Förändringar i svensk kristenhet

Stefan Swärd skriver på sin blogg om förändringar i svenska kristenhet. Dagen har några artiklar som också belyser det frågan just nu handlar om, dels att ordföranden för den ekumeniska ungdomsorganisationen Equmenia är kritisk mot hur Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet på styrelsenivå har hanterat frågan om homovigslar, dels att missionspastorn och förre riksdagsmannen Tuve Skånberg hotar att lämna sin pastorstjänst inom Svenska Missionskyrkan om styrelsen håller fast vid sitt beslut att öppna för homovigslar.

Det kommer att bli intressant att följa utvecklingen framöver. Jag tillhör dem som personligen anser, att bibeltron och den evangelikala sammanhållningen är viktigare än att man håller ihop samfund och odlar samfundsspecifika särdrag. Jag som är troendedöpare, anser mig således ha mer gemensamt med en barndöpare, som har samma grundhållning som jag när det gäller bibelsyn och traditionella kristna läror, än vad jag har gemensamt med en likaledes troendedöpande personer som är liberala när det gäller Bibeln och den kristna läran. Därför kan jag känna mer gemenskap med bibeltroende lutheraner, presbyterianer, missionare, metodister m fl, som delar min syn på vad som ska vara avgörande för vad som är rätt eller fel lära, än vad jag skulle känna inför en pingstvän eller baptist som vill förrätta homovigslar på grundval av en luddig och liberal bibelsyn.

En stor del av de förändringar i svensk kristenhet som nu diskuteras har att göra med just detta: Det råder en radikal skillnad i övertygelsen vad gäller synen på Bibeln och dess auktoritet vad gäller det vi ska tro och predika, och hur vi ska leva och agera. Denna skillnad är, enligt min mening, långt viktigare än skillnader i dopsyn, nattvardssyn, församlingsledning och struktur, osv.

För många kristna är det fortfarande så, att samfundslojaliteten är hög. Många har svårt att tänka sig tanken att lämna sitt samfund, trots stora förändringar som går dem emot. Andra är mer fria i den frågan, och kan mycket väl tänka sig att lämna ett samfund som de anser sviker Bibeln eller den kristna tron. Frågan är vad man skulle vinna på att stanna kvar? Många för fram argument som ungefär säger: ”Det är lättare att påverka inifrån än utifrån”. Men frågan är ju, har inte utvecklingen i flera samfund nu visat att deras s k påverkan ”inifrån” endast är en illusion och av intet värde och resultat? Frågan är naturligtvis också, vad vinner man på att gå ur? Kanske, att man kan vara med till att skapa nya och bibeltroende strukturer, kanske att man kan gå in i existerande bibeltroende sammanhang och stärka dessa? Kanske, att man genom att stärka existerande bibeltroende sammanhang, kan ha mer påverkan ”inifrån” än vad man försökte intala sig själv att man hade i de gamla sammanhangen.

Den aktuella frågan om homovigslar är inte det viktiga i sig eller det mest intressanta i sig (många av oss är nog liksom jag oändligt trötta på denna diskussion), utan det viktiga är egentligen hur och på vilket sätt vi bygger vår lära och förkunnelse, och därmed vårt liv. Det viktiga är hur vi ställer oss till Bibeln. Och det intressant nu är, enligt min mening, huruvida den utveckling som äger rum kommer att bidra till att dessa viktiga linjer dras upp klarare, och att de bibeltroende samfunden och sammanhangen kan gå stärkta ur detta.

Sedan tycker jag att syster Veronika har skrivit en bra artikel om detta. Den handlar om att hennes och Jonas Gardells tankar går isär. Men det handlar egentligen också om det jag skrivit om ovan. Hur man ställer sig till Gardells tankar bygger nämligen också på hur man ställer sig till Bibeln och hur den ska tolkas.

42 reaktioner på ”Förändringar i svensk kristenhet”

 1. Patrick, du har ju blivit förklarad nu att det inte handlar om val, gärningar eller annat- utan människans natur efter syndafallet. Din retorik är ju nu ungefär den samma som Adam ”det är ju ditt fel Gud”. Att tro på fri vilja förutsätter att syndafallet inte var ett faktum, och att man tolkar berättelsen filosofisk (såsom katolska kyrkan m.fl)- vilket normalt inte är i överensstämmelse med biblisk tro.
  Syndafallets konsenkvenser i förhållande till fria viljan:
  1. Andlig död
  2. Slav under synden

  – Gud orättvis?- Knappast!- Han (Rom 5):

  6 Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne. 7 Knappast vill någon dö för en hederlig människa – kanske vågar någon gå i döden för den som är god. 8 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. 9 När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen. 10 Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade. 11 Men inte bara det, utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen.

 2. Om människan inte har en fri vilja är det lika bra att kalla hem alla missionärer.

  Vi är robotar och det finns ingen mening med livet.

  Gud är orättvis och obarmhärtig.

  Men nu har Gud gett oss en fri vilja och därför så är Gud barmhärtig och vill att alla människor skall bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Därför kan vi med glädje gå till alla folk och predika evangelium.

 3. Michael Häggqvist, du skrev:

  ”Om de INTE har de (fri vilja) kan de då hållas ansvariga för synder som de begår?”

  Bibeln ger ett väldigt rakt svar på din fråga. Läs noga:

  Romarbrevet 9:18
  Så förbarmar han sig nu över vem han vill,
  och vem han vill förhärdar han.

  DU SÄGER DÅ TILL MIG: Vad har han då att förebrå oss?
  Vem kan stå emot hans vilja?

  Ja väl, o människa, vem är du, som vill träta med Gud?
  Inte säger väl verket till sin mästare:
  Varför har du gjort mig sådan?

  Heliga Anden genom Paulus har förutsett just denna din mänskliga fråga/protest till läran som presenteras. Hur kan Gud hålla människan ansvarig? Hur kan Han förebrå oss? Vi gör ju bara hans vilja? Hur svarar Paulus?

  Du fokuserar på människan istället för Gud. På domedagen kommer frågan inte vara om du hade ”fri” vilja eller inte. På domedagen kommer Gud demonstrera sin Rättvisa genom att fördöma ALLA som inte tror evangelium om Guds nåd i Jesus Kristus.

  Skapelsens centrum är Gud, inte människan!

  Romarbrevet 11:36
  Ty av honom och genom honom och till honom är allting.
  Honom tillhör ära i evighet. Amen.

