Vad är ”församlingen” eller ”kyrkan”?

Bibeln använder många olika begrepp och bilder för att beskriva det vi oftast kallar ”kyrkan” eller ”församlingen”. Det är ord som Guds folk, Guds utvalda, ett heligt folk, Guds hushåll, den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval, Kristi kropp osv. Här kommer några tankar kring vad ”församlingen” är, lite ecklesiologiska tankar.

När Bibel 2000 översätter med orden ”kyrka” eller ”församling” är det samma ord i grundtexten som används, det grekiska ordet ekklesia. Det betyder i grunden just ”församling” och används bland annat även i den antika grekiska översättningen av Gamla testamentet när det talas om Israels folk och motsvarande hebreiska ord för församling används. Det används även för att beteckna de styrande folkförsamlingarna i vissa grekiska stadsstater.

Ekklesia används i Nya testamentet både som en beteckning på Guds universella församling, dvs när man ser till hela församlingen över hela världen. Ordet används även som regional term, om Guds församling i Judéen eller i Makedonien, osv. Det används om församlingen i en stad, i Korinth, i Rom osv. Det används om församlingen som kommer tillsammans i någons hus. Med andra ord, det är en term som kan syfta på allt från den universella Guds församling till den minsta lilla gruppen. Översättarna till Bibel 2000 översätter med ordet ”kyrka” när det är den universella församlingen som åsyftas.

Här följer några punkter om vad som kan anses grundläggande för ett bibliskt, kristet församlingsliv och struktur, utan någon särskild tanke på ordningsföljden:

Fortsätt läsa ”Vad är ”församlingen” eller ”kyrkan”?”