Brian Mclaren firar Ramadan!

Den i kristna sammanhang kände författaren och skribenten Brian Mclaren ska i år fira den muslimska religiösa fastemånaden Ramadan tillsammans med några av sina anhängare. Jag blev uppmärksammad på det genom bloggen Aletheia.

Mclaren skriver på sin blogg (enligt min översättning):

”Vi gör inte detta för att bli muslimer: vi är djupt överlåtna kristna. Men som kristna vill vi komma närmare våra muslimska nästan och dela denna viktiga del av livet med dem. Precis som Jesus, en from jude, övervann sina religiösa fördomar och tog lärdom från en syro-fenicisk kvinna och inspirerades av hennes tro för två tusen år sedan (Matt 15:21 ff, Mark 7:24 ff), så försöker vi lära oss något från våra muslimska systrar och bröder idag.”

Han skriver också:

”Vi försöker som kristna ödmjukt förena oss med muslimerna i att hålla Ramadan som ett uttryck för fred, gemenskap och grannsämja som ärar Gud.”

Mclaren verkar uppenbarligen ha goda motiv. Han vill kärlek, frid och mänsklig gemenskap, vem kan ifrågasätta godheten i något sådant. Det finns också en biblisk linje från NT som säger att vi gärna ska anpassa oss till våra medmänniskors kultur i syfte att vinna dem för Kristus. Paulus skriver om detta i 1 Korinthierbrevet kapitel 9. Han skriver bl.a. : ”För att vinna judar har jag för dem varit som en jude… För att vinna dem som är utan lag, har jag för dem varit som en som är utan lag… För att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla, för att åtminstone rädda några…” Paulus kunde leva som lagtrogen jude bland judar, men han kunde också äta tillsammans med hedningar, han kunde anpassa sig, allt i syfte att vinna människor för Kristus. Så Mclarens motiv är säkert bra. Men goda motiv räcker inte alltid…

Om ovanstående citat från Mclaren är representativt för honom, är han en så dålig bibeltolkare, att allmän varning borde utfärdas! För det första, övervann Jesus inga religiösa fördomar när han botade den kananeiska (syro-feniciska) kvinnans dotter, han gjorde ett undantag från principen som sade att hans jordiska tjänst då enbart var till Israels folk. För det andra, tog han inga lärdomar alls av henne. Texten säger inget sådant. Och texten säger inte heller att han blev ”inspirerad” av hennes tro. Däremot kan man möjligen säga att han blev imponerad av hennes tro. Man kan också möjligen säga, att han ansåg att andra kunde ta lärdom av hennes tro. Men (och detta verkar inte Mclaren fatta), det var inte hennes tro i betydelsen ”religion” som han blev inponerad av eller ansåg vara föredömlig, utan det var hennes tro på att han, just han (Jesus från Nasaret), kunde bota hennes dotter! På grund av denna felaktiga och slarviga bibeltolkning, drar Mclaren med vänner helt felaktiga slutsatser av denna bibelberättelse.

När Paulus skriver sina ord i 1 Kor 9 om hur han anpassar sig till olika grupper för att vinna dem för Kristus, så skriver han det i ett sammanhang i brevet, nämligen kapitel 8 och kapitel 10.  De kapitlen handlar kortfattat om vad man kan äta och inte, och kanske framför allt i vilket sammanhang man kan äta det. Bakgrunden är att församlingsmedlemmarna i Korinth var lite förvirrade över frågan om de fick äta allt kött eller inte. Paulus säger att det kan de. Inget kött är i sig orent. Inte ens om det är kött som tidigare offrats till avgudar! Det var nämligen så, att kött som först offrats till avgudar i templen, kunde senare säljas som mat på torget och köpas av vem som helst. En kristen behöver, enligt Paulus inte bekymra sig om detta. Bara köp och ät! Men, i sammanhang där det finns människor som är vacklande i sin kristna tro och har svårt för att helt avstå från dyrkan av andra gudar eller i sammanhang där någon icke troende bjuder den troende på mat och förklarar att detta är avgudaofferskött från torget, så ska den kristne avstå från att äta med tanke på den andres samvete. För att inte bli sin broder till fall eller för att inte sända signalen till den icke troende att han/hon som kristen också dyrkar avgudar och att det är OK. Köttet i sig är rent (det är ju skapat av Gud), men för vissa kan det bli till fall eller stötesten. Men om någon bjuder på kött och inte säger något om varifrån det kommer, så behöver den troende inte ställa någon fråga om det, utan bara äta det.