 4. Michael Häggqvist:

  Som sagt mår jag inte bra för tiden- och jag tar just nu medicin som gör det lite svårt för mig att tänka klart. Så helst vill jag undvika denna debatten (precis som jag önskar undvika debatten med en katolik på min blogg).
  Men så här:
  Genom hela Bibeln så utväljer Gud sitt folk och sina människor, det nya förbundet är annorlunda eftersom ”Hes 11:19 Jag skall ge dem ett och samma hjärta, och en ny ande skall jag lägga i deras bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött” – och om du t.ex läser Johannes evangelium kap 3 så vill du nog se att det är Anden (vinden) som har fri vilja och inte människan. Det samma ser vi i Joh 6 ”Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig att jag inte skall förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan att jag skall låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ty detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.” (…) Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen”
  John 6:37-40; 44

  Det är Gud som har utvald oss, inte vi som har utvald honom ”Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner.”
  Hur tar en död människa första steget till Gud? Frågade Jesus om tillåtelse när han uppväckte Lazarus från de döda? När tog Lazarus första steget och bad Jesus ge honom liv igen? Möte Lazarus honom halvvägs, dvs. att Gud tog initiativet men i slut ändan var det upp till Lazarus vilja att bestämma vad som skulle ske? Nej. När Jesus ropade med hög röst ”Lazarus, kom ut!” blev det som han ville.
  Predikan av evangeliet- ja det är Guds nåd även det- att han väljer att låta människan få vara med och fullborda hans plan och verk. När evangeliet går ut och Guds utvalda hör evangeliets budskap kommer de svara och de kommer till omvändelse och det går inte att stå emot. När hedningarna hörde detta, blev de glada och prisade Herrens ord, och de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv. (Apg 13:48)

  Gud vill faktiskt att alla människor skall bli frälsta. I det här fallet för vi göra åt skillnad
  på hans hemliga vilja (5 Mos 29:29) och hans suveräna vilja. Vi vet att Gud inte vill att människor skall synda men ändå låter han det hända och använder det för att förhärliga sig själv (Rom 3:7-8). Inte nog med att han gör gott av det som är ont, utan Gud har även ett eget syfte med ondska. Den här texten skulle kunna säga att Gud egentligen vill att varje människa skall komma till frälsning och omvändelse då Gud inte gläder sig i den ogudaktiges död (Hes 18:32) men för att förhärliga sig själv genom sina rättvisa och visa sin vrede över somliga så låter han inte alla komma till frälsning Rom 9:22-23.

  Fri vilja: Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser”

  De val vi gör, före och efter frälsningen bestäms av vilka drivkrafter som finns i våran hjärtan. Ett exempel är att mitt hjärta har en starkare önskan att leva än önskan att få dö. Om denna önskan skulle förändrats, så skulle också många av mina val i livet. I naturliga fall är det den naturliga önskan att leva som håller oss vid liv!
  Våra vad är beroende av våran önskningar, och våran önskningar är beroende av våran hjärtan(fel). Om vi önskar det som är ont, kommer vi att vara benägna att välja det onda. Om våran hjärtan önskar det som är rättfärdig, kommer vi att vara benägna att välja det som är rättärdig. Vilket är precis poänget Paulus har när han sa att de utan nytt hjärta inte kan ”underordna sig Gud” (Rom 8:7).
  De kan inte detta eftersom rättfärdighet och lydnad är inte något ett ont hjärta önskar.

  ”Men Gud vare tack! Ni var syndens slavar men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni har befriats från synden.” Rom 16:17-18

  På samma sätt som våran onda hjärtan lutar oss mot att välja synd, snarare än Gud, kommer våran nya hjärtan luta oss mot att välja rättfärdighet, snarare än synd. Detta är anledningen till att Johannes kan säga: Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: den som inte gör det rätta, är inte av Gud (Joh 3:9f).” Bevisen på vem som tillhör Gud ligger i vilka val som blir gjort, bevisen på att vi tillhör Gud ligger i de val vi gör. Syndiga val flödar från ett ont hjärta, medan rättfärdiga val flödar från ett nytt hjärta.
  Detta är också orsaken till att Gud profeterar i GT: ”Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött.” (Hes 36:26), du väljer alltså inte att få ett nytt hjärta, utan det är Gud själv som ger dig ett nytt hjärta och ger dig Den Heliga Ande så att det blir möjligt för dig att tro på Han och göra Hans vilja, helt och hållet Guds verk, precis som Jesus säger i Joh 3: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike” . Vattnet Jesus talar om är en bild på hur Gud renar dig från synd, och Anden är den som gör dig Andlig levande och skapar dig till en ny människa, se även Tit 3:5: (han frälste oss), inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande”.
  Jesus menar att våran naturliga födsel hör jorden till, och våran nya födsel hör himlen till- dvs Kristi frälsningsverk som människan själv inte kan medverka i, utan något som beror på Kristus allena. Frälsningen är en konsekvens av Guds allmakt, Guds nåd är omöjlig att motstå APG 4:27f

  Det samma kan ses på våran frälsning, hur vi blev troende kristna. INGEN av oss har förmågan att tro på Gud av egen kraft och vilja. Nej, av naturen är vi fientliga inställde mot Gud eftersom i oss själva såsom vi är utan Guds Ande utan den nya födseln så är vi syndens slavar, eller som Paulus beskriver våran tillstånd innan vi blev frälsta: Ni som var döda på grund av era överträdelser av oomskurna natur” (Ef 2:5), eller som David beskriver det: Se, i synd är jag född, och i synd blev jag till i min moders liv.” (Ps 51:7).
  Alltså det finns inget i oss som skulle göra det möjligt för oss att välja Gud.

  Du är inte som Gud, och ännu viktigare Gud är inte som dig! I dagens kristenhet så är det helt normalt att beskriva Gud utifrån människans egenskaper, begränsningar, förmågor, intellekt, och så säger vi ”Gud måste vara såg här, eftersom det är det enda sättet jag kan tänka mig Gud, Gud måste vara så här eftersom våran bild av Gud är så här!” och är man då fräck nog att t.ex citera Bibel versen ovan, eller Rom 8:28ff, Apg 18:9f, Rom 11:5ff, Ef 1:3-14; 1 Thess 1:4-5; 2 Thess 2:13; 2 Tim 1:9, Jak 1:18, Upp 13:8, Upp 17:8, Rom 10:17; Matt 13:18-23), eller många andra citat- så kommer man att protestera: JA men så kan det väl inte vara!? – Jag har 2 andra Bibel citat som jag har rivet ut från sitt sammanhang för att visa på att du gör fel som läser som det står! Inte är Gud ett sådant kärlekslöst monster! Inte är Gud en sådan elaking! Inte är Gud en sådan förståsigpåare! Jag tror snarare Gud är maktlös, ovetande, kunskapslös och lär sig allt eftersom! (om jag för utgå från hur jag själv brukade resonera)”
  Men det är självklart, jag tror församlingen i Rom fick samma KÄNSLOR när de läste Romarbrevet från Paulus för första gången! Första gången jag hörde talas om nåden allena och utkorelsen så fick jag också sådana KÄNSLOR, men som kristen så ska man inte utgå från sina känslor utan från Guds Ord.
  Jes 55: Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det vara med ordet som går ut från min mun.
  Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det.”
  Så vad och vem ger oss rätten att begränsa Gud efter våran egen logik, tankebanor eller annat?

