Demokrati och lära

Konstaterar att en av frikyrklighetens Akilleshälar kommer till uttryck i en debattartikel i Dagen av Gunilla Hjälmåker, kommunikationschef, Svenska Missionskyrkan.

Svagheten är något som i många andra avseenden är något väldigt positivt, demokratin. Hjälmåker skriver att Dagen till viss del missförstått samfundstyrelsens beslut om att ändra sig vad gäller homovigslar, man har inte tagit tillbaka beslutet, bara skjutit fram det i avsikt att bredda beslutsprocessen! Det må väl vara lite hursomhelst med det, men problemet som jag ser det, är att artikeln andas en uppfattning som ser med stolthet på den egna starka demokratitraditionen i samfundet och gör kopplingar mellan det och hur man nu ska bearbeta och besluta sig i homovigselfrågan. Min poäng är nämligen, att man kan inte rösta om vad som är Guds uppenbarade vilja, vad som är rätt lära.

I den artikel jag refererar till skulle man lätt kunna få intrycket att SvM är ett politiskt parti där man nu ska rösta om hur partiet ska ställa sig till nyligen uppkommen politisk fråga. Visserligen under bön om Andens ledning, men i alla fall. Det är ett problem! Det låter som om vi i samfundet förfogar över Guds vilja och bestämmer vad Han ska tycka. Gud är den konstitutionelle monarken vars uppgift är att skriva på de beslut vi fattar. Med vår starka betoning på demokrati och varje individs fri läsning och tolkning av Bibeln inom frikyrkan, kan detta få ganska märkliga konsekvenser.

I Bibeln och särskilt i NT finns annars en stark linje om att vi bör hålla oss till den sunda läran, kämpa för den tro som en gång för alla meddelats de heliga. En god pastor/föreståndare/församlingsledare är den som rätt förvaltar Guds ord, som håller sig till den sunda läran och inte avviker därifrån och som förmanar och undervisar andra att göra likaledes. Här finns en stark linje av att varna för vargar, för irrlärare som vill förleda fåren. Det är absolut inte fråga om att samla till allmän folkförsamling och rösta om vad vi ska ha för lära i år. Den kristna läran är inte något som vi förfogar över som vår egendom och som vi kan ändra allt efter behag. Som pastor är jag inte kallad att komma med något nytt, utan bara att hålla mig till den sunda läran och ständigt lyfta fram den och försvara den och utlägga den. Jag är förvaltare, inte uppfinnare.

Demokratiska styrelseformer kan ju vara bra, och gäller det hur samhället ska styras, så är de definitivt det bästa, förutom när Jesus kommer tillbaka och tar över själv. Men när det gäller centrala och viktiga saker som den kristna läran och predikans innehåll, är det faktiskt inte bibliskt att helt och hållet agera folkrörelse.

Det finns en annan sida av denna sak. En sida som delvis säger emot vad jag ovan skrivit. Nämligen det faktum att det många gånger har varit de kyrkliga och teologiska eliterna som först avfallit och predikat fel, och sedan har folket först långt senare gått samma väg. Hade prästerna i stället predikat den fromma tro som fanns i kyrkbänkarna, så hade det inte blivit lika fel. Dessvärre tror jag dock att det är mer en idealistisk bild än en realistisk bild. I regel har nog kyrkan de ledare som den förtjänar. Men helt enkelt är det inte att säga, hur vi ska undvika avfall. Det finns nog exempel på det i både det ena och det andra sammanhanget, vare sig det är en egalitär och demokratisk kyrka eller en hierarkisk kyrka. Men det är en svaghet i många frikyrkliga sammanhang, att vi lätt missförstår oss själva och tror att vi är som vilken folkrörelse som helst, och att det är fritt fram i demokratisk tradition och rösta om nya läror och följa med tidsandan, samtidigt som vi tror oss göra det under Andens ledning. Detta är vår svaghet. Andra kyrkor med skrivna bekännelseskrifter har ju kanske inte lyckats helt och hållet heller, så därför uttrycker jag mig en aning försiktigt.

51 reaktioner på ”Demokrati och lära”

 1. Intressant att samtala om demokrati och teokrati! Jag vill dock lyfta fram den lutherska två regements synen om samhället och församlingen. Det är självklart, att den kristnes etiska ställnings tagande påverkar samhället, men det är klargörande att se skillnad mellan samhället och Guds Rike, församlingen.

  Rom 13 talar tydligt språk, att Gud står bakom all laglig samhällsordning. Det romerska samhället var inte demokrati enligt vårt sätt att se, men ändå skriver Paulus så positivt. Jag menar, att den kristnes grundinställning ska vara som det står i Rom 13, vare sej det är demokrati eller diktatur. Nu har vi demokrati i vårt land, som ger möjligheter för kristna att påverka och de möjligheterna bör brukas. Bibelns totala vittnesbörd är att leva i världen, dvs. i samhället, utan att isolera oss till kloster eller kommunitet eller tro, att genom politiken skapa teokrati i samhället, men inte av världen, dvs. den kristne lever inte av samhällets skiftande värderingar utan av de bestående värden, som grundar sej på bibeln. Här råder andra ”lagar”, Församlingen är INTE demokrati i fråga om tro och bekännelse, det är något av bestående art.