Men Paulus är benhård på en sak, den troende får inte under några som helst omständigheter sitta till bords i ett avgudatempel och äta där. Inte för att maten i sig betyder något, utan därför att den måltiden i templet är ett uttryck för avgudadyrkarens offrande, som i praktiken är ett offrande till demoner. Den troende kan inte både äta vid Herrens bord (nattvarden) och vid demoners bord (en måltid i ett avgudatempel) – sådana måltider i tempel var ett vanligt sätt att umgås under antiken. Paulus skriver:

”Vad vill jag säga med detta? Att det som offras till avgudar är något i sig eller att avgudar är något? Nej, men att det som de offrar offrar de åt demoner och inte åt Gud, och jag vill inte att ni skall ha gemenskap med demonerna. Ni kan inte dricka både ur Herrens bägare och ur demonernas bägare, inte äta både vid Herrens bord och vid demonernas bord. Eller skall vi väcka Herrens svartsjuka? Är vi starkare än han?” (1 Kor 10:19-22)

Mitt i detta sammanhang, om vad man kan äta och i vilket sammanhang, att man inte kan delta i måltider i avgudatempel, skriver Paulus sina ord om hur han anpassar sig till olika kulturer för att vinna människor för Kristus! Vad betyder detta? Jo, att man kan anpassa sig mycket till olika kulturer med det goda syftet att vinna människor för Kristus, men man kan inte göra det på ett sådant sätt att man själv blir avgudadyrkare som dem och har gemenskap med demoner, eller sänder signalen att deras dyrkan av avgudar är OK.

Vad har då detta med måltider i Korinth att göra med Brian Mclarens deltagande i fasta med muslimer?

Jo, eftersom fastemånaden Ramadan är oerhört viktig och central för muslimerna, den räknas som en av de fem pelarna inom Islam, så är den ett av de mest centrala uttrycken för muslimernas gudsdyrkan. Alla olika tolkningar av vad Ramadan betyder, vilka goda kärnvärden fastan än uttrycker, så är allt det ändå sidoordnat det faktum, att fastan i Ramadan är en central del i den muslimska gudsdyrkan, på samma sätt som nattvarden är central för de kristnas dyrkan av Jesus eller avgudamåltiderna i templen i Korinth var ett uttryck för gudsdyrkan (demondyrkan) för hedningarna i Korinth. Vare sig man äter eller fastar, om det är ett religiöst påbud så är det en del av gudsdyrkan.

Det Mclaren med vänner gör när de deltar i Ramadan och fastar med sina muslimska vänner är, att de gör samma sak som vissa troende i Korinth gjorde när det åt avgudaoffersmåltider i templen i Korinth! De sänder fel signaler till muslimerna – de säger att deras gudsdyrkan är lika rätt och bra och lika god som vår dyrkan av Bibelns Gud, så att vi kan delta i den. Det Mclaren och vänner säger med sitt handlande är, att muslimens gudsdyrkan är en lika god och lika rätt gudsdyrkan som tillbedjan av Jesus Kristus och tillbedjan av Gud Fadern, vår herres Jesu Kristi Gud och Fader! Det är ett felaktigt budskap som inte har stöd i Bibeln. Det Mclaren med vänner gör, är också att de därmed deltar i en gudsdyrkan som Bibeln inte skulle godkänna som en dyrkan av Herren, på det sätt som han befallt – det är alltså en gudsdyrkan som inte innebär gemenskap med Bibelns Gud utan med något annat. Det är om sådant Paulus ställer den retoriska frågan: ”Eller skall vi väcka Herrens svartsjuka? Är vi starkare än han?” (se ovan hela citatet).