  Avslutar med några citat
  ”Vi mäter allt med Ordet som måttstock./ Varje erfarenhet måste bedömas utifrån Bibeln. Somliga hävdar att det är att gå för långt, men om vi har levt alltför nära Ordet, får vi göra upp detta med Herren när vi möter honom på skyn.” William J Seymour

  ‘Can we possibly, without utter absurdity, maintain that there first existed in anyone the good virtue of a good will, to entitle him to the removal of his heart of stone? How can we say this, when all the time this heart of stone itself signifies precisely a will of the hardest kind, a will that is absolutely inflexible against God? For if a good will comes first, there is obviously no longer a heart of stone.’ Augustinus

  Take this as an example: there are two men seeking food and shelter. One has money and wishes to be treated in accordance with his means. They both ask for something to eat, but the second man is poor and does not have a penny, so he begs for alms. They both have something in common, for they both seek food, but the first has money with which to satisfy his host. Thus, after eating and drinking well and being courteously entertained, the host, for his part, will be happy to receive his payment, no longer thinking that his guest is in any way indebted to him. Why? Well, he has been satisfied and has even gained from it. But the life of the poor man who asks for alms depends upon the one who can provide him with food and shelter, for he can give him nothing in return. In the same way, if we seek to be justified by the law we must deserve that justification; for then God will receive from us and we from him in a reciprocal manner. Is such a thing possible? Not at all, as we shall examine in more detail later. We must, therefore, conclude that we cannot obtain righteousness by the law, and that if we believe we can make God our debtor, we will only provoke his wrath. The only option is to come as poor beggars, that we may be justified by faith. Not as if faith were a virtue proceeding from us, but we must come humbly, confessing that we cannot obtain salvation except as a free gift. This, then, is why the law is put in opposition to faith.- Calvin

  The Spirit of God, who is another great item in the provision of salvation, is of the Lord. God has given us the Spirit. The Holy Ghost comes, not according to our mind or will, but according to the gift and purpose of the Lord. Nothing is lacking for the salvation of men. God has provided all. He has not left the garment almost long enough, but needing that we should add a fringe; nor has he provided a feast almost sufficient for us if we bring at least another loaf; nor has he built a house of mercy, almost completed, but leaving us to add a few more tiles to the roof. No, no. The work is finished, and from top to bottom salvation is of the Lord. All covenant provisions are already in the Lord Jesus in full, and the salvation of the righteous is entirely of the Lord in the providing.- Spurgeon

  Därför måste vårt hjärta vänjas vid att veta, att vår rättfärdighet är utom oss och beror på Kristus. Hur skall vi annars bestå i Guds dom, då ‘i ständigt syndar? Alltså, när du har syndat, och ditt samvete oroar dig.. måste tron vara fast och stark och genom Kristus övervinna synden och säga: Fast jag har syndat är jag likväl rättfärdig, då jag har ljuset, Herren själv, som inte är skyldig till någon synd.- Luther

 5. michael Häggqvist

  Helders: Intressant inlägg, men det besvarar fortfarande inga av mina frågor….

  Inte heller behandlar det konsekvenserna av en teologi där människan inte har ett val…

  Varför ska vi, som Paulus säger, arbeta på våran frälsning, om det inte finns en fri vilja? Det finns ju ingenting att arbeta på eftersom gud redan har gjort allting eller?

  Du säger att tron kommer av predikan, sant, men där har vi ju då redan blandat in det ”mänskliga”….

  Nej som sagt: vi kan gärna fortsätta att diskutera men svara först på mina frågor…..

 6. – tänkte bara säga att ovanstående är saxat från min blogg- och orsaken till att jag inte skriver nytt svar- är helt enkelt för jag är inte i form.

  När man samtalar om den fria viljan- så är det ofta många missförstånd som äger rum- det kan vara bra att läsa hur man ser på det först. Så ni som önskar fri vilja istället för fri nåd- för gärna läsa lite här: http://www.reformedreader.org/rbb/edwards/fowindex.htm av Jonathan Edwards. Annars kan man också läsa ”Om den trälbundna viljan” av Martin Luther på logosmappen.net

  Och vill man se hur den moderna vetenskapen ser på fri vilja (i dag är det ju typ endast katoliker och ”moderna” kristna som tror på fri vilja) så kan jag anbefalla Philip Zimbardo och hans bok ”The Lucifer effect”.

  Vänliga hälsningar,
  Michael

 7. Patrick & Micke,

  Jag är verkligen inte upplagt för debatter för tiden- så jag ser gärna att nån annan tar över.
  Men vill ge ett kort och gott svar.
  Det räckte med en synd i Eden för att hela skapelsen skulle falla, en synd och hela skapelsen föll.
  Vem av oss klarar av att gå så lite som en dag utan att synda? Vem av oss klarar så lite som en timme utan att synda? Tänk på vilka konsekvenser syndafallet fick i Eden, och du ser hur allvarlig våra dagliga synder egentligen är!
  Sen se hur helig och rättfärdig Gud är genom att läsa Mose lag- läser vi den så ser vi att Gud är så helig och rättfärdig att till och med våran goda gärningar ser ut som ruttna sopor i hans åsyn! Gud är avskilt från allt och alla, hans helighet och rättfärdighet sträcker sig så högt att människan står totalt utan hopp!
  Så frågan är hur kan en rättfärdig och helig Gud låta bli att döma jorden medan hans folk fortfarande går där, så att alla går under i domen- och samtidig förbli helig och rättfärdig?
  Du ser kärnan i teodiceproblemet är att dem ser det som ett problem utanför än själv, medan sanningen är ju den att det är ju inte Gud som är problemet- utan var och en av oss!
  Det är människan som står bakom syndafallet, det är människan som har orsakat att t.ex död och sjukdom har kommit in i världen, det är människan som har orsakat en fallen värld vilket ledar till naturkatastrofer osv, det är människan som står bakom all hungersnöd och krig, och det är människan som gör uppror mot Gud.
  Gud själv har inte har skapat eller velat det onda. Han skapade världen i perfekt tillstånd, det är ju människan själv som var orsaken till syndafallet.
  Så frågan är inte hur kan Gud vara kärlek och god och samtidig tillåta all ondska i världen. Frågan är hur kan Gud vara kärlek och god och samtidig tillåta din och min existens!
  Svaret är Jesus Kristus, att Guds helighet och rättfärdighet blev blidkat när Gud försonade världen med sig själv!

  Du ser problemet som att människan har syndat, jag ser problemet som att människan gör inget annat än att synda. Du ser problemet att människan kan vara god, jag ser problemet som att ingen är god förutom Gud. Du ser som problemet att människan själv har makt, jag ser det som att Gud har all makt på himmel och på jord.

  Kring att evangelisera så ser jag på det så här:
  När Jesus vandrade här på jorden så fanns det fortfarande inte någon kristen församling. Detta är huvudorsaken till att Jesus talade om församlingen som något tillkommande ”Jag skall bygga min församling.”.

  Först vid pingsten blev de troende ”i en och samma Ande döpte till att utgöra en och samma kropp”, därför är pingstdagen församlingens födelsedag.

  Det är viktigt att förstå att denna början var helt på judisk grund. Endast israeliter mottok Anden, och endast judar och judiska proselyter lyssnade till predikan (Apg 2:5-11). Församlingens födelsedag har på sådan sätt absolut ingenting att göra med Rom.

  Under församlingens första tid var det också endast medlemmar av den israelitiska nationen, och sådana som hade övergått till judedommen som tillhörde församlingen.

