Viktiga protestantiska böcker som hjälpt mig på vägen mot Rom

peterskyrkanNågon gång runt årskiftet 2012-2013 slogs jag för första gången av tanken, att den Katolska kyrkan kanske har rätt. Kanske borde vi alla bli katoliker. Kanske var den protestantiska reformationens brott med den Katolska kyrkan för överilat och för radikalt. Förnyelse kanske var nödvändigt och vissa reformer, men kyrkosplittring och otaliga nya samfund – nej. Som bokälskare vill jag gärna ge några tips på några protestantiska böcker som på olika sätt bidragit till mitt tänkande.

Jag växte ju upp som pingstvän i Örebro på 1970-talet. Jag började läsa teologisk litteratur på allvar under min tonårstid. Och det ledde till att jag utvecklades i min teologi till att vara en sorts reformert och frikyrklig baptist med öppenhet för det karismatiska. Det övergripande var en stark evangelikal medvetenhet. Om någon frågade mig vilken sorts kristen jag var, så svarade jag evangelikal. Och sådan förblev jag ända fram till slutet av min pingstpastorstid i Ängelholm. Jag gjorde min sista arbetsdag som pingstpastor den 31 oktober 2013. Kanske kom de stora förändringarna som ledde till att jag började ifrågasätta denna teologi kom någon gång 2011 och framåt.

Läs mer

Avslutande tankar om Anders Gerdmars bok

rom-roma-rome-006-sankt_peterskyrkan-petersplatsenJag skrev i mitt föregående blogginlägg, att all protestantisk tro bygger på någon form av avfallshypotes: Den rena och goda kyrka som Jesus grundade, har någon gång under historien blivit så fördärvad av mänskliga traditioner och avfall, att den förlorat sin ställning som Kristi kyrka. Lösningen är då att den sanna kyrkan måste återupprättas. Och det skedde vid reformationen på 1500-talet, enligt de flesta.

Dessa avfallshypoteser kan skilja sig åt bland olika protestantiska grupperingar. Det är stor skillnad mellan det sätt på vilket högkyrkliga anglikaner och lutheraner å ena sidan ser det, och anabaptister ser det å den andra. Men de har dock självaste grundtanken på avfallet gemensam. Och de ser sin egen protestantiska tradition som den rätta upprättelsen av det bibliskt ursprungliga.

Därför är det inte konstigt att även Anders Gerdmar har en sådan hypotes. I hans bok Guds ord räcker – evangelisk tro kontra romerskt-katolsk, finner man en ganska uppseendeväckande sådan. Gerdmar har en bakgrund inom Svenska kyrkan, inom högkyrkligheten. I vuxen ålder har han dock anslutit sig till den pingstkarismatiska rörelsen och det verkar som att denna mer har kommit att prägla hans historiesyn än högkyrkligheten. Han kombinerar detta med en väl vald dos av vad man kan kalla exegetiska modetrender och får så en mycket speciell historietolkning som har till syfte att stödja hans pingstkarismatiska världsbild. Han visar upp stor kreativitet och god fantasi. Och han tycks faktiskt tro att han har stöd av ledande kyrkohistoriker!

Gerdmar lägger inte fram denna syn på kyrkohistorien i något eget kapitel, utan man får utläsa detta från olika ställen i boken. Men i grova drag framträder denna bild:

Läs mer

Var det rätt att splittra kyrkan på 1500-talet?

All protestantisk tro bygger på någon form av avfallshypotes – att den rena, bibliska församlingen som Jesus Kristus grundade, vid något tillfälle blev så avfallen och fördärvad, att det blev svårt att kalla den för en riktig kristen församling eller kyrka. Från den tiden kallar man den för den romersk-katolska kyrkan och då behövdes en radikal reformation. Denna inträffade på 1500-talet genom de protestantiska reformatorerna Martin Luther och Jean Calvin med flera. Men då den romerskt-katolska kyrkan tillslöt sig för reformationen, blev det nödvändigt att bryta med denna och i stället bilda en ny och fri biblisk kristen församling eller församlingar.