Det Mclaren och vänner gör är varken modernt eller postmodernt, det är urgammal, antik religonssynkretism! Det predikar fel budskap till muslimen, fel budskap till svagare kristna syskon, och det är ett uttryck för småskuren, västerländsk, sekularistisk arrogans! Det är bara med västerländsk, sekulär arrogans som man kan säga att mat eller fasta betyder så lite i gudsdyrkan och religion!

Stefan Swärd har på sin blogg och i Världen Idag skrivit och recenserat en bok av Mclaren (1234 56 7 ). I dessa artiklar och inlägg har han uttryckt stark kritik mot Mclarens teologi och övriga reflektioner. Och för det har Swärd fått uppbära mycket hugg och slag, spott och spe  och nedlåtande klapp på axeln från ett flertal kommentatorer och skribenter. Se bl.a. de reflektioner  som kommer till uttryck i Jaktlunds ( 1 2 ) blogg. Men Mclarens nya handlingssätt visar endast att Swärd har rätt i sin kritik av Mclarens teologi. Jag tolkar Swärd som att han inte anser att det är mödan värt att läsa Mclaren och att man gärna kan avråda folk med ont om bokläsartid att göra det, eftersom denne är en undermålig tänkare och teolog, en kristen ledare som leder sin hjord vilse, in i villolära. Mclarens ramadanfasta verkar ju uppenbarligen bekräfta denna kritik!

Jag tror säkert att Mclaren har gott syfte med det han gör. Men i detta fall betyder det goda syftet absolut ingenting. Handlingen i sig är så fel, att den måste fördömas i starka ordalag. En kristen får inte delta i främmande gudsdyrkan. Hela Bibeln är mycket tydlig på denna punkt. När det gäller detta finns inte utrymme för kulturell anpassning. Nu gör jag det som en del bloggare inte gillar, jag fördömer! Men jag tror att i detta fallet är det ens evangelikala och ortodoxa skyldighet att fördöma! När det kommer vargar till fårhjorden, ska man inte klappa vargen på huvudet. Det är inte fundamentalism, det är andligt sunt förnuft.

När det gäller bokläsning, är det är förvisso sant, att man bör kunna läsa böcker av alla de slag, även av författare som man har en helt avvikande mening ifrån. Många gånger är det riktigt stimulerande. Men för den som har ont om tid att läsa, är det bättre om man läser något som är bra, och det utesluter i så fall Mclaren.

Övriga länktips:

http://www.dagen.se/blogg/jaktlund/2009/08/hor-gor-vi-med-evangelisationen

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=175268

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=175351

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=175305

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=175313

http://www.stefansward.se/2009/08/18/predikar-i-uppsala-pingstkyrka-pa-sondag-klockan-1100/

http://www.stefansward.se/2009/08/17/bra-artikel-i-dagen-om-kyrkan-kan-definieras-utan-kristus/

31 reaktioner på ”Brian Mclaren firar Ramadan!”

 1. Pingback: Mångfald och enighet i den tidiga kyrkan « Mikael Karlendal

 2. Självklart skall vi ha goda relationer till muslimerna, men gränsen går faktiskt i slutändan mellan Guds rike o djävulens rike.
  En kristen som är pånyttfödd kan inte tillbedja avgudar!

  Vilken gemenskap har ljus med mörker eller Kristus med Beliar?
  Islam är en oerhört stark andemakt och det är definitivt ”inget att leka med”.

 3. Glad att det finns de som vågar se utanför ankdammen. Som inte bara försöker stängsla in Guds rike, utan försöker leva i flödet av den kärlek som drev vår Mästare.
  Jag väljer detta året, utan att tidigare hört om McLaren, fasta under ramadan och delta i några fester, av kärlek till mina muslimska vänner. Jag gör det med öppet sinne, men samtidigt djupt rotad i min kristna tro. Fastar för min egen skull, för att bättre lära känna min Gud och korrigera livskursen.
  Må vår Herre leda oss på sina vägar.