  I församlingens allra första tid fanns ingen hednamission, som rena hedningar kunde bli döpta. Allt som hade med församlingen att göra skedde genom anslutning och eller inordning i Israel. Därför är pingsten inte i alla avseenden begynnelsen för den nuvarande tidsålderen, Petrus predikade först endast för Israels folk (Apg 3:19-21). Petrus predikan visar att även efter pingstdagen står det israelitiska frälsningsbudskapet helt och hållet på israelitisk grund.

  När sedan Israel i den följande tiden sattes åt sidan, skedde inte detta på grund av att folket hade förkastat Messias i hans jordlivs dagar (apg 3:17), utan det skedde därför att de hade förkastad den helige Ande (Matt 12:32/ Apg 7:5ff).

  Men så öppnade Petrus i Cesarera himmelrikets port för den oomskurne Kornelius och Guds Ande såsom ”samma gåva”, och på samma sätt utan åtskillnad hade fallit över de troende hedningarna (Apg 10:44). Gud hade nu upphävd den frälsningshistoriska skillnaden mellan ”ren” och ”oren”. Och här uppstår den tredelning av mänskligheten. Till Israel och världens övriga folk kommer nu församlingen såsom det ”tredje släktet”. Var och en som inte är kristen i Nya Testamentets mening (Apg 11:26) är antingen jude eller hedning, en fjärde alternativ finns inte.

  Detta nya Guds folk, som skal utvinnas kallar Skriften ekklesia (Matt 16:18, Ef 1:22, Kol 1:18), detta är den skara frälste, som genom evangeliet (1 Tim 2:7) ”utkallat” (Rom 11:7) bland judar och hedningar (Ef 2:11-22), som på grund av sin himmelske medborgarrätt (Fil 3:22) och genom sin gudomliga del/arvingar av riket (Joh 1:12-13) en gång ska bli himmelrikets dömande församling (1 Kor 6:2f).

  Församlingens kallelse är att samla denna församling, dvs ”församlingens av förstfödda söner” (Hebr 12:23). Våran kallelse är inget mindre än att skapa en konungafamilj, en härskande aristokrati för rikets kommande tidsåldrar (1 Kor 6:2f/ Luk 12:32).

  Det är viktigt att förstå att evangelium är inte ett budskap om Guds godhet, utan evangeliet är ett budskap om hur Guds Son som har blivit människa för våran skuld, blev utgjuten för våran syndars , uppstånden från de döda för våran rättfärdiggörelse. Där detta inte blir predikat, finns häller inte evangeliet, och där evangeliet inte finns, finns häller inte Guds församling, därför står det skrevet: ”Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. (Rom 10:16f)/ Om ni förutsätter att trädet är bra, så är frukten bra, eller att trädet är dåligt, så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet. Matt 12:33.

  Vänliga hälsningar,
  Michael

 8. ”Ar Gud en hard Gud och en orattvis Gud eftersom Han domer vissa manniskor till himlen och vissa till helvetet, for vad sager att du Michael ar battre an din granne som dor och gar till helvetet. Eller ar det bara sa att du “vann hogsta vinsten, eftersom Gud utvalde dig?””

  Bra frågor som enl. min ytterst enkla mening bidrar till att skjuta kristendomen i sank. Ytterligare bidrag till detta hittas enkelt i GT med dess totalt amoralistiska syn på allt som människan känner som moral, men ändå av icke så få används som ett s.k gudsbevis då moralen sägs måste ha ett gudomligt ursprung!!

  Ingen lär väl hålla med mig, men jag hävdar ändå att hela bibeln faller på sin grymhet och omoral!!

  MS

 9. Michael, varken Michael Haggqvist och jag kan se youtube eftersom vi bor i Kina.

  Ni har som star for den Calvinistiska laran om att manniskan inte har en fri vilja maste ocksa tanka efter lite grann.

  Om manniskan inte har en fri vilja:

  Ar hon inte ansvarig for sin synd,

  Ar Gud en hard Gud och en orattvis Gud eftersom Han domer vissa manniskor till himlen och vissa till helvetet, for vad sager att du Michael ar battre an din granne som dor och gar till helvetet. Eller ar det bara sa att du ”vann hogsta vinsten, eftersom Gud utvalde dig?”

  Ar vi robotar i en grym Guds hander som sitter uppe i himlen och leker med oss.

  Behover vi inte ga ut och evangelisera eftersom Gud redan forutbestamt manniskan om hon ska bli fralst eller inte. Kom inte och sag att ”vi maste ga och predika evangelium eftersom det ar Guds befallning.” Lat oss harddra detta till sin spets.

  Om du inte gar och predikar evangelium och du sager att Gud redan har utvalt manniskan till att bli fralst, menar du da att vissa manniskor inte behover ”akalla Herrens Namn” (Rom 10:13) for att bli fralst? Om det ar sa som du Michael G Helders sager, sa betyder det att bara vissa manniskor behover sta till svars for sina synder. Vissa blir fralsta EFTER sin dod eftersom de inte hade mojlighet att ta emot Jesus har pa jorden. Tror du verkligen det?

  Tank efter lite grann.

 10. Anders, protestantismens bredd i olika samfund tycker jag är ett tydligt tecken på att det finns olika tolkningar. Det är förresten märkligt hur en del protestanter avfärdar den romersk-katolska läran om läroämbetets ofelbarhet samtidigt som de tillskriver den egna tolkningen ofelbarhet … fast det är väl en annan diskussion.

 11. michael Häggqvist

  Hannu: Så du menar att människan INTE har ett val ang. frälsningen? Vi kan alltså INTE te x välja att inte tro? Är du allvarlig?

  Då är vi alltså robotar utan ansvar. Konsekvensen av det du säger är ju att man inte kan förebrå en människa för hennes synder (efter omvändelsen) eftersom hon inte själv kan välja att göra det rätta!

  Att människan i praktiken inte kan göra någonting för att vinna frälsningen är en sak, men att påstå att människan inte har fri vilja gör att te x mission blir helt bortkastat…

  När Paulus säger att vi ska arbeta på vår frälsning vad menar han då?

  Hannu: Kan du svara på frågorna jag ställde till Helders?

 12. Helders, du är en hedersknyffel. Du skriver bra och begåvat. Men det är faktiskt första gången jag ser ordet tolkning i debatterna på det är sättet. Annars är alla karlarna här så självsäkra att man nästan börjar undra.
  Hurra för tolkningarna!

  Kommer en vuxendöpt till himlen?

  Får man dansa på en söndag?

 13. Michael Häggqvist! Människan har INTE fri vilja i fråga om frälsning. Människan har ansvar för sina synder! Och Gud dömer som Han dömer i helighet och rättfärdighet, inte som du och jag med vår logik! Guds svar är: ”Tro på herren Jesus Kristus”!

 14. Tack Michael, att du vill frimodigt försvara den reformatoriska teologin! Patrick, jag är före detta pingstvän. Jag har förlorat min tro på pentekostalism och arminianism. Jag var en ivrig pentekostalist, som trodde på människans fria vilja och reagerade kraftfullt mot allt, som var lite åt det kalvinistiska och lutherska hållet, men jag läste knappt romarbrevet och ville bortförklara det, som stred emot arminianism.