  Det är fåfängt att tro på teokrati här och nu på jorden och det är fåfängt att tro på enhet i tro och lära, då hamnar man i RKK eller i en kyrka, som är extremt liberal. Enhet – JA på den gemensamma bekännelsens grund. Sedan kan vi ha ekumenik på olika sätt och i olika grader beroende på bekännelse och tro. Man behöver inte kämpa mot andra, utan förkunna sin tro och sedan kommer enheten som naturlig följd, utan att tvinga fram ekumenik.

  Jag tycker, att vi kristna ska samtala om saker och ting och titta lite bakåt, hur man har tänkt före vår tid. Då blir det lite mer djup och mening i stället för dagsaktuellt tyckande.

 2. Elisabeth Hammarlund-Lorenzsonn

  For att Guds tanke med den av Honom valsignade institutionen, Guds forsamling, Kristi kropp pa jorden ska forverkligas kravs att varje enskild del,lem finns pa just den plats dar Gud vill och star i direkt forbindelse med de andra lemmarna och med huvudet, Kristus sjalv enligt 1 Kor.12:10-31.

  Kristi kropp ar inte enbart en ”organisation” utan en ”organism”.

  Ingan annan grund for Guds forsamling kan laggas an den som redan lagts av Kristus sjalv. Kristus ar inte bara ’grunden’ utan aven ’huvudet’.

  Dar lemmarna ar ko-ordinerade av den Helige Andes impulser fran Huvudet, Kristus sjalv blir Kristi kropp inte enbart en ’demokratisk organisation’ utan en ’teokratisk organism’ dar Guds vilja och tanke forverkligas, namligen Gudsrikets utbredande pa jorden ’har och nu’ i vantan pa det ’tillkommande’ riket.

  Jesus onskade inte att ’teokrati’ bara skulle vara ’snack’ utan bli en ’realitet’ pa jorden ’har och nu’ i vantan pa det ’tillkommande’ riket och larde sina larjungar saledes att be:
  ”Tillkomme Ditt rike. Ske Din vilja i himmelen sa ock pa jorden.”

  Mvh/ Elisabeth Hammarlund-Lorenzsonn

 3. Elisabeth Hammarlund-Lorenzsonn

  For att Guds tanke med den av Honom valsignade institutionen forsamlingen, Kristi kropp pa jorden, ska verkstallas kravs att varje enskild del,lem finns pa just den plats som Gud vill (1 Kor.12:18).

  Kristi kropp ar inte endast en ”organisation” utan en levande ”organism” dar ett samspel sker mellan lemmarna.

  Ingen annan grund for forsamlingens bestaende kan laggas an den som redan lagts av Kristus sjalv.
  Men Kristus ar inte bara grunden. Han ar aven huvudet(teokrati).

  I en forsamling dar lemmarna ar lyhorda for Huvudets (Kristi) signaler genom den Helige Ande ar forsamlingen inte enbart en ”demokratisk ORGANISATION” utan en ”teokratisk ORGANISM” dar den Helige Andes ko-ordination resulterar i Gudsrikets utbredande pa jorden ’har och nu’ i vantan pa det ’tillkommande’ riket.

  Jesu onskan var inte att teokrati bara skulle vara ”snack” utan en ”realitet” och larde saledes sina larjugar att be:
  ”Tillkomme Ditt rike. Ske Din vilja i himmelen sa ock pa jorden.”

  Mvh/ Elisabeth H-L

 4. Om teokrati och om demokrati! Jag tror, att den lutherska två regements uppfattning är den bästa förklaringen för de kristna hur man ska förhålla sej till församlingen och samhället. Bibeln ger uppfattningen, att samhället och dess överhet och organisation är något gudomligt och rätt, Rom 13, dock inte så att allt är rätt där, men i grunden är den samhälleliga ordningen av godo och av Gud. Samhället har sina lagar, varierande från tid till tid, demokratin i vår mening är inte så gammal och i den bibliska meningen får vi inte överdriva det, eftersom den var okänd för bibelns författare. Samhället har sina lagar och förordningar och de kristna ska underordna sej det samhälls skick, som råder.

  Församlingen och Guds Rike har sin organisation och sina ”lagar” och den är åt det ”teokratiska” hållet, även om den inte kan vara perfekt, eftersom vi kristna är fortfarande syndare och i behov av Guds nåd. I församlingen kan man inte rösta om bekännelse och lära på det sätt som man gör i samhället. Det, som är ok i samhället, är inte alltid det i församlingen.

  Det, som har varit och är problematiskt, när man inte ser skillnaden mellan samhället och församlingen. Den kristna önskan har alltid varit att göra samhället till församling. Många har försökt med politiska medel att skapa ”Guds Rike” på jorden, men det har misslyckats. Eller att man gjorde som RKK, tidiga anabaptister, Jesus-rörelsen och Maranata att skapa ”samhälle i samhälle”.

  Det är självklart, att den kristnes samhällsengagemang påverkas av att han eller hon tillhör församlingen, Guds Rike, men en sund kristen vet dock, att man inte kan skapa ”himmelriket” med politiska medel.

 5. Torbjörn S Larsson

  OM DEMOKRATI

  Det finns ju den vanliga demokratien. Som kan ha olika ursprung.
  Den grekiska, den västerländskta.

  Eftersom det dock inte finns någon fungerande värlslig demokrati där det inte funnits någon kristendom så har det helt klart med detta att göra.

  Det där snacket om teokrati låter väldigt vackert men finns det i verkligheten?
  Många gånger låter det bra men är istället ett svepskäl för härsklystnad och tvång.

