Sunt tänkande

Det är roligt att läsa debatten här på bloggen. Jag konstaterar att den ibland går livligt och ibland också i viss mån utöver vad mina inlägg handlar om. Som alla kanske förstår, så är det inte alltid möjligt för mig att svara på eller ta upp alla trådar som dyker upp i kommentarerna. Jag försöker i stället lägga krutet på mina inlägg, som sedan kan debatteras. Av vad man kan läsa i debatten och i vad som även kommer fram när man en längre tid följer kristna tidningar som Dagen, så finns det några områden där jag anser att jag borde lägga mer krut i framtiden för att därigenom kunna verka för ett sunt tänkande. Fortsätt läsa ”Sunt tänkande”

Ekumenik, medlemskap, mm

Sitter och funderar över de kommentarer jag läst här på bloggen, samt på en artikel i Dagen av samfundsledarna för Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Svenska Missionskyrkan, där de pläderar för en sammanslagning av sina tre samfund till ett, samt även Stefan Swärds senaste (19/5)  blogginlägg Om församlingsmedlemskap. Det här blogginlägget blir därför en sorts fundering kring allt detta.

Personligen eftersträvar jag ju en starkare evangelikal medvetenhet i lära och liv bland alla kristna som delar denna gemensamma evangelikala bibeltro och teologi, som jag dels själv har skrivit om på denna blogg, och som dels finns uttryckt bland annat i Lausannedeklarationen om världsevangelisation. Den sistnämnda är så känd och så ”ekumenisk” bland evangelikaler att den ofta nämns i ett sådant här sammanhang. Gå gärna in på Svenska evangeliska alliansens hemsida för en utläggning om detta och för fler länkar. Som pastor i en pingstförsamling anser jag det självklart att vilja stödja en sådan evangelikal samling, eftersom jag anser det självklart att vi som kallas pingstvänner hör hemma i den familjen av kristna. Som samfund är också vi pingstvänner med på detta hörn. Gå också gärna in på pingströrelsens centrala hemsida, där du kan ladda ner stadgarna för pingsförsamlingarnas riksorganisation som också direkt anknyter till detta. Fortsätt läsa ”Ekumenik, medlemskap, mm”

Herren den svartsjuke och Herren som krigare

Imorgon ska jag åka till Lund och undervisa på bibelskolan Biosfär. Ämnet är ”Krigen i Gamla testamentet”. Jag får fem lektioner där jag ska gå igenom ett för många troende mycket svårt ämne. Svårt därför att krigen i GT inte bara handlar om Israels försvarskrig, utan också handlar om krig där det ser ut som om Herren direkt befaller Israels folk att utrota andra folk.

I söndags predikade jag över ämnet ”Herren Den svartsjuke”.

I 2 Mos 20:3-5 står det:

Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud

Jag kan inte tänka mig, att inkarnationen, att Gud blev människa i Jesus Kristus, skulle upphäva detta bildförbud. Dels, eftersom det ingenstans i NT uttryckligen står, att detta mycket centrala bud angående den rätta dyrkan av den enda Gud som finns, är upphävt – ett bud som inte har med offerlagar eller reningar att göra, utan mer med vem Gud faktiskt är. Dels, för att Paulus med sitt resonemang i Rom 1:18- 28 faktiskt understryker att det fortfarande gäller. Att Jesus är Gud kommen i köttet, betyder inte att vi ska bli avgudadyrkare genom att bli bilddyrkare. Det är på dem som vill använda ikoner och liknande, som bevisbördan ligger. Fortsätt läsa ”Herren den svartsjuke och Herren som krigare”