  Det verkar vara så för er arminianister, att ni sätter människan och människans förmåga i centrum. Syndabegreppet blir ytligt, syndiga gärningar är det, som ni tror på. Adam och Eva hade faktiskt fri vilja och de valde att SYNDA och genom deras syndande blev alla människor syndare och förlorade sin fria vilja. Såsom vi klassiska kristna bekänner, att Jesus är SANN GUD och SANN MÄNNISKA, i fråga om frälsning kunde ingen människa frälsa oss, dvs. som tillhörde endast Adams fallna släkte, utan frälsningen kom utifrån, inte från människor, som skulle välja mellan gott och ont, eftersom alla valde mer eller mindre ont konsekvent. Människan är dömd att vara under synden, det gäller varenda människa, från nyfödda till över hundraåringar.

  Den arminianistiska teologin lägger den största betoningen på människans val, den reformatoriska teologin lägger den största vikten på att TRO på Jesus Kristus, Hans frälsargärning. Det revolutionerande med reformationen var att grunden för den sanna kristendomen är tron och inte gärningar, val, därför att de blev försvagade pga Adams fall.

  Det fatala med den arminianistiska synen är, att man begränsar Gud. Gud är större än den uppenbarelse som vi har i bibeln. Bibeln är dock tillräckligt för att vi kan bli frälsta. Det är fel väg att försöka pressa Guds allmakt och människans aktivitet in i ett mänskligt tankesystem. Vi kan inte få svar på dessa frågor. Vi ska förkunna Guds suveräna nåd och inte människans val, utan uppmana människor att tro på Jesus Kristus som den Frälsare, som kom från Gud. Om kalvinister säger, att det inte behövs mission och evangelisation, kan vi påpeka, att Jesus gav uttryckligen missionsbefallningen. Den gudomliga visheten och kunskapen är ofattbart större än vårt förstånd!

  Den reformatoriska tron är en sådan sanning, som består även om en del kan uppvisa periodvis fantastiska verksamheter. Det är just det, som sker i svenska kristenheten. Svenska frikyrkor håller på att kollapsa. Man ifrågasätter sin teologi och teologin blir sekundärt. Därför kan man frimodigt slå ihop olika församlingar från höger till vänster. Frågan blir om mitt samfund över huvudtaget har rätt att existera? Det blir som ett bloss i det långa loppet, som tänds och slocknar. Man trodde och stred för sin bekännelse ÄRLIGT, men det var inte så sant och evigt, så att det kunde bestå, när stormarna kom.

  Som jag har påpekat tidigare, helt objektivt, kan man se, att flera lutherska samfund kan uppvisa livstecken, som har gått förlorade t.ex. i PR. De flesta frikyrkosamfund har lagt ner sina tidningar och Dagen har blivit en ekumenisk tidning, som överlever med pressstöd. Såvitt jag vet, de flesta frikyrkor har slutat publicera böcker, musik. Sådant är numera i privata händer. Detta är tragiskt, om man verkligen var och är t.ex. pingstvän. Jag förstår Mikael Karlendals ambition att restaurera och förnya PR, men jag misstror tyvärr det, utan PR kommer dras ännu djupare in i den liberala ekumenikens sörja, där syvene och sist blir läran och livet privatsak och man ordnar trevliga ”gudstjänster”, som alla kan acceptera och tycka om.

  Mikael Karlendal har haft inlägg just om att tillhöra både SvK och PR. Det vore lika bra om ännu viktigare att samtala om hur man kan tillhöra 3 – 4 olika samfund. Det är väl framtids scenario, som slutar med ”Nya Frikyrkan”, där alla kan känna sej hemma. Men i det skedet lovar jag att jag har lämnat denna ekumeniska soppa och tror mej finna tillbaka till den reformatoriska tron, som skapade 1800-talets folkväckelse i vårt land.

 15. Häggqvist:

  Vi är kallade att predika evangeliet- så kring din sista fråga för jag väl svara som Paulus: ”Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror” (Romarbrevet 1:16)

  Jag mår inte så bra för tiden- så jag släpper debatten just nu. Men i mellantiden ta gärna en titt på följande:

  Saxat från en mejl:
  1.) vimeo.com/4004943 – ”Amazing grace” a documentary of church history and historical Christianity- sorry about the bad quality- but it’s an amazing documentary of our faith.
  2.) youtube.com/watch?v=NpdUGdqOLCw – different scholars of theology- from Westminster Seminar in California discus the gospel of the heretic Pelagius.
  3.) Here you also can read Augustine’s Anti-Pelagian writings for free download: http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf105.html
  4.) Here are the creeds of the Council of Orange who condemned Pelagius’ teachings (in 529 ad): http://www.creeds.net/ancient/orange.htm
  5.) http://www.the-highway.com/Freewill_Spurgeon.html – Charles Spurgeon- the biggest preacher in Europe history- called the ”prince of preachers”- great teachings
  6.) http://www.pbministries.org/books/gill/Cause_of_God_and_Truth/Part%203/section_05.htm an essay by John Gill- one of the greatest baptist theologians and revival preacher in history
  7.) http://www.reformedreader.org/ccc/1689lbc/english/Chapter09.htm 1689 London Baptist Confessionicon
  8.) http://www.monergism.com/thethreshold/articles/onsite/packer/inability.html an essay by J.I. Packar- one of the greatest evangelical theologians in modern history
  9.) http://www.youtube.com/watch?v=hTJV8rpE-Bo a sermon by the fantastic teacher and preacher John Piper
  10.) http://www.youtube.com/watch?v=cncEhCvrVgQ – a sermon by the missionary Paul Washer

  Vänliga hälsningar,
  Michael

 16. michael Häggqvist

  ” Min frälsning bestod helt och hållet i att jag tog emot frälsningen genom tron,”

  Därmed har du ju gjort något själv och just visat att det hänger enormt mycket på dig sjäv, alltså mottagaren…. om du inte tog emot så får du inte frälsningen….

  ”en tro som redan var mig givet genom att Anden hade ödmjukt mitt hjärta och gjort mig mottaglig (Gud hade redan givet mig tron, till och med tron var en gåva från Gud som inte kom från mig själv).”

  Därmed finns ingen fri vilja alltså? Rak fråga: har människor fri vilja? Om de INTE har de kan de då hållas ansvariga för synder som de begår?

  Jag tycker du har intressanta tankar, dock tycker jag att problemet blir att det finns ingen fri vilja i det du säger… ingen alls faktiskt. Det är lite problematiskt.

  Jag kan inte se det som att vi gör något för att påverka frälsningen då vi säger ett enkelt ja till frälsningsverket, inte alls. Om jag köper en bil till dig och du får säga ja eller nej till den, då kan ju ingen påstå att DU ordnat bilen eller hur? (ja ett dåligt exempel men du förstår kanske var jag menar?)

  En fråga: kan en gåva vara en gåva om inte mottagaren kan säga ja eller nej till den?

  Om möjligheten att tacka ja eller nej inte finns då är det ingen gåva utan ett tvång.