  Något som dock fungerar i verkligheten är vad jag kallar ´Guds folks demokrati´.
  Bibeln talar om att vara ett hjärta och en själ, dvs känna samma sak inför olika problem. Det bygger på en egen frälsningsupplevelse och att vara en del i Kristi kropp.
  Helst också ett dop i den Helige Ande.
  – då känner vi rätt
  – då upplever vi vissa saker sanna och evangeliska
  – då upplever vi avsky för det som bryter ned Guds verk.
  En sak är viktig, det att vara med i den lokala församlingen. Inte för att den är perfekt utan för att den är Kristi Kropp.

  Djupast sett är denna demokrati en respekt för Krisi kropp

  Jag måste säga att jag känner en stor respekt för sådana känslor och tankar som ger enhet. Dock inte om dom tydligt går emot Guds Ord.

  Kan ni se skillnaden i de två demokratierna?

  När jag talar om demokrati i kristna sammanhang menar jag självklart det senare.

 6. Elisabeth Hammarlund-Lorenzsonn

  [Teokrati] vs. [Demokrati]
  “Tillkomme Ditt rike, ske Din vilja i himmelen sa ock pa jorden”

  I GT ville Israels barn bli som andra folk och ha en kung trots att Herren Gud ville vara deras kung.
  Saul blev Bibelns forste jordiske monark.

  Bade monarki och demokrati kan fungera OM Guds vilja soks och efterlevs.
  Men OM monarken eller majoriteten fattar beslut i strid med Guds Ord blir inte Guds vilja genomford.

  Majoritet har inte alltid ratt.
  Men den som har Gud pa sin sida har alltid ratt oavsett om vederborande befinner sig i kvantitativ minoritet eller majoritet.

  Den ultimata regeringsformen ar teokrati.
  Dar Gud far sista ordet lyser rattfardighetens sol.

  Jesus larde sina larjungar att be ”Ske Din vilja” och lat oss inte heller glomma att be for overheten att beslut fattas i enlighet med Guds vilja och radsslut.

  Mvh/ Elisabeth Hammarlund-Lorenzsonn

 7. Anders Henningsson

  Missiosnkyrkans kyrkoråd bad till Gud och sökte Hans vilja i sina hjärtan. Det är inte lätt att finna Guds vilja.

  Angående om bibeln nämner något om kvinnliga församlingsföreståndare så finns det en sådan i bibeln nämnligen profettisan Debora domare alltså ledare för allt Guds folk (det Vatikanens biskop önskar att han vore men aldrig har varit).

 8. Anders Henningsson

  Det var inte så att medlemmarna i Missionskyrkans kyrkostyrelse inte sökte efter Guds vilja i sina hjärtan, däremot tycks majoriteten av dem vara okunniga om hur man finner den (det är rätt att använda både hjärta och hjärna med det räcker inte).

  Angående kvinnliga församlingsföreståndare så finns i GT en profetissa som var ledare för Guds församling hon var inte offerpräst som Aron utan domare alltså ställföreträdare för Mose liksom Josua, en israelisk eller mosaisk ärkebiskop skulle man kunna säga. Läs om henne i Domarboken kapitel 4.

  Om jag påpekar att Paulus menade att en manlig församlingsföreståndare borde vara gift så är det genast någon som påpekar att vi inte vet med säkerhet att Paulus varit gift för även om en fanatisk farisé som Paulus gjort allt för att få en så är det ju inte säkert att någon ville ha honom och även om hans deltagande i omröstningar åklagade skulle dödas krävde att han var familjeöverhuvud så kan man bli det på andra sätt än att gifta sig. Men just detta att Paulus krävde av andra församlingsledare talar för att han en gång gift sig med en judinna, som han dock som kristen blev tvungen att leva utan. Däremot är jag tveksam till om prästvigning av en man som aldrig varit gift har någon annan verkan än att mannen faller in i sin roll som förrättare av det katolska mässoffert.

 9. [Teokrati] vs. [Demokrati]
  “Tillkomme Ditt rike, ske Din vilja i himmelen sa ock pa jorden”

  Ja, men detta är en bön om vad man vill ska komma. Inte en beskrivning av nuläget på jorden. Att ställa teokrati mot demokrati är ett säkert sätt att bli missförstådd och framstå som antidemokrat. Har vi inte också bibelordet ”All överhet är av Gud”? Alltså även den demokratiska överhet, som historiskt sett är en ganska ny företeelse. Såvitt jag kan förstå, hade människorna ställt till en sådan laglöshet och anarik, att det behövdes en jordisk överhet för att bringa någon ordning i kaoset. Och som utvecklingen och erfarenheten visar, är den demokratiska modellen bäst. Men kommer denna jordiska överhet att behövas när Jesus kommer åter?

  Det är i brist på verklig teokrati, när Gud ingriper direkt, som den jordiska överheten behövs. När vi talar om teokrati, så handlar det inte om att Gud styr, utan om att människor tolkar vad som är Guds vilja. Och då kan det bli fel. De som är valda (asv medlemmarna) att bestämma i en kyrka har sitt mandat av Gud (inte av de människor som har valt dem) och ska rätta sig efter Guds vilja i sitt beslutsfattande. De ska efter bästa förmåga försöka utröna vad Gud inför varje beslut.

  Formen för detta beslutsfattande kan likväl vara demokratisk.

 10. Torbjörn S Larsson

  FÅR JAG PÅMINNA OM ETT BIBELORD

  Jag har läst om frukten i galaterbrevet 5 över nyår.