Denna avfallshypotes skiljer sig åt i betoningen mellan olika protestantiska riktningar. Vissa uttrycker sig mer radikalt än andra och medan vissa nästan tonar ner det här med avfallet och hellre talar om att det har smugit sig in för många felaktiga mänskliga traditioner som nu måste rensas ut. Den så kallade radikala reformationen, också kallade anabaptisterna, menade att det stora avfallet skedde på 300-talet vid kejsar Konstantins tid, även om det började långt tidigare. Luther och Calvin menade nog att det börjat gå riktigt utför med kyrkan först från 600-talet och framåt.

Anders Gerdmar uppvisar i sin bok Guds ord räcker – evangelisk tro kontra romersk-katolsk en egen variant på denna hypotes, en som jag tycker mycket märklig sådan, som jag tror är betingad av en kluvenhet mellan hans gamla högkyrkliga bakgrund och hans i vuxen ålder tillägnade pingstkarismatiska bakgrund samt en god portion av moderna exegetiska modetrender.

Läs mer

Är strävan efter enhet under påven antikristligt?

Jag får ofta frågan – både privat och offentligt via sociala medier – om inte den starka trend vi ser idag av att vilja att konvertera till den katolska kyrkan, är början på en falsk religiös enhet under påven som banar väg för Antikrist. Jesus varnar ju för att många falska profeter ska träda fram innan han kommer tillbaka och han understryker dessutom att Antikrist kommer att göra stora tecken och under för att bedra även de utvalda, det vill säga även oss som är kristna. Biben säger också att Satan ofta uppträder som en ljusas ängel i syfte att bedra. Kort och gott, kan inte enhet under påven vara början på Antikrists välde?

Hur ser jag då på detta?

Först vill jag säga, att jag inte vill trivialisera denna fråga och ej heller raljera över dem som skriver så. Detta är nämligen en frågeställning väl värd att tas på allvar, eftersom den faktiskt ligger inmatad i den protestantiska genetiska koden ända sedan protestantismens uppkomst på 1500-talet. De som idag ställer den frågan och uppriktigt hyser denna oro, gör ju inte det utifrån något tankemässigt vakuum. Det är inte konstigt att man efter 500 års fostran tänker i dessa banor.

Men är det en rimlig oro eller föreställning?

Jag tycker inte det av flera skäl.

Det är Kristus själv som var den förste att be om kristen enhet

Strävan efter att de kristna ska vara ett kan aldrig anses vara en djävulsk eller antikristlig strävan. Det är ju Jesus Kristus själv som uttryckt denna önskan från första början, i Joh 17!

Läs mer

Guds moder, himlens drottning – läror som har Jesus i centrum

st_mary2Protestanter har många gånger svårt med de katolska lärorna om Maria. De uppfattar dessa som mänskliga traditioner utan bibliskt stöd. Kan vi inte hitta en bibelvers som säger att Maria är Guds moder, så kan vi inte säga så. Det låter som om katolikerna gör Maria till en gud! Kan vi inte hitta en bibelvers som säger att Maria är himlens drottning, så kan vi inte säga så. Det låter nämligen som avgudadyrkan! Finns det ingen bibelvers som säger att Maria togs upp till himlen, så kan vi inte säga så. Och så vidare. Men hur är det egentligen med den katolska tron och detta?

Alla läror om Maria handlar egentligen om Jesus Kristus. Alla läror om Maria är egentligen ett upphöjande av Jesus och ett vaktslagande om den lära om Kristus Jesus som mejslades fram och definierades på de stora ekumeniska kyrkomötena på 300-400-talen. Katolska kyrkans katekes säger:

”Det som den katolska tron tror om Maria har sin grund i det hon tror om Kristus, men det som hon lär om Maria kastar i sin tur ljus över det hon tror om Kristus” (KKK, 487).