  Några frågor om den praktiska konsekvensen av det du predikar:

  Mina två kommunistiska svärföräldrar (jag bor i Kina) vägrar bli kristna. Är det deras vägran som är problemet, alltså att de inte vill, eller är problemet att Gud inte vill att de blir kristna, alternativt att tiden inte är inne för dem?

  Om de dör utan att blivit kristna, ska deras dotter och son (som är kristna) anse att Gud inte hörde bön eller se att föräldrarna inte ville?

  Är det inte, enligt ditt synsätt, Guds ansvar? Om det är så varför ens evangelisera? Gud gör ju allting ändå!

  Min Kinesiska hustru vittnar för alla, ska jag säga till henne att det inte är lönt? Eller har jag missförstått dig?

  Vad säger du till de som faktiskt BLEV övertygad av en predikan? Är de inte riktigt frälsta?

  INtressant debatt förövrikt! ;.)

  1. Mikael Karlendal

   Michael Häggqvist, läs gärna mina gamla inlägg om predestinationsläran, så det blir lite mera spänst i debatten! Vill gärna elda på lite! 😉

 17. Häggqvist:
  Problemet med ditt synsätt är att evangelium plötsligt handlar enbart om den person ifråga som fortfarande inte har tagit emot Jesus, det är den person som ska göra ett val, det är den person som måste bestämma sig, det är den person som måste komma fram till att han har blivit överbevisad, det är den person som måste uppleva att Jesus är rätt utifrån predikantens retorik.
  Det konstiga är att i våran frikyrkor innan de ber folk komma fram till altaret för att ta emot Jesus, så brukar våran predikanter att be, de ber till Jesus, bönen handlar ofta om att Gud ska öppna några hjärtan och sinnen.
  I mina ögon borde man istället be till den som behöver ta ställning för Jesus, eftersom det är ju den person som behöver bestämma sig eller hur? ”Snälla du, välj Jesus” är ju egentligen vad vi borde be, eftersom våran hela evangeliation bygger på att människan måste ta ett val om den önskar bli frälst eller ej, och inte behöver vi då Gud?
  Vi har blivit så vana vid att sälja evangeliet att vi inte längre har några som hällts eftertankar kring va vi egentligen bekänner oss till.

  Själv blev jag inte överbevisad av retorik, propaganda eller annat.
  När Gud utvalde mig att bli Guds barn, så gjorde han ett skapelseunder. Innan jag blev frälst så levde jag helt och hållet under köttet, köttet betecknar min tillstånd som jag och alla andra människor är efter syndafallet, synden härskade över mitt kött (precis som den gör för alla andra människor som inte är i Kristus).
  Den nya födseln var Kristi frälsningsvärk i mig, och genom detta frälsningsvärk så skapade Den Heliga Ande en ny natur, var Anden som nu bor i mig står i förbindelse med Gud och det himmelska.
  Like lite som jag medverkade i min fysiska födsel, så medverkade jag i min andliga födsel. Min frälsning bestod helt och hållet i att jag tog emot frälsningen genom tron, en tro som redan var mig givet genom att Anden hade ödmjukt mitt hjärta och gjort mig mottaglig (Gud hade redan givet mig tron, till och med tron var en gåva från Gud som inte kom från mig själv).

 18. michael Häggqvist

  ”Som jag förstår vad du skriver- så hade Gud redan gjort en hjärtas förändring hos dig så att det blev möjligt för dig att ge gensvar på hans kall- ditt gensvar är således en frukt av evangeliet/- en frukt av Kristi verk i dig- som i sin tur gjorde det möjligt för dig att ge gensvar, frälsningen är en gåva som inte beror på oss själva.”

  Men det där blir ju hårklyverier…. Om han svarar på en sak, öven om det är efter Guds verk, så är det hans eget svar! Om hans svar INTE kommer av honom själv så är ju alltså konsekvensen att det inte finns en fri vilja. För bara om människan vill så kan han säga ja. Gud kan naturligtvis påverka honom men tar aldrig beslutet åt honom, om du säger att Gud gör det, ja som sagt, var finns den fria viljan?

  Konsekvensen av det du säger är att om en person död utan att vara frälst så är det Guds fel eftersom, han inte övertygade människan. Jag tror att det handlar om att den människan gjorde ett aktivt val, han/hon valde bort Gud.

 19. Anders: Självklart finns det tolkningar- men inte därmed sagt att alla tolkningar är rätta/sanna.
  T.ex om jag säger ”Av nåd allena är vi frälst” och samtidigt pekar på Ef 2:8 ”Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det”, så är sannolikheten att jag har tolkat det här Bibel citat fel, såppass liten att man kan förtrösta på att jag jag har tolkat det rätt, att jag dessutom har Den Heliga Ande som hjälper mig komma till insikt om sanningen gör det inte mindre osannolikt att jag har tolkat det fel, och om det dessutom stämmer överens med kyrkans tolkning genom historien så är det ännu mer sannolikt att jag har tolkat rätt, och om man dessutom kan hitta en klar och tydlig biblisk lära utifrån detta så är sannolikheten att det skulle vara en fel tolkning så liten att det är nästan omöjligt att ha tolkat det fel. Och utifrån det perspektivet kan man utesluta alla som påstår att man måste göra något för att bli frälst, t.ex ta nattvard, fira ramadan, ha rätt åsikter eller korrekta doktriner, eller vad som helst. Så om den ena ”brodern” säger ”nåd allena” och den andra säger ”Nej, människan kan bidra med något positivt till sin frälsning”, så är sannolikheten att sanningen ligger emellan dessa två bröder soppas liten att vi kan avfärda den, möjligheten finns där, men endast utifrån ett filosofiskt perspektiv, möjligheten att det skulle vara möjligt är så liten att man kan avfärda det, det blir för osannolikt.
  På så sätt blir inte sanningen subjektiv även om det finns tolkningar.

 20. Vik hädan! Skribenten Allan har använt ett av fyorden: TOLKNING. Är det verkligen så att det finns kristendomstolkning? I alla debatter jag sett har man med emfas hävdat att det bara finns sanning. Och absolut inga tolkningar.

  🙂

  Eller Allan kanske inte är rättrogen eller så slant han på tangenterna…

  Förresten vilken kristendomsinriktning är den sanna och rätta? Så jag vet vilket samfund jag skall tillhöra…

 21. Patrick:

  Blir lite svårt att använda exempel innan syndafallet för att visa på hur det är efter syndafallet. Människan dog i syndafallet, alltså en andlig död- därför kan ingen som är fött på nytt se Guds rike. Precis som det var omöjligt för Lazarus att stiga ur graven av egen kraft och styrka- är det också omöjligt för oss att bli ”andlig levande”/fött på nytt av egen kraft och styrka.
  Som jag förstår vad du skriver- så hade Gud redan gjort en hjärtas förändring hos dig så att det blev möjligt för dig att ge gensvar på hans kall- ditt gensvar är således en frukt av evangeliet/- en frukt av Kristi verk i dig- som i sin tur gjorde det möjligt för dig att ge gensvar, frälsningen är en gåva som inte beror på oss själva.