  Strax innan där i vers 15 står det att vi inte ska äta upp
  varandra.
  Det är ok att ha olika åsikter.
  Det är ok att trycka till någon som kallar sig kristen och
  inte hämtar sin näring och ide´grund från Bibeln.
  På samma sätt som Jesus gjorde med fariee´rna.
  Men det är inte ok att förnedra och bespotta varandra.

  Versen innan, vers 14 säger Paulus en intressant grej.
  Ni vet alla ytliga pastorer och andra som säger att Gamla testamentet med lagen är kass och passe:
  Lagen är egentligen en enda sak: nämligen att älska sin nästa som sig själv.
  Det evangeliska ord kan ju ingen säga emot.

  Hela GT är egentligen en enda stor kärlek från Gud till
  människan, det tar bara en hel del svett att tränga in i det.

  Precis som Job:s bok säger :
  ”Var hittar man diamanten, långt under vandrarens fot finner man den. Mycket hårt och ensamt arbete.

  Låt oss börja 2010 med att vara mer fyllda av andens frukt:
  Mer sanna
  Mer vänliga
  Mer fördragsamma
  Mer kärlek till sanningen ( bibelordet )
  Mer hat till lögnen och det onda…

 11. Michael haggqvist

  Hannu: med tanks på dina tidigare skrivelser ar jag förvånad att du är så lättkränkt…… Du kanske skulls ta bort bjälken ur ögat först…..,

  Jag vidhåller att påvar, mariatillbedjan och liknande obibliska saker är andlig avföring. Om du tycker att set är bra saker så tycker jag synd ok dig.

  Ingenting personligt emot dig, bars emot falska läror.

  Väntag fortfarande på att du ska visa mig var jag sagt att frälsningen beror på OSS själva.

 12. Michael Helders! I min förra kommentar skrev jag MH syftande på Michael Häggqvist, inte alls på dej. Så vitt jag förstår, du står för den klassiska reformatoriska tron och inte deltar i den spiritualistiska paj-kastningen. När man läser Michael Häggqvists skriverier på andra ställen, då förstår man.

 13. Michael Häggqvist! Jag säger till er alla, som läser denna blogg, att MH använder oanständigt språk om sina meningsmotståndare och det bara visar på vilken nivå han vill föra samtal, när han kallar RKKs läror för andlig avföring! Jag är ingen katolik, jag är en reformatorisk protestant, men i sanningens namn måste jag erkänna, att RKK är en betydande kristen kyrka och vi har våra rötter där. Med detta har jag INTE sagt, att jag accepterar RKKs alla läror. Det var just därför reformationen kom. Man reagerade mot falska läror och missförhållanden i RKK. Men jag tar avstånd från denna pajkastning, som du ägnar dej åt och kallar det andligt dvs något förmer än vi vanliga icke-spiritualistiska kristna är och tror!

  Ur detta samtal utkristalliserar sej dessa spiritualister eller ”andliga”.

 14. Elisabeth Hammarlund-Lorenzsonn

  Hannu Ruokola,
  Vilket encyklopediskt uppslagsverk eller lexikon anvander du dig utav for att definiera ”spiritism”?
  ………………………………………………………..
  ”Spiritism” har inget att gora med att vara ledd av Guds, Sanningens Ande, dvs. den LEVANDE Guden sjalv.
  (aven om Guds Ande och sanningens Ande pa engelska heter
  the SPIRIT of God och the SPIRIT of truth)

  ”Spiritism” har att gora med att kontakta DODA andar och/eller vara styrd av demoner.

  Ar Maria-tillbedjan/dyrkan en form av ”spiritism”?
  ………………………………………………………..
  Jesus svarade: ”Herren, din Gud, skall du tillbe, och Hononm ALLENAST skall du dyrka.”
  ………………………………………………………..

  TEOkraten/ Elisabeth Hammarlund-Lorenzsonn

  Ps. Lat Gud fa sista Ordet. Det blir bast sa.

 15. michael Häggqvist

  ”Det är bra, att de spiritualistiska kommentatorerna träder fram, som är fulla av ande och vet allt som Michael Häggqvist gör och fördömer den största delen av kristenheten. Ditt resonemang är bara oseriöst trams. Om jag svarade på DITT sätt, att fördöma t.ex. PR, skulle du reagera. Men i seriösa samtal är sådana kommentarer meningslöst trams. Jag hoppas, att du förstår detta i fortsättningen, hur andlig och förmer du tror dej vara än vi, som inte är spiritualister. Det finns tack och lov många p-vänner idag, som förstår, att det inte räcker att åberopa Anden, utan det måste finnas något mer.”

  Jag tror att jag träffade en öm punkt där…. Rädd för sanningen?

  Lite tråkigt att du i sak inte vill bemöta det jag skrivit… Alltså om nu Anden ledde katolska kyrkan, hur kan de då bli inkvisitioner, korståg, påvar, Mariatillbedjan osv?

  ”Michael och P-O.S, jag kan vittna om att jag var en arminianist som ni och trodde stenhårt på min egen förmåga och läste inte romarbrevet som helhet och ville inte ACCEPTERA en del texter, som gick emot min “lära”, och jag reagerade som ni, att allt är meningslöst, om det inte beror på mej och min förmåga. Det var en befrielse att jag fick vara en SYNDARE utan några förmågor och bara mottaga Guds nåd”

  Vem har sagt att jag inte tror att jag bara kan motaga Guds nåd? Var har jag sagt att det beror på mig och min egen förmåga? Exakt var?