 4. Är inte detta en typisk debatt ”dogmer eller människor” Vem låg Jesus till bords med? Jo syndare och publikaner, han vågade möta människor som inte var som han. Är inte detta hans budskap våga er ut bland människor och möt dem. Stäng inte in er i era kyrkor. Ni kan stapla högvis med bibelord som stöd för er ståndpunkt, men se till människokärleken. Om du har en granne/ god vän som bjuder in dej till mat på ramadankvällen tacka självklart ja, hur tror du annars att du får någon respekt om du bjuder in hans/henne till din kyrka till 1.a advent ! Det
  innebär inte att vi gör avkall på vår kristna tro. Själv skickade en ”Glad ramadan till dig, din familj och dina vänner, Ida!” till min muslimske bloggvän.
  Jag berättade för min muslimska vän Ida (som driver bloggen Forum för frihet) att jag tog med mina barn ( då 8 och 10 år ) en gång på fredagsbön till en moské när vi var på semester i Turkiet, för att de skulle få se hur muslimer beder. Hennes kommentar var ” Eftersom du är trygg i din egen kristna tro, så vågar du möta andras tro” . Det kanske är detta som är svagheten hos dessa som inte våga möta den andre.

 5. Pingback: Vart är EFK på väg? « Mikael Karlendal

 6. Wildwest, det handlar nog tyvärr om ”tidsandan” här. Den drabbas vi alla av om vi inte vakar och ber.

  Tanken att det skulle kunna kosta något att leva som Jesu efterföljare är i stort sett försvunnen. Investeringar med avkastning i evigheten är inte populära i en tid där man vill ha ”instant gratification”.

  Framgångsteologin har trängt igen nästan överallt. Det som Paulus varnade för, att sikta på vinst här och nu, har blivit standard.

  Predikning som betonar ”feeling good” och ”feeling groovy” och ”acceptera sig själv” och ”få kraft” började kanske redan för 100 år sedan. Men idag har detta blivit den standard som genomsyrar allt vi satsar tid och energi på. Både i kyrkor och öppet världsliga sammanhang.

  Jesus frågade sig själv om han skulle finna tro när han kommer tillbaka.

  Det verkar bli som att leta efter nålar i höstackar.

  /Kjell

 7. Nu tänkte jag skämma ut mej totalt. Innan bloggdebatten startade om Emerging Church och McLaren o hans kompisar hade jag ingen aning om vad detta var. Trots att jag dagligen läser Dagen, Hemmets Vän o Världen Idag sen år 2002, mindre regelbundet Charisma Magazine och diverse pingstkarismatiska tyska tidningar. Min enkla fråga: Är detta verkligen så stort som det verkar i dessa bloggar? Är det nåt som hotar stora amerikanska samfund som Assemblies of God, Church of God och Southern Baptists? Hur påverkar det svensk frikyrkorörelse idag?

  Visst, det låter fullständigt absurt med präster som blir muslimer, pastorer som ska fira Ramadan osv, men hur stor är denna påverkan i praktiken? Eller lever jag i en skyddad verkstad?

 8. Pingback: Stefan Swärd » Blog Archive » Kan en kristen hålla Ramadan? Kommentar Brian McLaren - Allt mellan himmel och jord

 9. Mikael: Ja, jag har tilltro till Driscoll här, inom mitt eget blogg nätverk (reformata.org) har man förlorat mycket tilltro till Discroll eftersom han svär rätt ofta i sina predikingar, men för mig personlig är teologien viktigare än själva språket (om man så inte börjar missbruka Herrens namn!), och jag ser inga fel med Discroll’s utläggning, han borde ju också vara insatt då han har varit en del av EC.

  Det intressanta (eller skrämmande), är att man kan ta bort namn eller etiketter som post-modern, emergent, osv- men samtidig ha samma perspektiv på tro, liv och lära i stort.
  http://www.youtube.com/watch?v=FSQZAZUkijk tycker John MacArthur här är ”head on!”, men för att folk ska förstå detta- så måste evangelium åter predikas i våran kyrkor, så folk inte dömer efter skenet såsom dem gör i dag.

