget reflektera över dessa, och i allt detta leva i en ständigt pågående bön till Herren om Andens ledning. En sådan mogen, vuxen bibeltro och ett sådant vuxet och med olika kunskaper berikat läsesätt av Bibeln är ingalunda i konflikt med en tro på en levande och aktiv Gud som både talar i begripliga meningar och som gör under och tecken.

En sådan mogen och vuxen bibeltro och bibelläsning är inte i konflikt med någon känd vetenskap. Därför att om man läser Bibeln på ett sådant sätt så blir fakta inte något problem, utan snarare en tillgång. Med olika hypoteser och teorier kan man förvisso vara i konflikt med, men det hör till det intellektuella livet som sådant. Med en sådan mogen tro och bibelläsning behöver man heller inte vidmakthålla några konflikter med mindre belästa kristna som inte har samma historiska, språkliga mm kunskaper, eftersom man tror på samme talande och undergörande Gud som uppväckte Jesus från de döda. Att den ene på grund av gedigna studier i historia och arkeologi kan tillföra mer och för bibelstudiet synnerligen relevanta kunskaper till bibelläsningen, betyder inte att den gemensamma tron blir annorlunda, utan bara att studiet blir mer berikat och förståelsen kanske större.

Med mer liberalteologiska synsätt däremot, blir konflikten mellan ”experterna” och lekmännen alltid stor. Där uppstår alltid en konflikt mellan experterna ”som vet” och lekmännens mer fromma gudstro. Det är också ett problem i Sverige idag. Därför är det också ibland svårt att förklara för lekmän idag, att man utifrån ett bibeltroende perspektiv faktisk ibland kan ha olika tolkningar av vissa bibelord. De med mindre utbildning i relevanta ämnen misstänker ofta då den med mer utbildning för att vara ”liberal”. Det är därför ett stort ansvar för evangelikala kristna förkunnare och ledare i Sverige idag, att i praxis visa på att mycket kunskap och utbildning kan förenas med brinnande bibeltro, utan att man behöver bli intellektuellt schizofren.

Det ovanstående handlar om bibeltolkning. Det är sant att Bibeln har tolkats hursomhelst, men det är inte sant att Bibeln kan tolkas hursomhelst. En viktig sak i sammanhanget och som vi som är kristna ledare och pastorer måste jobba hårt med, är att visa att all läsning av Bibeln är en tolkning av Bibeln. Dvs, även den som tror att man läser bara som det står. Vi måste visa att allt handlar om tolkning, men att även om det råder osäkerhet om vissa tolkningar, så kan man i alla fall helt avfärda andra tolkningar. Allt är inte relativt och subjektivt och ”upp till var och en” bara för att det handlar om tolkning. Det finns en orsak till att det finns en gemensam kristen tro om vissa saker och som bl.a. uttrycks i den nicenska trosbekännelsen. Det finns med andra ord tolkningar som kan vara rätta utifrån ett bibeltroende perspektiv, men också tolkningar som helt kan avfärdas som grundlösa och felaktiga. Alla kan läsa Bibeln själva, men inte alla hemmasnickrade tolkningar är rätta.  Det som behövs är en välinformerad tolkning av Bibeln som är ett uttryck för en mogen, vuxen tro. En tro som med hjälp av lärdomar från historia, arkeologi, språkkunskaper mm kan studera och reflektera över bibeltexterna och försöka förstå dem rätt, och försöka förstå vad författarna till dessa texter i sitt sammanhang kan ha menat. Det vi inte behöver är den naiva historiskt-kritiska ”fundamentalism” som ofta florerar i vissa akademiska sammanhang och som har kommit att känneteckna prästerskapet i vissa samfund. Denna riktning har den nackdelen att fast den inbillar sig vara beläst och ”vetenskaplig”, så är den egentligen ett sammelsurium av politiskt korrekt tänkande och omedvetna antikristliga filosofiska premisser. Om det är detta som den fromme lekmannen möter när han möter någon som studerat teologi, då är det inte konstigt om han tror att all akademisk teologi står i konflikt med bibeltron.

Det vi ser i liberala kyrkor och samfund idag är att de inte på allvar tror på Bibeln och inte klarar av att tolka och förstå den rätt, och därför är deras agerande i stället styrt utifrån vad som för tillfället är den rådande uppfattningen i samhället. Svenska kyrkan har t.ex. beslutat om att ändra på vigselordningen och göra den könsneutral och därmed göra avkall på vad Bibeln enligt sunda historiskt-grammatiska tolkningsprinciper säger –  och detta stämmer med det politiskt korrekta. Däremot blir en kyrkoherde som varit otrogen av med sin prästbehörighet – eftersom otrohet inte anses vara OK enligt samhällets rådande normer som i detta fallet alltså fortfarande i viss mån stämmer med vad Bibeln säger. Men i ett samfund som Svenska Kyrkan är Bibeln bara intressant när man kan använda den för att säga samma saker som samhället runt omkring. Att Bibeln skulle ha en egen auktoritet och faktiskt kunna säga saker till samhället som går emot den rådande opinionen, är ur detta perspektiv otänkbart.