Och lärorna om Maria har ett stöd i Bibeln, även om det stödet inte är så uttryckligt som protestanter är vana vid att tänka att så måste det vara. Protestanterna ser det inte, eftersom de har klippt av sig själva från Kyrkans levande lärotradition och läroämbete. Vi katoliker tror nämligen inte att all kristen lära måste vara uttryckligen utsagd i Bibeln för att vara sann. Vi tror att Gud gav hela den kristna läran en gång för alla till apostlarna och att kyrkan har att förvalta detta som ett trosarv. Men vi tror också att kyrkan med tiden växer i förståelse av detta trosarv, särskilt genom mötet med andra livsåskådningar, religioner och heresier. Kyrkan tvingas då tänka till och definiera tydligare vad man tror och inte. Kyrkan lägger då inte till något nytt till trosarvet, men hon förklarar det och drar slutsatser av det.

Läs mer

Var den tidiga kristna kyrkan protestantisk eller katolsk?

Det finns flera katolska läror och traditioner som Anders Gerdmar i sin bok ”Guds Ord räcker – evangelisk tro kontra romersk-katolsk” menar är ”efterbibliska” och därmed felaktiga, men som vi katoliker menar är bibliska och sanna. Anders Gerdmar vill reducera vad man får och inte får säga är kristen lära till vad han och andra protestanter förmår läsa ut ur bara Bibeln. Det är det som menas med Skriften allena (sola scriptura). Och det får märkliga konsekvenser. Gerdmar måste dra ner en ogenomtränglig mental rullgardin mellan den siste apostelns död och den närmast efterföljande kyrkohistorien.

church-192583__180Problemet med säga att endast Bibeln är källan och normen för vad som är kristen tro är förstås att läran om Skriften allena i sig själv inte håller för det måttet. Det står inte i Bibeln att det är bara det som uttryckligen skrivs i Bibeln som är enda källan till kristen lära. Det står däremot tydligt i Bibeln att vi som kristna ska följa både den muntliga och den skrivna förkunnelsen/undervisningen. Se till exempel vad Paulus skriver i 1 Kor 11:2, 23 och 15:1-3.  Eller 2 Thess 2:15, där det står:

Läs mer

Ledarsida eller debattsida – om kommentarer på bloggen

Vad är denna blogg? Vad är syftet med den?

Om jag ska fatta mig kort, så är denna blogg min plattform där jag bedriver opinionsbildning för mina åsikter. Den är däremot inte ett allmänt diskussionsforum eller någon akademi där alla olika åsikter ska få brytas något så när rättvist. Det är inget fel med det sistnämnda, men det är inte det som är denna bloggs syfte. Här driver jag min linje med mina åsikter. Gärna i dialog med andra, både med dem som säger emot mig och med dem som håller med mig. Men till syvende och sist är det min linje som gäller på denna blogg.

Det betyder att denna blogg mer kan jämföras med en tidnings ledarsida än med samma tidnings debattsidor. Den kan mer jämföras med en politisk plattform för något parti än med någon statsvetenskaplig eller ekonomisk institution vid universitetet. Det betyder inte att jag gör avkall på sanningsfrågor, faktakunskap eller vetenskaplig grund, men det betyder att jag inte försöker ge lika stort utrymme åt alla åsikter. Jag driver en linje i det jag skriver. Jag driver inte ett allmänt samtalsforum som ska vara lika för alla. Det betyder att jag försöker skriva akademiskt korrekt, men dock inte akademiskt. Jag skriver inte uppsatser här som ska läggas fram vid något universitet.

Läs mer

Har jag varit oartig mot Anders Gerdmar?