 10. Hej Mikael!
  Debattens vågor har gått höga när det gäller EC och den har tidvis varit intressant och nyttig.
  Har läst McLarens book ”Generous Ortodoxi”. Tycker att han väcker en del viktiga frågor, men anser att han drar en del felaktiga slutsatser. Jag menar att han distanserar sig på flera punkter från traditionell Kristen tro och vill vara en slags generös ”tredje väg”. Han verkar adoptera ett slags pluralistiskt perspektiv när det gäller sanning och acceptans.
  Han verkar inte riktigt klara av Jesu påstående att han är Vägen.

  Därför inte så konstigt att han konstant kritiserar systematisk teologi och menar att det lurar folk i ett slags ”formel-tänkande”. Han gillar inte det exakta eller ett säkert sanningsbegrepp.
  McLaren verkar vara så postmodernt medveten att han vill omfamna alla i sin strävan efter global samsyn, fred osv. Instämmer i att det sänder märkliga signaler om hans tillvägagångssätt såtilvida att han inte förklarar motivet och även på vilket sätt som han deltager.
  När det gäller mission verkar McLaren argumentera för en slags övergång från omvändelse till förståelse och lärande om andra religioner.
  Han säger t ex så här:

  ”I must add, though, that I don’t believe making disciples must equal making adherents to the Christian religion. It may be advisable in many circumstances to help people become followers of Jesus and remain within their Buddhist, Hindu, or Jewish contexts. This will be hard, you say, and I agree. But frankly, it’s not at all easy to be a follower of Jesus in many ’Christian’ religious contexts, either.”

  Man kan säga att han öppnar upp för en relativistisk uppfattning när det gäller andra religioner. Då kan man börja fundera på om McLaren anser att det finns frälsning att få utanför Kristendomen och utan tro på Jesus Kristus? Han uppmuntrar ett pluralistiskt teologiskt perspektiv.

  Det är inte utan att man får känslan av att perspektivet går att liknas vid buffén där man plockar det som man gillar och skippar det som man inte gillar i Skriften såväl som den Kristna kyrkans historia för att förklara det som ligger på tallriken.

  David Johansson

 11. Ok Mikael! 🙂
  Försöker igen:
  Jag tror han ser det Mikael, en annan Emerging Church ledare Ann Holmes-ja jag citerar Christian Post: ”En Seattle präst har blivit muslim samtidigt som hon behåller sitt präst ämbete i den Episcopal Church. Hennes lokala biskop har beskrivit utvecklingen som ”spännande”. ”Jag ser genom Jesus och jag ser Allah,” … Hon har sagt att hon ser kristendomen som en ”privilegierad världs religion.” Hon ser fortfarande på Jesus som sin Frälsare, även om det inte anser att han är gudomlig och planerar att stanna kvar som präst och i Episcopal Church … ”

  Och hur förklarar Brian McLaren sig?:
  ”Ramadan är den muslimska heliga månaden på fastande för andlig förnyelse och rening. Det är den månad då muslimer tror Mohammed mottog Koranen genom gudomlig uppenbarelse, och ramadan uppmanar muslimer till självkontroll, uppoffrande generositet och solidaritet med de fattiga, omsorgsfull läsning av Koranen, och intensiv bön.

  I år kommer jag tillsammans med några kristna vänner (och kanske andra kommer att vilja ansluta sig till oss) kommer påbörja fastan tillsammans med våran muslimske vänner den 21 augusti.
  Vi gör inte detta för att bli muslimer: vi är djupt engagerade kristna. Men som kristna, vill vi komma nära våra muslimska grannar och dela denna viktiga del av livet med dem … så det blev ännu starkare när Phyllis Tickle uppmanade mig att skriva den inledande volymen till en rad böcker som hon planerar. Serien skulle undersöka syv utövningar som är gemensamt inom de tre religioner som har sitt ursprung i Abraham: judendomen, kristendomen och islam … En av dessa sju praxis som delas mellan dessa religioner är naturligtvis fastan … ”- ganska tydligt.

