Att försvara den kristna tron med förnuft och precision – 1

Jag har den senaste tiden läst en bok som jag önskat att jag hade haft i min hand redan när jag var i övre tonåren. Jag talar om den kände apologeten William Lane Craigs senaste bok, On Guard – Defending Your Faith with Reason and Precision (Colorado Springs, CO: David C. Cook, 2010). Under de sista veckorna har jag också predikat några gånger om hur man kan försvara den kristna tron och ge svar på vanliga frågor som icke troende ställer och då haft stor nytta av denna bok. När jag skriver ”försvara den kristna tron” syftar jag inte bara på en allmänt defensiv hållning där vi bara försvarar oss mot invändningar, utan också på en offensiv hållning där vi aktivt ifrågasätter andra förhållningssätt, som t.ex. ateismen och sekularismen.

När jag under tonåren och strax därefter läste mycket apologetisk litteratur, hette det ofta att de traditionella/klassiska så kallade ”gudsbevisen”, som Craig skriver om, var passé. Det hette att filosoferna sedan Upplysningstiden visat att de inte längre var hållbara. Ofta framkom den inställningen både i kristen litteratur och i skolans religions- och filosofiundervisning. Och fortfarande är väl det en allmänt utbredd uppfattning. Det visar sig att även William Lane Craig hade samma erfarenhet som ung teologistuderande, men att han via en speciell bok fick upp ögonen för att så inte var fallet. Därefter har han ägnat sitt liv åt att återuppliva dessa argument för den kristna tron. Fortsätt läsa ”Att försvara den kristna tron med förnuft och precision – 1”

Håll ögonen öppna

Bloggaktiviteten från min sida har varit tämligen låg på sistone. Men, jag har laddat genom att göra en del annat, som att läsa intressanta böcker. Inom kort kommer jag att komma med en del blogginlägg i vilka jag recenserar vissa böcker eller reflekterar över vissa frågeställningar och tankar som jag arbetat med under de sista månaderna. Jag har har redan delvis börjat predika över en del av dessa saker – allt är dock inte självklara och givna predikoämnen, men dock väldigt intressanta och nyttiga ting, som man t.ex. skulle kunna ta upp i bibelstudiesammanhang. Jag kan väl avslöja så pass mycket Fortsätt läsa ”Håll ögonen öppna”

Om dopet

Då dopfrågan diskuteras, vill jag gärna delge ytterligare några resonemang:

Det finns ingen entydig koppling mellan läran om arvsynd och dop, som vissa tror.

Med arvsynd eller ursprungssynd menar vi att alla människor ända sedan Adams syndafall är så fördärvade i sin natur, att de inte förmår att leva ett helt syndfritt liv och inte förmår behaga Gud med en fullkomlig rättfärdighet. Människan kan inte leva ett rättfärdigt liv i egen kraft. Inte ens vår vilja och vårt förnuft kan vilja eller tänka det rätta i egen kraft. Människans natur är så fördärvad till alla dess delar, att det endast är genom Guds nåd som en människa kan bli förlåten och få hjälp att övervinna sin synd. Man brukar också mena, att alla människor står med skuld inför Gud som en följd av Adams fall.

Detta betyder inte att man måste ha så kallade nöddop av spädbarn, att dessa skulle gå förlorade om de inte blev döpta. Fortsätt läsa ”Om dopet”

Intressant om dopfrågan

Pastor Sigvard Svärd har en debattartikel inne i Dagen idag om dopfrågan: Förändrad dopsyn i pingströrelsen. Läs den! Jag kommer inte att referera den här, utan bara komma med några kommentarer.

Svärd skriver att han på grund av den förändrade dopsynen inom pingströrelsen kommer att erbjuda en ny kristen gemenskap i centrala Göteborg, där ”endast bibliskt dop” kommer att praktiseras. Det Svärd är kritisk emot är den förändrade syn inom pingstörelsen som innebär att man i vissa fall öppnar upp församlingsmedlemskapet för dem som är odöpta eller enbart döpta med spädbarnsdop/begjutning. Svärd förespråkar en strikt baptistisk linje. Enbart de som är döpta på enligt honom bibliskt sätt, dvs nedsänkta i mycket vatten  vid så pass mogen ålder att det kan anses vara frivilligt och medvetet, ska få vara medlemmar i församlingen.

I en så pass kort artikel kan man givetvis inte säga allt. Men, jag har några funderingar:

Fortsätt läsa ”Intressant om dopfrågan”