  Kring pingst- så visar ju efter vad jag förstår- forskning på att Seymour var starkt präglad och influerad av Luther, och läser man t.ex Barratt är inte de reformerta influenserna helt omöjliga att genomskåda- och tittar på man t.ex Henning Thulin som var en av pingstväckelsens främsta förkunnare- så var ju knappast de lutherska influenserna svåra att se (åtminstone inte i de böcker jag har läst).-
  Dock tycker jag man kan se att den armininska teologin har styrt och präglad pingströrelsen från 50 talet och framåt, men jag tycker inte detta är lika självklart om man tittar på den ursprungliga väckelsen.

  Här: http://www.youtube.com/watch?v=YPZYl9QLPEM kan du se ett klipp var Mark Driscoll frågar R.C. Sproul om Gud verkligen önskar alla människor ska bli frälsta. Sprouls svar kan kanske hjälpa dig se på predestinationsläran ur ett lite annat perspektiv.

 22. Hannu, jag har for mig att du tillhor Pingstrorelsen, eller hur? Den armininska teologin ar den gangse teologin inom pingstrorelsen. Hade Eva och Adam ett val att ata fran frukten eller var det ocksa Gud som valde for dem?

  Jag tror att allting beror pa nad, eftersom det star att fralsningen ar utav nad genom tro. Gud drar i oss men vi maste gensvara pa den kallelsen. Jag kan saga fran erfarenhet att Gud drog i mig under manga ar men bara nar jag gensvarade pa Hans kall, fralste Han mig.

  Som jag har sagt tidigare angaende Calvin sa om det ar sa att Gud gor allting och ingenting beror pa manniskan sa kan vi kalla hem alla missionarer och lata Gud gora allting. William Carey motte detta problem nar han ville sanda ut missionarer, hans pastor reste sig och sade, ”Sitt ner unge man, nar det passar Gud att fralsa hedningen, kommer Han att gora det utan min eller din hjalp.” William Carey lyssnade inte utan akte sjalv och vi kanner till frukten av hans arbete.

  Vi som star for den arminiska teologin sager inte att det beror pa manniskan utan bara att Gud har gett oss en fri vilja att gensvara pa nar Han kallar eller att inte lyda.

 23. Vad blir människans respons på kallelsen till Guds rike om allt beror på Gud? Det kan väl i så fall inte bli någon respons – om människans vilja inte har något med frälsningen att göra kan väl människan inte säga sitt ja till kallelsen till omvändelse?

 24. Patrick! Du har fått en nidbild om den reformerta teologin. Likväl kan man påstå, att du står för den arminianska teologin på det sätt, att frälsningen beror på människans val, människans fria val. Vad blir Guds verk i frälsningen, om det beror på MÄNNISKAN? Liberalteologin och den ”mänskliga” teologin har tyvärr många beröringspunkter. Vad som gäller den protestantiska kristenheten, där man verkligen vill gå i djupet med bibelordet, då hamnar man mer i den reformatoriska teologin. Sedan finns den spiritualistiska kristendomen, som byggs på upplevelser och erfarenheter som bevis på att den är rätt. Men frågan är hur man mäter den andliga upplevelsen?

 25. Jag tror att det är viktigt att man lämnar ett sammanhang som man upptäcker börjar gå utför och som inför främmande läror. Även om vissa menar att man kan påverka inifrån, så tror jag att detta är mycket svårt i längden. Antingen mår man dåligt över att hela tiden vara kritisk mot allt eller också så indoktrineras man, så att man följer den stora massan.

 26. Michael, jag ar emot den Calvinistiska teologin eftersom den gor sager att Gud valjer en del att bli fralsta medan andra blir kastade i helvetet.

 27. Michael: Jag tror Bibeln kommer bäst till sin rätt om man kombinerar Antiokia och Alexandria. Så uppfattar jag att man gjorde under medeltiden med den fyrdelade tolkning som kallas ”quadrigan”.

 28. Åke: Ja, liksom högerkristna via skatten måste stödja även vänsterpartister. Det är så det fungerar med statliga bidrag. (Alternativet vore enbart privat finansiering, något som förmodligen skulle gynna partier med kopplingar till rika företag.)

 29. Patrick:

  Nu har väl EFK sin grund i den baptistiska traditionen och därmed också de reformerta.

  Som nyfrälst var jag ju nyfiken självklart att lära mig mer om kristen tro- så då lyssnade jag ju till alla råd och vägar- och flackade väl lite ”hit och dit”.

  Kan inte säga att anamma den reformerta teologien är att följa ”vinden”- snarare tvärt om- finns väl ingen teologisk grund i Sverige- som har så många fördömer- och som kristenheten generellt är negativ inställd till?- syns ju inte minst å denna blogg när Karlendal tog upp predestinationsläran och Calvin.

  Kring Luther och reformert- så hör ju Luther bland de mest inflytelserika teologerna för reformert teologi- och t.ex ”Om den trälbundna viljan” stå ju mycket högt i kurs.
  Så jag har tagit vara på mina lutherska influenser- snarare så att den reformerta delen kompletterar det jag tidigare saknade.

  Här har du tillgång till god reformert teologi:
  http://www.monergism.com/directory/link_category/Reformed-Theology/

  Vänliga hälsningar,
  Michael

 30. Michael G Helders, du verkar vanda din kappa for vinden. Forst EFK, sedan Luther, sedan reformert teologi. Vad ska det ta dig harnast?

 31. en ökända homofoben (KD) Skåmbergs pastoralt högljutt utlevda undelivsnoja i andras sägkammare är inget nytt sen 10 år tillbaks:(

  Frågan är här, ska hans religiöst utlevda munstönade mot den ständligt populära högerkristna spottkoppen -föraktliga homosexuella vara med och tvingas betala den arroganta vulgära politiska underlivs-bedjarens lön- via skattsedeln?

  Jag säget tydligt- nej tack här. No smileys. Det borde KD också göra – om dom har nån som helst skamm i kroppen.

 32. Allan:

  Ju detta med tolkningstraditioner är nog ganska klart. Men att ha förståelse för en annan tolkningstradition behöver det vara det samma som att acceptera?
  Sen jag tror att om man tittar i kyrkohistoriens djup så tror jag man i grunden vill hitta två tolkningstraditioner- den första är ”antiokia teologien” var man såg Bibeln som Guds Ord och ansåg att Bibeln hade båda en historisk som bokstavlig mening, medan den andra är Alexandria teologien var man ansåg att det fanns en ”mening” bakom själva Bibel ordet-alltså en mer allegorisk bibelsyn och tolkning.

  Efter vad jag kan se är det endast delvis lutheranerna men först och främst de reformerta som håller sig till den tolkningstradition som finns i grunden- alltså antiokia teologien. Här är en intressant text från Signum som kan vara intressant i sammanhanget: http://www.signum.se/signum/template.php?page=read&id=1357 (inte om antiokia teologien- utan om sanning).

  Håller med att det blir för enkelt att säga ”bara säger vad Bibeln säger”- speciellt i våran tid var det är så normalt och populärt att läsa in i texten- istället läsa ut av texten.