  Den uppkommande Emergent Village (sv framväxande kyrkan konferans) kan vi se FÖLJANDE i beskrivningen:
  ”Christianity21 kommer att vara ett holistiskt plats som erbjuder på plats yoga, andliga coacher, hälso coacher, ledar guider, … Delta med dessa människor och många fler som kommer bli en del av konferansen Christianity21: Shane Claiborne, Chris Seay, Spencer Burke, Tim Conder, Mark Scandrette, Becky Pierson, Shane Hipps, Tony Jones, Darin Pederson, Aran Walter, Ron Tester, Doug Pagitt ”

  Se även vad slags andlighet en del Emergent folk sprider genom böcker http://www.lighthousetrails.com/awdch11.pdf

  På sin hemsida fick Brian McLaren FÖLJANDE Fråga:
  Kan du beskriva din personliga teori om försoningen? Om Gud vill förlåta oss, varför kan han inte då bara förlåta oss? Varför skulle tortyren av Jesus göra saken bättre? ”

  Hans svar var:
  ”Kort svar: Jag tror att evangeliet är som en diamant, den har många sidor, och försoningen är bara en aspekt, och juridiska perspektiv på försoningen (som dominerar i västerländsk kristendom) är bara en liten del av att dessa aspekt.

  Dallas Willard som också behandlar denna fråga i boken ”The Divine Conspiracy”. En försonings fokuserad tolkning av evangeliet, säger han, skapar kristna som beter sig som vampyrer, som vill ha Jesus för hans blod och lite annat.
  Han uppmanar oss att gå från ett ”evangelium om synd förvaltning” – till ett evangelium som handlar om Guds rike. Så istället för att fokusera på en alternativ teori försoningen, jag föreslår att vi begrundar innebörden i våran uppdrag i Guds rike. ”
  – Som evangelikal (!) Kristen ser jag detta svar milt sagt skrämmande, även om andra skulle vara se det som ödmjukhet och kärleksfullt. Men om Brian McLaren är insatt i evangeliet, och vet vad Jesus gjorde på korset, så är ju ett sådant här svar milt sagt kärlekslöst!

  – Ville bara poängtera att synkretism är inget ovanligt inom Emerging Church rörelsen, i början efter vad jag förstod var det först och främst fokus på det kompletativa/kristen mystik (sådana som Henri Nouwen,etc)(illa nog det!), men under senare tiden har det utvecklats till att även börja bli mer influerat av new age, och ännu mer östens mystik, och nu senast också Islam.

  1. Mikael Karlendal

   Tack för översättning, Michael!

   Jag vet att du också har varit inne på Marc Driscolls utläggning – det var förresten från dig jag fick tipset. Av vad jag kan se verkar den stämma.

 12. Jag tror han ser det Mikael, en annan Emerging Church ledare Ann Holmes- ja jag citerar Christian Post: ”A Seattle priest has become a Muslim while also retaining her clergy status in the Episcopal Church. Her local bishop has described the development as “exciting.” “I look through Jesus and I see Allah,”… She has denounced Christianity as a “world religion of privilege.” But she still sees Jesus as her Savior, even if not divine, and plans to remain both a priest and an Episcopalian…”

  Och hur förklarar Brian McLaren sig?:
  ”Ramadan is the Muslim holy month of fasting for spiritual renewal and purification. It commemorates the month during which Muslims believe Mohammed received the Quran through divine revelation, and it calls Muslims to self-control, sacrificial generosity and solidarity with the poor, diligent reading of the Quran, and intensified prayer.

  This year, I, along with a few Christian friends (and perhaps others currently unknown to us will want to join in) will be joining Muslim friends in the fast which begins August 21. We are not doing so in order to become Muslims: we are deeply committed Christians. But as Christians, we want to come close to our Muslim neighbors and to share this important part of life with them…ut it got even stronger when Phyllis Tickle invited me to write the introductory volume to a series of books she was planning. The series would explore seven practices shared by the three Abrahamic faiths: Judaism, Christianity, and Islam… One of the seven practices shared among Abrahamic faiths, of course, is fasting… ” – ganska tydligt.