Jag konstaterar att min kritik av Anders Gerdmars bok inte har fallit i god jord hos Anders Gerdmar. Han beklagar sig i ett inlägg på sin blogg med rubriken ”Stormig och rolig debatt om Guds Ord räcker”. Av det han skriver framgår det att alla som håller med honom är de roliga; jag och Lucas Eriksson som debatterat med honom i Dagen är stormen. Han skriver:

”Som sagt har jag inte ett dugg emot att föra en saklig debatt. Men jag har en policy: lika lite som jag bryr mig om osakliga inlägg och påhopp på sociala media som Facebook och Twitter gör jag det på bloggar. Därför bestämde jag min för att inte diskutera med Mikael Karlendal när han i ett första av ett flertal inlägg gjorde en rad osakliga och andra mindre trevliga kommentarer. Han får gärna göra det i sitt vardagsrum med sina vänner, men jag tänker inte vara där eller bjuda in honom till mitt. Skulle han backa på detta första inlägg hade jag kunnat jag tänka mig ett sakligt samtal.”

”Varför? Från min vetenskapliga träning är jag van vid kallt stål, vid tuffa debatter och har bara genom detta kunnat etablera mig i svensk och internationell vetenskaplig diskussion på mina expertområden genom sådan debatt. Men till spelreglerna hör gentlemannamässighet. Lite skämtsamt kan man säga att det är som en duell: man försöka döda varandra, men på ett artigt sätt. Faktum är att det handlar ju inte om att döda varandra, men låta argumenten strida.” (fet stil är gjort av mig)

Nåväl, självkritisk och självrannsakande som jag är har jag nu läst mitt första inlägg och funderat. Har jag varit osaklig och mindre trevlig? Har jag varit oartig och inte låtit argumenten strida?

Läs mer

Den bibliska modellen för kyrka och ledarskap

Finns det ett samband mellan Nya testamentets beskrivning av kyrkans ledarskap och den utveckling som vi ser i kyrkan under århundradena direkt efter apostlarnas tid? Jag tror det.

St-Peters-Square-I-believe-in-the-Holy-Catholic-ChurchKyrkohistorikerna är överens om att vid mitten av 100-talet efter Kristus, så är modellen med det så kallade monarkiska episkopatet väl etablerat i hela den kristna kyrkan överallt i världen där den finns. Det betyder att varje lokal församling i varje större stad styrdes av en biskop. Denne hade ett antal präster (presbyterer, ofta översatt ”äldste”) under sig. Och därunder fanns en mängd diakoner. Det var alltså ett hierarkiskt ledarskap. Dessa biskopar stod i en relation till varandra, därför att man såg på hela kyrkan i hela världen som en enda. Man kan se detta tänkande tydligt beskrivet redan i biskop Ignatios av Antiokias brev från runt 110 e.Kr.

Läs mer

Hur är det med Gamla testamentets apokryfer?

I min bloggserie angående Anders Gerdmars bok Guds ord räcker, har jag nu kommit fram till frågan om Gamla testamentets kanon. Ska Gamla testamentet bara innehålla de 39 skrifter som protestanterna tror eller ska det också innehålla de så kallade Gamla testamentets apokryfer som katolikerna menar ska vara med? Det handlar om ytterligare sju böcker samt om tillägg till Daniel och Ester, som alltså blir lite längre böcker i den katolska versionen. Vi katoliker kallar dessa böcker för de deuterokanoniska böckerna. Anders Gerdmar gör i sin bok ett försök att bevisa att den protestantiska kanon är den riktiga. Men har han lyckats?

Gerdmar skriver ganska kortfattat om detta och tror förmodligen att han har ett säkert kort när det gäller detta. Jag har därför konsulterat en mer gedigen bok på området, The Biblical Canon – Its Origin, Transmission, and Authority av Lee Martin McDonald. Denne är professor emeritus i Nya testamentet och expert på just kanonfrågor. Han är protestant och har varit baptistpastor. Denna jämförelse kommer att visa sig vara mycket intressant för vårt ämne. Det Gerdmar skriver tycks inte vara förankrat i forskningen.

Läs mer