  Jag har bara varit kristen 4 år (5 år i Mars 10)- har gått från ”vanlig” efk kille, fick sedan upp ögonen för Luther, och sedan den reformerta teologien- på vägen har jag varit inne på de ortodoxa kyrkorna, katolska kyrkan osv (hade trotts allt Joel Halldorf som Bibelskola lärare)- men då så långt jag kan se- så speglar den refortmerta tolkningstraditionen den tolkningstradition som har funnits sedan ur/forn kyrkan- vilket gör att jag känner mig trygg i att stå i en historisk kristendom sammanhang, samtidigt som jag är otrolig glad för det rena evangeliet- som varken finns i katolska kyrkan eller svenska kyrkan den dag i dag. Så jag är medveten om mina egna ”tolkningsglasögon”.

  Jag har svårt att se hur man som Bibel trogen evangelikal eller protestant kan acceptera RKK’s trossystem- t.ex står alla anathema’s mot sådana som mig kvar efter Trent, medan när det kommer till exempel muslimer- så finns det en universalism. Hur kan det ha sig att en muslim står närmare frälsningen än mig själv enligt katolska dogmer, doktriner och läror? – Tycker det om nått borde vara en väckarklocka för alla som flörtar med katolicismen.
  Samtidigt visar det också hur löjlig dagens ekumenik är, t.ex ”Den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen” från 99- varken de lutherska eller Rom drog tillbaks sina fördömelser av varandra- fint, vilken kärlek och vilken enhet! (nu är ju Svenska Kyrkan det största samfundet i det lutherska världsförbundet- vilket knappast ger tyngd åt sådana dokument, samtidigt visar det att Svenska Kyrkan har lämnat sin bekännelse- och har man ingen bekännelse är det självklart fritt fram för t.ex nya vigselordningar som står i strid med den tolkningstradition man egentligen står i).

  För mig är tolkningstradition ytterst viktigt, vi talar om objektiv sanning- och då är det för mig en trygghet att stå i samma tolkningstradition som Iraneus, Athanasius, Cyprian, Augustinus, Luther osv.
  Inte det att jag själv har den renlärighet som dessa har (omöjligt- jag dricker ju fortfarande ”mjölk”- 4 år i Kristus), men genom att studera deras skrifter- så lär jag känna och förstå sanningen såsom Gud har uppenbarat det för oss i Bibeln.
  Så för mig borde kristenheten istället för att söka sig till de s.k. ”historiska kyrkorna” så borde man söka sig till den historiska kristendomen- då vill man se att det finns en extrem skillnad på t.ex lära på kyrkomöten i fornkyrkan och t.ex kyrkomötet i Trient- något måste ha gått fel på vägen.

  Ber om ursäkt för det långa svaret.

  Vänliga hälsningar,
  Michael

 33. Michael, vi ser ut att ha olika erfarenheter. Du tar dock upp ett fenomen som inte är unikt för katoliker, nämligen att sätta mänskliga traditioner över Guds ord. Jag har från olika trosriktningar hört att man sagt att man ”bara säger vad Bibeln säger” när det snarare varit så att man sagt vad den egna traditionen säger att Bibeln säger. Ibland behövs det en större medvetenhet om vilka ”tolkningsglasögon” man har på sig när man närmar sig bibeltexten.

 34. Allan: Rent teoretisk har du väl rätt, men hur ser det ut i praktiken?- Jag har fortfarande inte mött en katolik som bekänner Bibeln som Guds Ord, dock har jag mött svenska kyrkan kristna som bekänner Bibeln som Guds Ord.

  Vad är skillnaden mellan att låta mänskliga filosofier och traditioner stå över Guds Ord och en politiska agenda såsom t.ex i Svenska Kyrkan- är inte båda fall lika allvarliga?
  Jag själv är absolut för tradition, men inte mänskliga traditioner som inte är grundad i Guds Ord- vilket till största del RKK’s tradition är den dag i dag (efter Trent).
  Sen ledar inte dagens katolocering till att man sätter konservativa värderingar över evangeliet?
  För mig har katolicismen en fel grund- precis som svenska kyrkan har en fel grund- för mig är båda saker lika allvarligt- RKK utifrån Galatebrevetet, Svenska Kyrkan/liberala utifrån 1 Johannesbrev.

  Bibel trogna delar de konservativa värderingarna som RKK har och kan säkert ha enighet utifrån det- men jag har svårt att se att det kan skapa någon form av enhet.
  Citerar ett svar jag gav på Stefan Swärds blogg:
  I USA är det nu en debatt om den ekumeniska “Manhattan Declaration”, tycker den evangelikala pastorn John MacArthur var mycket klok i att välja att inte signera deklarationen- utifrån följande perspektiv:
  “Although I obviously agree with the document’s opposition to same-sex marriage, abortion, and other key moral problems threatening our culture, the document falls far short of identifying the one true and ultimate remedy for all of humanity’s moral ills: the gospel. The gospel is barely mentioned in the Declaration. At one point the statement rightly acknowledges, “It is our duty to proclaim the Gospel of our Lord and Savior Jesus Christ in its fullness, both in season and out of season”—and then adds an encouraging wish: “May God help us not to fail in that duty.” Yet the gospel itself is nowhere presented (much less explained) in the document or any of the accompanying literature. Indeed, that would be a practical impossibility because of the contradictory views held by the broad range of signatories regarding what the gospel teaches and what it means to be a Christian.”

  Vänliga hälsningar,
  Michael

 35. Michael, katolicering innebär inte att man lämnar Guds ord, bara att man (till en del) lämnar en kristendomstolkning för en annan. Jag upplever en liberalisering som ett större problem än en katolicering.

 36. Torbjörn S Larsson

  SLUTSATS

  Det är bara en föraktad kyrka som har rätt ledare.
  Jfr. Baptisterna på sena 1800-talet
  Senare frälsningsarmen.
  Senare pingstvännerna, nu är dom etablerade också. Och det är status att vara ledare…

 37. Torbjörn S Larsson

  NILS FRÅGAR:

  ”Varför tillåter kyrkor & samfund att de företräds av ryggradslösa Bibel-liberaler ?”

  ENKELT SVAR:

  Samfunden har sedan länge börjat rucka på Bibelns sanningar. I och med det har de fått en acceptans och status i samhället.

  Detta har i sin tur inneburit att det blivit intressant för karriärister att få en ledande position i Guds församling.
  Dessa statusjagande människor vänder givetvis kappan efter vinden och håller sig väl med både bibeltrogen och liberal.
  Dom andliga människorna efterfrågas alltmer sällan.

  Till slut når dom ryggradslösa de högsta topparna i samfundet/
  kyrkan och väl där så fortsätter dom.

  Och får dom det dom sucktar efter. Allmänhetens och medias bifall och ännu större acceptans…

  Några få bibeltrogna margialiseras lätt.

  Dom flesta i dagens kyrkor vet inte ett dyft vad som står i Bibeln.

 38. En utav huvudfrågorna för svensk kristenhet är:

  Varför tillåter kyrkor & samfund att de företräds av ryggradslösa Bibel-liberaler ?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.