  I uppkommande Emergent Village (en emergent church konferans) kan vi se följande i beskrivningen:
  ”Christianity21 will be a holistic event offering onsite yoga, spiritual directors, natural health coaches, ministry career guides,… Join these folks and many more as a participant in Christianity21: Shane Claiborne, Chris Seay, Spencer Burke, Tim Conder, Mark Scandrette, Becky Pierson, Shane Hipps, Tony Jones, Darin Pederson, Aran Walter, Ron Tester, Doug Pagitt,”

  Se även vad slags andlighet en del Emergent folk sprider genom böcker http://www.lighthousetrails.com/awdch11.pdf

  På sin hemsida fick Brian McLaren följande fråga:
  Could you elaborate on your personal theory of atonement? If God wanted to forgive us, why didn’t he just forgive us? Why did torturing Jesus make things better?”

  Hans svar var:
  ” Short answer: I think the gospel is a many faceted diamond, and atonement is only one facet, and legal models of atonement (which predominate in western Christianity) are only one small portion of that one facet.

  Dallas Willard also addresses this issue in “The Divine Conspiracy.” Atonement-centered understandings of the gospel, he says, create vampire Christians who want Jesus for his blood and little else. He calls us to move beyond a “gospel of sin management” – to the gospel of the kingdom of God. So, rather than focusing on an alternative theory of atonement, I’d suggest we ponder the meaning and mission of the kingdom of God.”
  – som evangelikal(!) kristen ser jag detta svar milt sagt skrämmande, även om andra skulle se det som ödmjukhet och kärleksfullt. Men om Brian McLaren är insatt i evangeliet, och vet vad Jesus gjorde på korset- så är ju ett sådant här svar milt sagt kärlekslöst!

  – Ville bara poängtera att synkretism är inget ovanligt inom Emerging Church rörelsen.

  1. Mikael Karlendal

   Michael, intressant! Vore tacksam om du ville skriva på svenska och antingen återberätta texter på svenska eller översätta dem. Visserligen har jag inget problem med engelska själv, men det blir på nåt sätt lite jobbigt att plötsligt sitta och läsa en massa engelsk text mitt i en svenskspråkig blogg. Vet inte riktigt varför, men så är det. 😉

 13. Mikael, jag tror att vi uppfattar McLarens syfte till att fira Ramadan olika.

  Jag tror det handlar om att lära känna muslimer och deras sedvänjor bättre, inte att automatiskt säga att islam är okej.

  Känner många kristna (som har bott eller bor i muslimska länder) som delar min åsikt

  1. Mikael Karlendal

   Monica, jag tror att jag uppfattar Mclaren exakt likadant som du. Det är det jag har försökt säga hela tiden. Men jag kritiserar honom därför att jag anser att hans handlande sänder fel budskap, vilket jag alltså inte tror att han själv är medveten om. Vore han medveten om det, vore det förstås ännu värre.

 14. Bra skrivet. Förvånar mej egentligen inte alls efter att ha följt debatten på Stefan Swärds blogg. Jag tänker då inte ödsla tid på den boken, inser att jag i bästa fall ”bara” blir arg.

  I förlängningen blir ju detta ologiskt hur som helst. Varför bara beakta muslimernas Ramadan? Varför inte beakta andra religioners högtider? Inkl lite nyandlighet, wicca, mormoner, rastafaris, asatro etc.

  Skrattade lite åt övergången från kött i förra bloggen till kött i avgudatempel i denna blogg. Det är ganska köttsligt här… Kan f ö rekommendera köttdisken på City Gross i Bromma för dom som bor i Stockholmstrakten.

  1. Mikael Karlendal

   Wildwest, ja än så länge håller vi oss på ett konkret plan utan för alltför vidlyftiga abstraktioner. Så postmoderna är vi ännu inte. 😉

 15. En insiktsfull text som vanligt, tack.

  En aspekt som jag tänkte på är att det hänger ihop med fokuset inom denna del av kristenheten att sakramenten är symboliska. Man anser att t.ex. dop och nattvard inte har några effekter utan är symboliska cermonier som innebär det man själv tycker att de innebär. Med en sådan syn blir det lättare att också tänka att firande av ramadan inte betyder något annat än det man själv tycker att det innebär.

  Så som du skriver:
  ”nattvarden är central för de kristnas dyrkan av Jesus”
  Frågan är väl om dessa grupper verkligen skulle hålla med om detta påstående.