  ”Jag vågar påstå, att vår tids största behov i kristenheten är att rikta blicken på Guds allmakt och Kristi gärning på korset. Varken framhäva människan eller karismatin.”

  Var har jag sagt att jag inte delar denna syn?

  Läser du mina inlägg överhuvudtaget?

  ”Det är inte min sak att fördöma någon,ni får ta ert ansvar för vad ni tror, era läror, men som jag har påpekat, att kapa banden till den kristna kyrkans historia och bara lita på anden är rätt så osäker väg att gå!”

  Tyvärr är ju den ”historiska kyrkan” om du med det menar den katolska, en rejäl villolärare…. det vet ju du också!

  Mariatillbedjan, se te x på katolska kyrkans EGNA Mariaböner att det är riktig tillbedjan det handlar om.

  Böner som handlar om att överlämna sig till ”Himmelens drottning” osv…

  Hur skulle man kunna ta till sig sådan andlig avföring?

  Att man kan lära sig av kristna som gått före oss är en helt annan sak.

  Sedan tycker jag det är lustigt att läsa inlägg från en som säger att VI tror oss ha hela sanningen när DIN kyrka säger att ”Man kan inte känna Fadern om man inte känner modern (Maria)” I sin egen katekes….

  Samma kyrka som säger att ingen räddning finns utan för hennes famn, tar illa vid sig när man visar på vilka villoläror som härjar i henne….

  Skrattretande om det inte vore så hemskt….

 16. Hannu, om det handlar om könsneutraliteten: hur förklarar du då att det finns kristna som bejakar kvinnliga ämbetsbärare men tar avstånd från ett könsneutralt äktenskap?

 17. P-O.S! Att ha fri vilja, visst vi har fri vilja, men INTE i fråga om frälsningen! Frälsningen är Guds verk och det finns tydliga hänvisningar till att Gud KALLAR de utvalda till frälsningen! Som Johannes Uppenbarelseboken säger, att de frälstas namn är skrivna i Livets bok redan FÖRE världens skapelse. Det är Gud, som har skrivit sina barns namn i Livets Bok!! Det är sant, som du citerar, att Gud vill, att alla människor ska bli frälsta. Här råder en stor paradox, som vi människor inte kan förstå, hur det går ihop. Bibeln använder inte läran om utkorelsen i andra syften än att visa hur STOR är Guds nåd. Som jag skrev innan, jag försökte pressa ihop predestinationen med mitt ”val”, men jag behöver inte förstå frälsningens djup med mitt förstånd. Helt enkelt det går inte. Jag tackar Gud för HANS NÅD, som jag har fått, samtidigt som jag vill att andra människor toge emot evangeliet!

  Annars tror jag på människans fria vilja, så att jag kan fatta olika beslut i mitt liv. Visst beder jag att Gud skulle leda mej i olika beslut och göra det rätta. Jag får tro, att Han vill leda mej. Men jag kan visst bo i en lägenhet eller i en villa, hur det passar för mej, köra bil eller mc, osv.

  Apropå könsneutralitet, det är ganska märkligt, att först nu på 1900-talet har man kommit fram vad du står för. Jag har större förtroende för själva bibelordet och den klassiska tolkning, som har varit rådande i kristenheten sedan urkyrkans tid bortsett några avvikande sekter. Du vill inte se något sammanhang mellan kvinnliga ämbetsbärare och könsneutrala äktenskapet. Jag ber dej iaktta samma argumentering, som brukas i båda fallen, det könsneutrala, som är ren gnostisism. Huvudpoängen är INTE homosex utan könsneutralitet.

 18. Förlåt om jag hamnar lite off topic nu men om man inte är Armianist så är man Calvinist, och i så fall tror man inte att jag har någon egen vilja utan att jag är precis sådan som Gud vill att jag ska vara. Då kan man inte heller kritisera mig.
  Men kritisera mig gärna och försök att påverka mig, så visar du att du är en äkta Armianist.

  ps.
  Jag hade också svårt att förstå hur det kunde finnas en fri vilja i en deterministisk värld, men nu tror jag att Gud kan se in i framtiden och se vad jag av egen fri vilja kommer att göra.
  ds.

 19. 99,99% av alla kristna är väl Armianister, det står ju i bibeln att Gud vill att alla skall bli frälsta, och att Han inte vill att den ogudaktige skall dö utan vända om så att han får leva.
  Om vi inte har någon egen vilja så är ju allting meningslöst, även ur Guds synvinkel.
  Frid!

 20. Hej Hannu, du måste ha missförstått mig på något sätt, för jag håller med dig till 100% i din senaste kommentar.

  När det gäller förhållandet mellan män och kvinnor så beror min åsikt att vi är jämlika inte på någon uppenbarelsekunskap utan på vissa människors noggranna studier av grundtexten och sammanhangen i bibeln.

  När det gäller homosexualitet så kan jag uttrycka mig i vetenskapliga termer och säga att då vi dör så återgår kroppen till jorden och anden återgår till Gud, men vad händer med själen/medvetandet?
  Förenklat svar:
  Om du lever efter köttet så följer själen med kroppen och upphör att existera då hjärnan ruttnar.
  Om du lever efter Anden så följer själen med anden till Gud och fortsätter att leva.
  Frid! P-O

 21. Det är bra, att de spiritualistiska kommentatorerna träder fram, som är fulla av ande och vet allt som Michael Häggqvist gör och fördömer den största delen av kristenheten. Ditt resonemang är bara oseriöst trams. Om jag svarade på DITT sätt, att fördöma t.ex. PR, skulle du reagera. Men i seriösa samtal är sådana kommentarer meningslöst trams. Jag hoppas, att du förstår detta i fortsättningen, hur andlig och förmer du tror dej vara än vi, som inte är spiritualister. Det finns tack och lov många p-vänner idag, som förstår, att det inte räcker att åberopa Anden, utan det måste finnas något mer.