Det vi kan lära av kyrkorna i syd, som finns i länder med en annan historia än den i västvärlden, är att vi måste läsa Bibeln mer utifrån den premissen att Bibelns mänskliga författare som var inspirerade av Gud när de skrev, faktiskt skrev ett budskap som är giltigt för alla människor i alla tider och kulturer, om man förstår det rätt. Detta gäller oavsett om det ligger i strid med den rådande kulturen eller inte.

Detta var bara några snabbt framkastade tankar. Men jag tror starkt på akademiska studier och kunskaper i kombination med stark bibeltro och tron på en Gud som både talar och gör under. Därför är jag motståndare till alla former av liberalteologi och flummighetsteologi som endast vänder kappan efter vinden. Alltför länge har Sveriges kristna varit ställda inför endast felaktiga alternativ: en barnslig söndagsskoltro eller en liberal universitetsteologi. Det finns en annan väg!

Övriga länkar:

http://erevna.nu/?p=1464

http://aletheia.se/2010/04/14/jesus-kommer-snart/

3 reaktioner på ”Ny inriktning för teologin behövs”

 1. Mikael skrev:

  I själva verket går det alldeles utmärkt att gå från en barnslig söndagsskoltro till en mogen vuxen tro som med hjälp av studier i historia, filosofi, språkvetenskap, arkeologi mm grundligt och gediget kan studera bibeltexterna och moget reflektera över dessa, och i allt detta leva i en ständigt pågående bön till Herren om Andens ledning.

  En sådan mogen och vuxen bibeltro och bibelläsning är inte i konflikt med någon känd vetenskap. Därför att om man läser Bibeln på ett sådant sätt så blir fakta inte något problem, utan snarare en tillgång.

  Slut citat.

  Håller helt med. Och vill ändå understryka att det du kallar ”mm” innehåller de naturvetenskapliga ämena.

  De som hävdar att det finns konflikter mellan Skriften och ”vetenskapen” är i stort sett bara några få ”vetenskapsmän” som avsiktligt selekterar data och vinklar rapporter för att misstänkliggöra Skriften.

  Dessa drar sedan med sig ett antal karriärhungriga, lägre utbildade i samma fack, som vill vara politiskt korrekta. Och som resultat blir det ett stort följe av ”populär-vetenskapliga”. Populär-vetenskap har inte myket samröre med ”vetenskap”.

  För att göra en aktuell parallell. Gardells så kallade ”teologi” är i den meningen ”populär-vetenskaplig” att den fabulerar fritt och beskriver saker i politiskt korrekta termer som går in som bakelser hos massan.

  Det finns betydligt flera bibeltroende bland dem som studerar universums ordning, som Gud har skapat, än bland dem som studerar mänsklig oordning, som syndafallet förorsakat.

  Kwasivetenskapare som Dawkins hör till sama grupp som Gardell. Tyvärr mycket publicitet med ingen vetenskaplighet. Vore de ärliga skulle de kalla sig religionsstiftare.

  /Kjell

 2. Jag tycker att det finns glädjande tecken på att så är fallet. Det handlar såväl om influenser från syd som att den teologi som nu är nyast är den som kritisersr den historisk-kritiska, vilket gör att jag som studerar teologi just nu, får en ganska negativ bild av den historisk-kritiska metoden när jag läser min kurslitteratur även om jag får läsa även dem som förordar det sättet att arbeta med texterna. En helt ny situation med andra ord. Jag tror att vi kommer att se generationsmotsättningar mellan teologer framöver (i positiv bemärkelse när de yngre ifrågasätter dem som nu sitter och har makten). Men för att det ska bli så krävs det att det finns åtminstone några äldre som törs gå mot strömmen i sin generation och visa de yngre att det finns en väg framåt, annars kan det lika gärna leda till att man ger upp hoppet om kyrkan som den ser ut idag eller inte hittar något sätt att fungera som anställd som stämmer med teologin.

 3. ”De med mindre utbildning i relevanta ämnen misstänker ofta då den med mer utbildning för att vara ”liberal”. Det är därför ett stort ansvar för evangelikala kristna förkunnare och ledare i Sverige idag, att i praxis visa på att mycket kunskap och utbildning kan förenas med brinnande bibeltro, utan att man behöver bli intellektuellt schizofren.”

  Det var väl dagens citat.

  Väl skrivet reverend. Hela artikeln.

  mvh
  Daniel i all hast

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.