  1. Mikael Karlendal

   Johan, jag tror du har en poäng där angående många kristna ”lättviktssyn” på nattvard och dop. Den synen går hand i handske med den sekulariserade människans tolkning av religion.

 16. Efter en snabb koll på McLarens blogg får jag intrycket att han firar Ramadan med muslimer för att lära känna sina muslimska vänner bättre och förstå varför de firar Ramadan, inte för att han planerar att bli muslim.

  Jag har också firat Ramadan. Inte hela perioden, men jag har varit med och brutit fastan på kvällen med muslimer (alltid stor fest varje dag, ännu större fest när Ramadan är över). Av samma orsak som McLaren, för att förstå detta med Ramadan bättre.
  Jag har bott sju år i muslimska länder och har en ganska hälsosam respekt för ”vanliga” muslimers gudsfruktighet.
  Nästan alla kristna som jag mött i muslimska länder kände samma respekt och ofta var Ramadan en period när man hamnade i djupare samtal med muslimer och kunde berätta om sina kristna tro.
  Hade man fördömt Ramadan så hade man garanterat aldrig hamnat i en situation där man kunde vittna om sin egen tro, det är jag ganska säker om.
  I Syrien kände jag också kristna som var gifta med muslimer. De deltog helt eller delvis i Ramadan av respekt för familjen, men drack ibland över dagen om det var varmt.

  Jag blandar inte ihop respekt för andras tro med att jag erkänner den.

  1. Mikael Karlendal

   Monica, jag har också läst detta på Mclarens blogg och jag har faktiskt citerat en del av det du hänvisar till i mitt inlägg, hoppas du sett det. Jag har också skrivit i inlägget att hans motiv verkar bra, jag har inget emot hans motiv.

   Jag har inget emot att muslimer firar Ramadan! Det stör mig inte det allra minsta! Det är vår kristna plikt att älska våra medmänniskor, inklusive alla muslimer. Att skaffa sig god förståelse för deras religion är mycket bra. Alltså, har jag inget intresse av att fördöma Ramadan eller muslimer i allmänhet. Faktum är, att ett fördömande av Ramadan vore totalt meningslöst. Om en muslim kom till tro på evangelium och lämnade islam, skulle han ändå upphöra med Ramadan.

   Det enda som mitt inlägg handlade om, egentligen, är Mclarens handlande. Som jag uppfattar det, så deltar han i en muslimsk religionsutövning/gudsdyrkan, dvs i en annan religion. Jag motiverar detta i mitt inlägg. Läs det! Och det är Mclarens religionssynkretism jag fördömer. Mclaren själv kanske är en mycket trevlig människa som skulle vara kul att ha i bekantskapskretsen, men hans handlande i detta avseende kan jag inte annat än djupt beklaga.

   Att kristna i muslimska länder, som ju lever under konstant hot och under mycket stark press från det omgivande islamska samhället, att de kompromissar på vissa sätt för att överleva, är inte i sig konstigt. Vi som ännu har friheten att utöva vår tro behöver inte göra som dem.

   Jag vet ju inte exakt vad du varit med om, men det verkar som om det du beskriver är lite annorlunda än det Mclaren tänker göra. Det verkar mer som om du blev inbjuden till fest på kvällarna och åt mat, men inte att du också fastade. Alltså låter det inte riktigt som om du ”deltog” i Ramadan på samma sätt som Mclaren tänker göra. Men det han gör sänder, i mina ögon, ett felaktigt budskap: att muslimer och kristna tillber samma Gud och är lika legitima vägar till Gud. Det är därför jag är emot det. Annars, är jag i princip positiv till att man skaffar sig förståelse för andra människors kultur/religion osv, men man kan inte delta i allt.

 17. Ja, att fira ramadan är inte rätt väg att gå för att vinna muslimerna. Varför fira ramadan när dt finns en kristen fasta? Vad har ramadan att komma med när Allah inte finns? Fira fasta för all del, det uppmanar Bibeln oss till, men inte ramadan.

 18. Pingback: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » Hellre fira Ramadan än sabbat …

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.