  En sann biblisk andlighet är inte motsatsen till skrivet och synligt, utan det synliga kan likväl vara mer andligt än det improviserade och oftast baserad på någons eller någras känslor. Många spiritualister ser på ett annat sätt på den kristna tron, färgad av den grekiska gnostisismen, såsom jag har påpekat i P-O.S’s fall. Målet är att bli placerad in i bibeln och in i dess historiska skeenden. Det betyder, att man strävar efter att uppleva övernaturliga ting och att de fungerar som bevis, att tron är levande och sann. Samtidigt är ni också starka påhejare av arminianismen, som gör människan stor på bekostnad av Guds makt och storhet.

  Den klassiska reformatoriska tron sätter Jesus Kristus i centrum och frälsningen i Honom och först därefter kommer karismatin. För er kan man rekommendera att studera romarbrevet utan arminianska förnekelse-glasögon. Att romarbrevet är det första brevet av Paulus, är ingen tillfällighet, utan i det brevet man lägger den kristna trons grund, vad som gäller frälsningen.

  Michael och P-O.S, jag kan vittna om att jag var en arminianist som ni och trodde stenhårt på min egen förmåga och läste inte romarbrevet som helhet och ville inte ACCEPTERA en del texter, som gick emot min ”lära”, och jag reagerade som ni, att allt är meningslöst, om det inte beror på mej och min förmåga. Det var en befrielse att jag fick vara en SYNDARE utan några förmågor och bara mottaga Guds nåd!

  Jag vågar påstå, att vår tids största behov i kristenheten är att rikta blicken på Guds allmakt och Kristi gärning på korset. Varken framhäva människan eller karismatin.

  Det är inte min sak att fördöma någon,ni får ta ert ansvar för vad ni tror, era läror, men som jag har påpekat, att kapa banden till den kristna kyrkans historia och bara lita på anden är rätt så osäker väg att gå!

 22. Elisabeth Hammarlund-Lorenzsonn

  ”For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God.” Joh.8:14

  ”However, when He, the Spirit of truth has come, He will guide you into all truth;” Joh.16:13

 23. michael Häggqvist

  Om inte Anden får bestämma blir det påvar, Mariatillbedjan, korståg och inkvisitioner……

  Jag föredrar den Helige Andes ledning framför kyrkofäder och avfallna kyrkor med påvar i spettsen….

 24. Hej Hannu!
  Det engelska ordet spirit betyder ande, vilket betyder att du anser att jag har en andlig syn på det hela.
  Detta tar jag som en komplimang.
  Tack!
  Frid!P-O

 25. Jag vill bara påminna om att vi är beroende av den kristna kyrkans tro och tolkning i olika frågor och när det uppenbarar sej ”nya” frågor bör det relateras till det, som har varit. Därigenom kan vi ta ställning och då bör vi se på vilka grunder. Det räcker inte den spiritualistiska hållningen, som en del har, såsom den extremt spiritualistiska synen som P-O.S. har, att vi genom tro på Jesus har placerats i den paradisiska tillvaron. Men vi har en stark spiritualistisk falang än…

 26. De skulle förmodligen säga det de sa då, nämligen att det är en synd.
  1944 – I Sverige blir det lagligt att två homosexuella har sex med varandra. Istället anklagar man de homosexuella för att vara sjuka och de hålls kvar i mentalsjukhus.

  Det var alltså olagligt fram till 1944, men är naturligtvis fortfarande en synd.
  Att det är en synd är förstås omöjligt för en oandlig människa att förstå, och till och med många kristna kan inte förstå det utan litar helt enkelt på Guds Ord i frågan, vilket naturligtvis är bra. Vi måste ju som kristna lita på att Gud vet bättre än vi själva gör.

 27. Jag undrar ibland om hela världen sa att ett liv i homosexualitet var onaturligt. Vad skulle Missionskyrkans ledning säga då?

 28. Elisabeth Hammarlund-Lorenzsonn

  [Teokrati] vs. [Demokrati]

  ”Tillkomme Ditt rike, ske Din vilja i himmelen sa ock pa jorden”

  Teokraten/ Elisabeth Hammarlund-Lorenzsonn

 29. Hade en elak tanke när jag läste Hjälmåkers försvarstal i Dagen. Om man ber om Den Helige Andes ledning och man då kommer fram till ett svar/beslut som går emot Bibelns lära, vad är det då för en ande man lyssnat till? Eftersom det inte finns några neutrala andar i världsrymderna…

 30. Torbjörn S Larsson

  VILKET ÄR VÄRST ??

  Det klankas på Katolska kyrkan bertäffande mariadyrkan och Påvens ofelbarhet.
  Och det med rätta.
  En dag kanske jag delar några bibelord om detta.

  Men se det i stort…
  Dom har i god tro på något sätt förvillas, årtionde efter århundranden har lite, lite förskjutning gett denna förskjutning i läran.
  Titta på Sv. kyrkan som berömmer sig med sin rena evangeliska lära.
  Den är ju sund från början (nästan )
  Dom håller ju inte ens det dom står för.
  Ärkebiskopen och en hel drös av präster föraktar Bibeln och hyllar avfälliga människor och gudsförnekande trosföreställningar.

  Det är ju ljusårs skillnad mellan den som vill leva för Gud och kanske kommit lite fel i läran och mot den som avfälligt trotsar hans Ord.

  Hur stor skillnad är det då inte mellan ett samfund som bekänner att det är uppbyggt på personligt troende människor typ Missionskyrkan till skillnad från Svenska Kyrkan som har typ tvångsanslutning av alla, fromma och gudsförnekare.

  Ser ni att det är långt värre när Missionsskyrkan har tagit ställning för homovigslar än när Sv Kyrkan gjorde detta.
  ( Jag vet att de gjort en taktisk reträtt )

  Är det någon mer än jag som ser ett samband mellan ekonomin i Sverige.
  – Köningsegg drog sig ur strax efter –
  – Amrisarna ville störta SAAB- ( Många är baptister med sunda värderingar och undrar vad det är för sjukt land Sverige )
  – Idag, måndag kommer besked och vet vi inte hur det går, men bed över förbarmande över Sverige och dess syndiga ställningstagande.
  Om vi ber om förlåtelse över allt vi förtörnat Gud med i det här landet så kanhända det finns en chans.

  För Du ber väl dagligen Herrens bön och i den ingår:

  Förlåt OSS våra skulder.
  Vi är alla medskyldiga att sådana här sjuka värderingar, eller skall vi säga OBIBLISKA finns i kristenheten.

 31. Katoliker som dyrkar Maria följer enligt min mening inte katolsk tro.

  Du har rätt när det gäller tolkningar – många tvistefrågor inom kristenheten bottnar i att man tolkar Bibeln olika.

 32. michael Häggqvist

  ”Vidare tar Bibeln avstånd från att flera talar i tungor samtidigt – alltså är stora delar av den karismatiska rörelsen obiblisk?”

  De som gör så är naturligtvis obibliska! Men LÅNGT ifrån alla gör som du skriver.

  ”Bibeln är också tyst om kvinnliga församlingsföreståndare – alltså är även många protestantiska kyrkor obibliska?”

  Det är iof en tolkningsfråga… se te x de kvinnor som Paulus hälsar till..

  Men katolska kyrkan är extrem i sin villfarelse… att DYRKA en människa som inte är Gud är att göra den till Gud… DET finns det klart bibliska belägg att det är synd!

  De andra kyrkorna kan i enstaka fall gå fel, men katolska kyrkan gör det på punkt efter punkt!

  Efter att själv ha sett, på plats, det som försigår i Rom och efter att ha läst katolska kyrkans katekes kan jag inte förstå de som vill ha samarbete med dem…..

 33. Bibeln är också tyst om kvinnliga församlingsföreståndare – alltså är även många protestantiska kyrkor obibliska?

  Vidare tar Bibeln avstånd från att flera talar i tungor samtidigt – alltså är stora delar av den karismatiska rörelsen obiblisk?

  Luthers ”Sola Scriptura” har blivit dogm och fått tillägget ”secundum interpretationem meum”.

 34. Mikael skrev i respons till den andra Johan: ”vad sägs om tiden efter den siste apostelns död?”

  —Det förslaget tycker jag är otillfredsställande. Enligt bibeln ersattes ju Judas med Mattias efter den förras död och fick då ställning som apostel. Och enligt senare källor (se tex Eusebios) fortsatte denna praxis även efter de övriga apostlarnas död – nya apostlar/biskopar valdes och vigdes för att ersätta de som dog. Än idag har alla historiska kyrkor dessa ”ärvda” ämbeten.

 35. michael Häggqvist

  ”Bibeln är vad jag kunnat se tyst om saken, så vad stödjer du dig på?”

  Just det. Det är så jag vet det. Eftersom bibeln är tyst om det. Däremot är bibeln TYDLIG i att ALLA är syndare, alla utom EN, Jesus. Maria var alltså också en syndare.

  Den som påstår annat går emot bibeln själv.

  Katolska kyrkan är inte biblisk.

 36. Jag undrar hur man kan veta att just majoriteten har haft den Helige Andes vägledning, om man röstar om saken. Härmed inte alls sagt att det är mer troligt att minoriteten haft Andens vägledning. Kanske man kan söka stöd i Skriften eller i tidigare avgöranden? Eller i det som alltid har varit kyrkans praxis.

  Felet är väl inte att man tar beslut flera tillsammans, och inte ens att man röstar och låter majoriteten avgöra, om man inte kommit överens. Utan frågan är väl snarare vems röst man vill vara.

  Detta kallas för bundet respektive öppet mandat. Ett bundet mandat innebär att man representerar någon, och att denne har begränsat beslutsutrymmet för representanten. Så är det i många sammanhang i det profana samhället. Exemplvis representeras staten av statens ombud under en förhandling. Och då är det naturligtvis statens ”intresse” som ska främjas. Inte ens ett öppet mandat är hur öppet som helst. Det öppna mandatet innebär att det inte finns några formella begränsningar av reprsentantens befogenheter.

  Men om repersentanten uppenbarligen handlar i strid med uppdragsgivarens ”intresse” kan han straffas för brottet trolöshet mot huvudman. Uppedragsviaren /huvudmannen behöver inte med nödvändighet var samma person(er) som har valt representnanten. Detta är en självklarhet för exempelvis ledamöter i kommunala nämnder, som väjs av kommunfullmäktige.

  Ledamöterna i socialnämnden ska i första hand agera i klienternas intresse, i andra hand i kommunens (ekonomiska) intresse -. däremot inte alls i kommunfullmäktigeledamöternas (personliga) intresse. I så fall skulle ju bara de, som själva är kommunfullmäktigeledamöter, få socialhjälp.

  Självklarheter, utom när det gäller kyrkan. Oavsett vilka de väljare är, som har valt dem, ska ledamöterna i kyrkomötet representera Gud, och besluta i Guds intresse. Men kyrkomötet är en bedrövlig uppvisning i trolöshet mot huvudman – trolöshet mot Gud och hans uppenbarade vilja. Det är först när det inte går att få vägledning i Skriften, tidigare beslut eller den kristna kyrkans praxis, som det blir svårt. Då är det särskilt viktigt att söka den Helige Andes vägledning, vilket kyrkliga beslutsfattare iofs alltid ska göra.

  Men hur är det i praktiken, när även beslutsfattarna i en stor frikyrka agerar som om de representerade riksdagen!? Felet med den svenska kristenheten, är tydligen att de som beslutar i kyrkor och samfund har glömt vem som är kyrkans Herre.

 37. ”Dessutom är det inte den Helige Ande som styr om man röstar för att Maria var syndfri”

  Hur vet du detta, Michael Häggqvist? Bibeln är vad jag kunnat se tyst om saken, så vad stödjer du dig på?

 38. michael Häggqvist

  Johan: för du kan ju inte mena att_ påvedömme, mariadyrkan, avguderi och ersättningsteologi är från den Helige Ande?

 39. Apostlamötet i Jerusalem (troligtvis år 49) som beskrivs i Apg 15 beslutade om omskärelse eller ej för de kristna. Beslutet togs av apostlarna vilka tydligen hade auktoritet att besluta i denna fråga under den helige Andes ledning. Frågan hade tydligen inte Jesus hade uttalat sig om. Man undrar när de frikyrkliga anser att denna syrelseform slutade att gälla?

 40. Nej, men det är ju ändå en styrka att vi har bekännelseskrifter (tyvärr så många att det blir svåröverskådligt), för då kan ju varje läskunnig själv konstatera att den centrala nivån i Svk har brutit med Svk:s egen bekännelse.

  Sedan tycker jag att detta var ett lysande inlägg, och det allra bästa är att Ängelholmspastorn väldigt tydligt har lyckats klargöra vad det handlar om, utan att en enda gång nämna ordet ”teokrati”.

  Det är bedrövligt att kyrkor, t.o.m. frikyrkor, uppför sig som gamla kommunistpartier, som röstar bort kommunismen i partiprogrammet! Det kan nog vara rätt och riktigt, om frågan gäller vilken väg arbetarklassen ska välja i framtiden.

  Men är kristendomen är experiment, som har misslyckats lika kapitalt som det kommunistiska experimintet?

 41. Jonas skrev: ”kyrkans lära avgörs ju av de apostoliskt vigda som i och för sig kan rösta “demokratiskt” men det är ju då den Helige Ande som styr hur rösterna faller.”

  Jonas, saker blir inte sanna för att vi envist bekänner dem. Din doktrin vilar på lösan sand eftersom den spänner vagnen för hästen.

  Goda regler och principer gör inga goda människor. Det är andefyllda, bibeltrogna människor som kommer fram till ”goda regler” och beslut när de underordnar sin egen agenda under Herrens.

  Inte för att dessa människor är vigda eller för att de är alltigenom goda, bara för (och om!) deras beslut stämmer med Skriften.

  Och omvänt … Om beslut inte stämmer med Skriftens ord, kan vilken ”lekman” som helst underkänna dylika beslut i auktoritet av Guds Ord.

  Hörntofsarnas storlek ger ingen auktoritet att avvika från Guds Ord.

  /Kjell

 42. michael Häggqvist

  ”Detta visar ju svagheten i och felaktigheten med frikyrkor överhuvudtaget; kyrkans lära avgörs ju av de apostoliskt vigda som i och för sig kan rösta “demokratiskt” men det är ju då den Helige Ande som styr hur rösterna faller.”

  Nja, om de inför avgudadyrkan i form av Mariadyrkan, påvar och helgon så tror jag nog att frikyrkan är bättre….. Dessutom är det inte den Helige Ande som styr om man röstar för att Maria var syndfri osv….

 43. Bra reflektion.
  PÅminner mig om en berättelse i Gamla testamentet ”Vi vill ha en kung, Gud, ge oss en kung”. Gud säger nej, det blir inte så bra. Jo vi vill ha en kung. Ok då, säger Gud. Ibland lyssnar Gud och gör som vi säger (tillåter kanske). Men i lärofrågor kan han inte ändra sig. Gud har förbundit sig med sitt ord!
  Skriften bär kyrkan, kyrkan bevarar Skriften. Det är vårt uppdrag, inte gnälla på Gud.

 44. Tänk om Missionskyrkans styrelse enbart hade upprepat den ståndpunkt man hade innan lagändringen, dvs att äktenskapet avser relationen man+kvinna. Undrar hur församlingar och pastorer hade reagerat då.

 45. Ja det är ju rent ut sagt trams att det ska vara demokratiska beslut i egentlig mening som avgör kyrkans lära. Detta visar ju svagheten i och felaktigheten med frikyrkor överhuvudtaget; kyrkans lära avgörs ju av de apostoliskt vigda som i och för sig kan rösta ”demokratiskt” men det är ju då den Helige Ande som styr hur rösterna faller.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: